• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Zootekni Yüksek Lisans Programı

1. Genel Bilgi

Zootekni Anabilim Dalı hayvansal üretimin nicelik ve nitelik bakımından arttırılmasını amaçlar. Hayvan yetiştirme, ıslah, besleme ve sağlık koruma alanlarında yüksek lisans düzeyinde eğitim verir.

Zootekni Anabilim Dalı 2010 yılında kurulmuş olup bölümde 1 profesör ve 1 yardımcı doçent bulunmaktadır. Bir yardımcı doçent ataması da kısa zaman içerisinde gerçekleşecektir. Anabilim Dalında 1) Hayvan Yetiştirme 2) Yemler ve Hayvan Besleme 3) Biyometri ve Genetik bilim dalları yer almaktadır. Anabilim Dalı 2011-2012 Öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Zootekni dalında Yüksek Lisans Diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar çerçevesinde öğrenci kabul edilmektedir. Bu esaslar her öğretim yılında öğrenci rehberinde yayınlanmaktadır.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Lisans diploması gerekmektedir. Öğrenci başka bir enstitüde yüksek lisans dersi almış ve muafiyet talep ederse başvuru yapmakta ve bu başvuru Anabilim Dalı kurulunda görüşülüp enstitü yönetim kurulunda da karara bağlanmaktadır.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olmalıdır. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Hayvan refahını, toplumun ihtiyaçlarını ve duyarlılığını dikkate alarak, ekonomik öneme sahip hayvanların üretimi, yetiştirilmesi, beslenmesi ve ıslahı konularında lisansüstü düzeyde eğitim vermek, hayvancılık alanındaki problemlerin çözümüne ve mevcut durumu iyileştirmeye yönelik araştırmalar yapan, yeterli bilgi ve beceriye sahip, mesleğin evrensel niteliklerini taşıyan, Ziraat Yüksek Mühendisleri yetiştirmektir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)

ÖÇ1

Yüksek lisans öğrencisi lisans derecesi yeterlilikleri yanında yemler ve hayvan besleme, hayvan yetiştirme ve ıslahı ve biyometri ve genetik bilim dallarından birinde uzmanlaşır.

ÖÇ2

Uzmanlık alanında sorunları belirleyebilir, araştırma yapabilir, sonuçları analiz edebilir, yorumlayarak çözüm önerileri geliştirebilir, bu alanda girişimci ve yönlendirici olabilir.

ÖÇ3

Bilimsel yöntemleri kullanarak uzmanlık alanında yeni bilgiler üretebilir ve bu bilgileri bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile kullanabilir ve paydaşlara aktarabilir.

ÖÇ4

Uzmanlık alanında stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak bölgesel, ulusal veya uluslar arası çözüm üretebilir.

ÖÇ5

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanma, öğrenmenin sürekliliği bilincine erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.

ÖÇ6

Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanma

ÖÇ7

Uzmanlık alanında kazandığı bilgi ve becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.

ÖÇ8

Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini uzmanlık alanında etkili bir şekilde kullanabilir.

ÖÇ9

Program sürecinde kazandığı bilgi ve becerilerini hayvansal üretimde pratiğe yansıtabilir.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümümüzden mezun olan Ziraat Mühendisleri Üniversitelerde, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda Kamu ve Özel bankalarda, Tarım Kredi Kooperatifleri’nde, belediyelerde, özel çiftlikler ve yem fabrikaları ve benzer kurum ve kuruluşlarda çalışma alanları bulabilmekte, ayrıca özellikle hayvancılık sektöründe kendi işletmelerini kurabilmektedirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda doktora programında öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Ali Numan Kıraç Yerleşkesi, Ziraat Caddesi, Kütahya Yolu, 26160 ESKİŞEHİR

Telefon: +90 222 324 29 91   

Belgegeçer: +90 222 324 29 90   

Prof. Dr. Muhammet Alan (Bölüm Başkanı ve Erasmus Koordinatörü) Dahili: 4868

Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Kıyma (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 4830

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Bölümümüz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ali Numan Kıraç yerleşkesinde yer almaktadır. Zootekni Bölümü 2010 yılında kurulmuş olup bölümde 1 profesör, 1 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. ESOGÜ Ziraat Fakültesi Ali Numan Kıraç Yerleşkesi içerisinde mevcut binalarda Kanatlı Hayvan Araştırma ve Uygulama Kümesi ve Ali Numan Kıraç Yerleşkesi’ne 13,5 km mesafede Sarıcakaya yolu üzerinde, Muttalıp Köyü’nde Küçükbaş Hayvan Araştırma ve Uygulama Çiftliğinin kurulması planlanmaktadır. Fakültemiz yerleşkesinde Yemler ve Hayvan Besleme ile Hayvansal Biyoteknoloji Laboratuarları’nın da yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanmaktadır. 

 

16. Akademik Personel

Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı

Prof. Dr. Muhammet ALAN (Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Zekeriya KIYMA (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Hayvan Besleme Anabilim Dalı

Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;