• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Tarla Bitkileri Yüksek Lisans Programı

1. Genel Bilgi

Tarla Bitkileri Bölümü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ali Numan Kıraç yerleşkesinde yer almaktadır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Tarla Bitkileri Anabilim dalı 2004-2005 öğretim yılında eğitime başlamıştır.Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye´de bitkisel üretimi en geniş şekilde temsil eden bölümdür.Bölümde tahıllar ve yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, çayır-mera ve yem bitkileri alanlarında agronomi, ıslah, doku kültürü ve biyoteknoloji çalışmalarının yanında bitki ekolojisi, sürdürülebilir tarım, organik tarım, biyolojik çeşitlilik, bitkisel gen kaynaklarının korunması ve diğer konularla ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Bölümün amacı bilim ve teknolojiyi kullanarak yöresel, bölgesel ve evrensel değerler doğrultusunda araştırmalar yapmak; yaratıcı, girişimci, işbirliğine açık ve hoşgörülü üretken bireyler yetiştirmek ve tüm bu değerleri toplumun hizmetine sunmaktır. Bölümde, tarla bitkileri alanında Lisansüstü eğitim sonunda, yüksek lisans derecesi verilmektedir.

 

2. Kazanılan Derece

Tarla Bitkileri Anabilim dalı yüksek lisans programını başarı ile tamamlayanlar Tarla Bitkileri alanında Ziraat Yüksek Mühendisi olarak Yüksek Lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması ile Fen Bilimleri için sayısal puan türünde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır.

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK’ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan Üniversite Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir.
 

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Tarla Bitkileri Programında lisans derecesine sahip öğrenciler doğrudan bölüme kabul edilmektedir. Diğer Lisans programlarından gelen öğrenciler ise iki yarıyıl bilimsel hazırlık dersleri aldıktan sonra Tarla Bitkileri yüksek lisans programına kabul edilmektedir.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olmalıdır. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Tarla Bitkileri programının amacı, temel programda edindiği bilgileri arttıran ve genişleten, çalıştığı alanla ilgili konuda uzmanlaşmış mühendisler yetiştirmektir. Ayrıca programda özel sektör ve resmi kuruluşların uzmanlaşmış eleman ihtiyacını karşılamak, ülkesel ve uluslararası tarımsal konularda sorunları tespit etmek, farklı yaklaşımlarla çözüm bulabilecek araştırmalar yapmak, ileri bilgi ve teknolojiden faydalanmak, yaptığı araştırmalarla ürettiği bilgi ve deneyimleri pratiğe aktarmak hedeflenmektedir.  

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)

ÖÇ1

Lisans eğitiminde aldığı Tarla bitkilerinin (Tahıllar ve Baklagiller, Endüstri Bitkileri, Çayır Mera ve Yem Bitkileri) tarımı, ıslahı, fizyolojisi ve genetiği konularında uzmanlaşma

ÖÇ2

Tarla tarımı ve çevre ilişkileri, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilirliği ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme

ÖÇ3

Tarla Bitkilerinde standart, kalite ve verimliliği sağlamak amacıyla uygulanacak tarım tekniklerine farklı yaklaşımlar geliştirebilme

ÖÇ4

Alanı ile ilgili ülkesel problemleri belirleme, karşılaştırmalı olarak analiz etme, soruna yönelik bilgileri değerlendirerek çözüm üretme

ÖÇ5

Tarla Bitkileri alanında yeni teknik ve teknolojiler ile çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olma, yeni fikirler üretebilme ve hayat boyu öğrenme becerisi kazanma

ÖÇ6

Bitkilerin kültürel uygulamalara verdiği tepkiyi ve stres koşullarındaki davranışlarını yorumlayabilme ve yönetebilme becerisi

ÖÇ7

En az bir bilimsel araştırmayı yürütme, sonuçlandırma, tez haline getirme ve bunlardan bilimsel yayınlar yaparak sunabilme

ÖÇ8

Uzmanlık alanıyla ilgili arazi ve laboratuvarda çalışma becerisi kazanma ve elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirebilme

ÖÇ9

Disiplinler arası takım çalışması, ulusal ve uluslararası düzeyde literatürleri takip edebilme

ÖÇ10

Sorumluluk alma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanma

ÖÇ11

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma

ÖÇ12

Alanında öğrendiği ve geliştirdiği bilgileri bilim ve toplum yararına kullanabilme

9.    Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümden mezun olan Ziraat Mühendisleri; T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda Kamu ve Özel bankalarda, Tarım Kredi Kooperatifleri’nde, belediyelerde, özel tohum firmalarında, un, irmik, yağ vb. fabrikalarda, tarımsal ilaç firmalarında, tohum, gübre ve zirai ilaç bayilerinde, aktarlarda ve bunun gibi kurum ve kuruluşlarda çalışma alanları bulabilmektedirler. Bu gibi çalışma alanlarının yanı sıra kendi işlerini ve üretim tesislerini kurup işletebilmektedirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programında öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları veErasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Ali Numan KIRAÇ Yerleşkesi 26480 Eskişehir

Tel 0222 239 37 50 / 4865(Bölüm Sekreterliği)

Doç. Dr. Mehmet Demir KAYA (Bölüm Başkanı) Dahili: 4850

Yard. Doç. Dr. Nihal KAYAN (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 4616

Yard. Doç. Dr. Süleyman AVCI (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 4847

Yard. Doç. Dr. Duran KATAR (Erasmus Koordinatörü) Dahili: 4833

 

15. Bölüm Olanakları

Tarla Bitkileri Bölümünde 2 doçent ve 5 yardımcı doçent toplam 7 öğretim üyesi, 3 öğretim yardımcısı bulunmaktadır. Tarla Bitkileri Bölümü ESOGÜ Ziraat Fakültesi Ali Numan Kıraç Yerleşkesi’nde bulunan Araştırma ve Uygulama sahasında, bölüme ait 120 dekarlık araştırma ve uygulama alanı mevcuttur. Ayrıca, bölümde Yağ Analizi, Tahıl ve Baklagil Kalite Analizi, Tohumluk ve Sitoloji çalışmalarının yürütüldüğü iki adet laboratuvar bulunmaktadır. Bu olanaklar doğrultusunda öğrencilere yönelik uygulamalı eğitim verilmektedir.

 

16. Akademik Personel

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Bilim Dalı

Doç.Dr. Murat OLGUN

http://ziraat.ogu.edu.tr/kisisel.asp?kadroid1=8

Yard.Doç.Dr. Nurdilek GÜLMEZOĞLU

http://ziraat.ogu.edu.tr/kisisel.asp?kadroid1=10

Yard.Doç.Dr. Nihal KAYAN

http://ziraat.ogu.edu.tr/kisisel.asp?kadroid1=11

Araş.Gör. Nazife Gözde AYTER

http://ziraat.ogu.edu.tr/kisisel.asp?kadroid1=16

Endüstri Bitkileri Bilim Dalı

Doç.Dr. Mehmet Demir KAYA

http://ziraat.ogu.edu.tr/kisisel.asp?kadroid1=9

Yard.Doç.Dr. Zehra AYTAÇ

http://ziraat.ogu.edu.tr/kisisel.asp?kadroid1=12

Yard.Doç.Dr. Duran KATAR

http://ziraat.ogu.edu.tr/kisisel.asp?kadroid1=14

Araş.Gör. Engin Gökhan KULAN

http://ziraat.ogu.edu.tr/kisisel.asp?kadroid1=17

Çayır Mer’a ve Yem Bitkileri Bilim Dalı

Yard.Doç.Dr. Süleyman AVCI

http://ziraat.ogu.edu.tr/kisisel.asp?kadroid1=13

Araş.Gör. Onur İLERİ

17. Dersler – AKTS Kredileri

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme çıktıları, içerik, değerlendirme ve iş yükü AKTS gibi detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

 

 


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;