• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Nanobilim ve Nanoteknoloji Yüksek Lisans Programı

 1. Genel Bilgi

Nanobilim ve Nanoteknoloji Yüksek Lisans Programı 2012 tarihinde kurulmuştur. Bu programda halen tekbir anabilim dalı halinde eğitim sürdürülmektedir. Nanobilim ve nanoteknoloji ile malzemeye atomik seviyede müdahale ederek özelliklerini değiştirmek mümkündür. Böylece süper bilgisayarlardan, nano-robotlardan yada nano-hafızalardan söz edilebilmektedir. Nanobilim ve nanoteknolojinin gelecek uygarlığımızı kökten değiştirme potansiyelinin bulunduğu çok açıktır. Bu nedenle hem temel bilimler (nanobilim) hem de mühendislik (nanoteknoloji) alanlarında konuyla ilgili uzman kadronun oluşturulabilmesi gerekmektedir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi katkılarıyla disiplinler arası “Nanobilim ve Nanoteknoloji” Anabilim Dalında Yüksek Lisans programı kurmuştur ve ülkemizde bu alanda gerekli uzman kadroların oluşturulmasına katkıda bulunmak amacındadır. Disiplinler arası “Nanobilim ve Nanoteknoloji” Anabilim Dalından yüksek lisans derecesi alan öğrenciler metalik, polimerik yada seramik malzemelerin atomik boyutta sentezlenmesi, özelliklerinin kontrol edilmesi, karakterize edilmesi ve teknolojik uygulamaları konusunda ileri seviye bilgi/beceri edinmektedirler.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “Nanobilim ve Nanoteknoloji” alanında yüksek lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde aşağıda sunulan koşullarda öğrenci kabulü yapılabilmektedir

Programlar

MADDE 4 – (1) Üniversitede tezli ve tezsiz yüksek lisans programı uygulanır.

(2) Bir anabilim/anasanat dalındaki tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş; öğrencinin başvurusu, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

 

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) İlan edilen bir yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayın belirlenen koşullara uygun bir lisans diplomasına sahip olması, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla, Senatoca belirlenecek ALES standart puanına, Senatoca belirlenecek taban puanlardan az olmamak koşuluyla lisans not ortalamasına ve ÜDS puanına sahip olması gerekir.

b) Yüksek lisans programı başvuru puanı oluşturmada;

1) Lisans not ortalamasının %25’i,

2) ALES puanının %50’si,

3) ÜDS puanının %25’i kullanılır.

c) Enstitüler, alt yapısını hazırlamak koşulu ile yabancı dil destekli veya yabancı dilde öğretim yapan program açabilirler. Bu durumda öğrenci kabulü ve öğretimine ait gerekli düzenlemeler, ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senatonun onayı ile yapılır. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçen süre, öğrenim süresinden sayılmaz.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Nanobilim ve Nanoteknoloji Yüksek Lisans Programına başvurabilecek öğrencilerin mezuniyet alanları ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 25. Maddesi ve ilgili senato Kararı ile belirlenmiştir. Fizik, Kimya, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Lisans diplomalarına sahip adaylar Programa başvurabilirler.

Başvurular

MADDE 25 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, kontenjanları, başvuru koşulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar Senato tarafından ilan verilerek duyurulur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

  Ayrıca Programa başvurabilecek olan ancak öncelikle Bilimsel Hazırlık Programına alınacak öğrenciler de olabilmektedir. Yukarıda sıralanan alanlar dışındaki alanlar bilimsel hazırlık programına dahil edilecektir. Söz konusu programlardan mezun olan öğrencilerin Anabilim Dalı’na başvuru durumları Anabilim Dalı Kurul kararı ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nün onayı ile değerlendirilecektir.  ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 30. Maddesi izleyen metinde sunulmuştur.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 30 – (1) Bilimsel hazırlık programı; lisans ve yüksek lisans derecesinden birini veya ikisini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrencilerle, lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan, yüksek lisans ve doktora adaylarına uygulanan bir uyum programıdır.

(2) Bu Yönetmelikle belirlenen koşulları sağlayarak lisansüstü programlara kabul edilen ve bu programa alınacak öğrenciler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından, adayların lisans, yüksek lisans başarı düzeyleri ile izledikleri lisans, yüksek lisans programlarının yapısı değerlendirilerek belirlenir. Bilimsel hazırlık programı toplam onbeş krediden az olamaz.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında başarılı sayılmak için, bu programdaki her dersten yüksek lisans için en az DC harf notu alınması ve 2,00/4,00 genel not ortalaması elde edilmesi; doktora için en az CC harf notu alınması ve 2,50/4,00 genel not ortalaması elde edilmesi gerekir. Bilimsel hazırlık programıyla ilgili devam, ders sınavları, ders tekrarı ve benzeri konularda, ders alınan programın ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Başarısız olunan dersin yerine danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile başka bir ders alınabilir. Alınan derslerin tamamını belirlenen süre sonunda başaramayan öğrenci, bilimsel hazırlık programına devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, güz ve bahar akademik yarıyılları ile yaz okulunu kapsayan, en çok bir takvim yılıdır. Bu süre akademik izin dışında uzatılamaz. Programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı süresinden sayılmaz.

Programa başvurabilecek yabancı uyruklu öğrencilerin kabulleri ESOGÜ Lisansüstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 27. Maddesinde belirtilen koşullara göre yapılmaktadır.

Yabancı uyruklu adaylar

MADDE 27 – (1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden veya kendi hükümetinden burs alanlarla, ikili anlaşmalarda hüküm bulunan hallerde veya kendi hesabına yüksek lisans veya doktora yapmak üzere başvuran yabancı uyruklu adaylar, ayrıca bir sınav yapılmaksızın lisans ve varsa lisansüstü notları değerlendirilerek ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilebilirler. Ancak bu adayların yüksek lisans ve doktora programlarına kabulünde ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden, 5 inci ve 16 ncı maddeler gereğince Üniversite Senatosunun belirlediği ÜDS puanı veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puanı almaları zorunludur. Doktorada bu puan 55’den az olamaz.

Programa başvuru koşullarını sağlayamayan ve/veya dışarıdan ders almak isteyen öğrenciler Nanobilim ve Nanoteknoloji Yüksek Lisans Programına “Özel Öğrenci” olarak kabul edilmektedirler. Kabul koşulları ESOGÜ Lisansüstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 28. Maddesinde yer almaktadır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 28 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenci de asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadır. Araştırma görevlileri özel öğrenci olamazlar.

(2) Özel öğrencinin, dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla asıl öğrenci olması durumunda; özel öğrenci iken başardığı kendi anabilim/anasanat ya da bilim dalı ile ilgili lisansüstü derslerinden BB ve üstünde alınan ders geçme notları ile CB notlarından sadece bir tanesi sayılabilir. Bu derslerden aldığı krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçemez. Dersler danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılır.

Nanobilim ve Nanoteknoloji Yüksek Lisans Programına yatay geçiş yolu ile gelmek isteyen öğrenciler için kabul koşulları ESOGÜ Lisansüstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 29. Maddesinde yer almaktadır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 29 – (1) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve genel not ortalaması 3,00/4,00 üstünde olan öğrenci, lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusu, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu kararında, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ayrıca belirtilir.

(3) Hangi anabilim/anasanat dalları arasında yatay geçiş yapılabileceği ve yatay geçiş kontenjanları, enstitü anabilim/anasanat dallarının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile her ders yılı başında belirlenir ve duyurulur.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Nanobilim ve Nanoteknoloji Yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrencinin programdaki aldığı tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir. İlgili uygulama esasları ESOGÜ Lisansüstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 6-9. Maddelerinde yer almaktadır.

Ders yükü

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.

(2) Dersler öğrencinin de görüşü alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı ve başka anabilim/anasanat dallarında açılan dersler arasından danışman tarafından belirlenir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile enstitüye bildirilir. Danışman atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı geçici danışmanlık görevini yürütür. Öğrencinin alacağı derslerden en çok ikisi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, danışman ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en çok oniki kredisi sayılmak koşulu ile ders seçilebilir.

(3) Bir dersin yarıyıldaki kredi değeri, dersin o yarıyıldaki haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamıdır.

(4) Yatay geçişte ve diğer yükseköğretim kurumlarından 100’lük sistemde alınan notların kabulünde 31 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki çizelgeye uygun olarak dönüşüm yapılır. Ders notlarından CC ve altında olanlar sayılmaz. CB notlarından da sadece seçilen bir ders sayılır. BB ve üzerindeki geçme notlarının tamamı sayılabilir.

(5) Öğrencinin, özel öğrencilik ve daha önceki yüksek lisans programlarında aldığı ve başarılı olduğu derslerin kabul edilme ve zorunlu toplam krediden düşülmesi koşulları bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine bağlı kalınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır (altı yarıyıl). Öğrenci, yüksek lisans programının gereklerini yerine getirdiği takdirde bu süreden önce de mezun olabilir. Ancak bu tür mezuniyet üç yarıyıldan önce olamaz.

(2) Üç yıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan ve 3,00/4,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenci yüksek lisansa devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye BB ve üstü notlar ile başardığı dersler dışında, genel not ortalamasını sağlayacak şekilde yeni dersler aldırılır. Ancak öğrenci, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren ve 3,00/4,00 genel not ortalamasını sağlayan, ancak tez çalışmasını toplam üç yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrencinin danışmanı ve tez konusu değiştirilebilir.

 Danışman atanması ve tez çalışması

MADDE 8 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için, Senatonun kabul ettiği lisansüstü öğretim ölçütleri ile belirlenen danışmanlık niteliklerine uygun öğretim üyeleri ile doktoralı öğretim görevlileri arasından bir danışmanı belirleyerek ders kayıtlarından önce enstitüye önerir. Danışman önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci danışman atanabilir.

(2) Danışman, ilgili enstitü yönetim kurulunun düzenleyeceği esaslara göre yönettiği tez çalışmasını değerlendirerek enstitüye bildirir. Tez çalışması üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez başarısız olarak değerlendirilen öğrenci yüksek lisansa devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanır ve yeni bir tez konusu belirlenip enstitüye bildirilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 9 – (1) Öğrenci yüksek lisans tezini, ilgili enstitüce belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile önerilir ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de Yükseköğretim Kurumu içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.(2)

 (3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur.

(4) Danışman sınav tarihini ve saatini enstitüye bildirir ve anabilim/anasanat dalına duyurur. Bu sınav dinleyicilere açıktır.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararını gerekçeli olarak salt çoğunlukla verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenci, yüksek lisansa devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanır ve yeni bir tez konusu belirlenip enstitüye bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da, tezi reddedilen öğrenci yüksek lisansa devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanır ve yeni bir tez konusu belirlenip enstitüye bildirilir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim Dalında yürütülen yüksek lisans programının amacı; lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerin Nanobilim ve Nanoteknoloji ile ilgili bilimsel araştırma yeteneğini geliştirmek, bilgi birikimini arttırmak, bilgi erişimi, değerlendirmesi ve yorumlaması yeteneklerini kazandırmak, disiplinler arası projelerde çalışma becerisi geliştirmek, öğrencilerin edindikleri bilgileri hayata uyarlamalarını ve bilim etiğini içselleştirmesini sağlamaktır.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)

 

ÖÇ1

Matematik, fen bilimleri, Nanobilim ve Nanoteknoloji konularında sahip oldukları bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve bu konularda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme

ÖÇ2

Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri nanobilim ve nanoteknoloji kapsamında sentezleyerek yeni bilgiler oluşturabilme

 

ÖÇ3

Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası uzmanlık düzeyinde çalışabilme becerisi

ÖÇ4

Modern tasarım yöntemlerini uygulayarak karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak tasarlama becerisi

ÖÇ5

Geliştireceği uzmanlık konularında eleştirel değerlendirme yapabilme ve alternatif sunabilme yetkinliği

ÖÇ6

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

 

ÖÇ7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi

ÖÇ8

Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi

ÖÇ9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

ÖÇ10

Geliştireceği uzmanlık konularında strateji, politika ve uygulama planları oluşturabilme ve elde dilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme yetkinliği

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı yüksek lisans programlarını tamamlayan öğrencilerimiz yurtiçi ve yurtdışı akademik kariyer olanakları bulunmaktadır. Ayrıca tıp-medikal sektöründen enerji sektörüne, metalurj-seramik sektöründen tekstil ve gıdasektörüne, mikro-elektronik sektöründen kimya sektörüne kadar çok geniş bir yelpazede özellikle AR-GE uzmanı olarak görev alabilirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar,  ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olduklarını belgelemeleri koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse farklı tek disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcılarıve Erasmus Koordinatörü)

Prof. Dr. Mustafa ANIK

Anabilim Dalı Başkanı 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı, Meşelik Yerleşkesi, Eskişehir.

Tel               : 0222 239 3750 / 3692

Belgegeçer  : 0222 229 3110

Yaygın ağ    : fbe.ogu.edu.tr

Erasmus koordinatörü:

Yrd. Doç. Dr. Bedri Baksan

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı, Meşelik Yerleşkesi, Eskişehir.

Tel               : 0222 239 3750 / 3691

Belgegeçer  : 0222 229 3110

Yaygın ağ    : fbe.ogu.edu.tr

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı’nda ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi veMühendislik Mimarlık Fakültesinde çeşitli bölümlerde görevli 4 Prof. Dr, 1 Doç. Dr. ve 4Yrd. Doç. Dr olmak üzere toplam 9 öğretim üyesi ders vermektedir.  Anabilim dalında yapılan tez çalışmalarında Fizik-nanoteknoloji laboratuarı, Biyoteknoloji Laboratuarı, Polimer Araştırma Laboratuarı, Nano-Malzeme Laboratuarı ve Elektron Mikroskop Görüntü Analiz Birimi’nin sahip olduğu alt yapı ve donanımlar kullanılmaktadır.

 

16. Akademik Personel

Öğretim Üyesinin Adı-Soyadı

Akademik Ünvanı

Kadrosunun Bulunduğu Kurum ve Birim (Bölüm,Anabilim Dalı)

Çalışma Esasları (Tam veya Yarı Zamanlı)

Başka Bir Lisansüstü Programda Görevli ise, Görevli Olduğu Program Adı

Mustafa Anık

Profesör

Eskişehir Osmangazi Ünv. / MMF Metalurji ve Malzeme Müh. / Malzeme Bilimi ABD

Tam Zamanlı Öğretim Üyesi

Metalurji Mühendisliği ABD

Celalettin Baykul

Profesör

Eskişehir Osmangazi Ünv. / FEF Fizik Bölümü / Katı Hal Fiziği ABD

 

Tam Zamanlı Öğretim Üyesi

Fizik ABD

Vural Bütün

Profesör

Eskişehir Osmangazi Ünv. / FEF Kimya Bölümü / Fizikokimya ABD

 

Tam Zamanlı Öğretim Üyesi

Kimya ABD

Selahattin Kadir

Profesör

Eskişehir Osmangazi Ünv. / MMF Jeoloji Müh. / Mineroloji-Petrografi ABD

 

Tam Zamanlı Öğretim Üyesi

Jeoloji Mühendisliği ABD

Ahmet Çabuk

Doçent

Eskişehir Osmangazi Ünv. / FEF Biyoloji Bölümü / ABD

Tam Zamanlı Öğretim Üyesi

Biyoloji ABD

Bedri Baksan

Yrd. Doç.

Eskişehir Osmangazi Ünv. / MMF Metalurji ve Malzeme Müh. / Malzeme Bilimi ABD

 

Tam Zamanlı Öğretim Üyesi

Metalurji Mühendisliği ABD

Hakan Gaşan

Yrd. Doç.

Eskişehir Osmangazi Ünv. /Metalurji Enstitüsü/Metalurji ABD

Tam Zamanlı Öğretim Üyes

Metalurji Mühendisliği ABD

Nurşen Koç

Yrd. Doç.

Eskişehir Osmangazi Ünv. / MMF Metalurji ve Malzeme Müh. / Üretim Metallurji ABD

 

Tam Zamanlı Öğretim Üyesi

Metalurji Mühendisliği ABD

İbrahim Çelikyürek

Yrd. Doç.

Eskişehir Osmangazi Ünv. / MMF Kimya Müh. /  Proses ve Reaktör Tasarım ABD

 

Tam Zamanlı Öğretim Üyesi

Metalurji Mühendisliği ABD

 


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;