• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

1. Genel Bilgi

Kimya mühendisliği temel bir mühendislik dalı olup, günümüzde üretim yapılan hemen tüm süreçlerde ihtiyaç duyulan bir meslektir.1968 yılında kurulmuş olanKimya Mühendisliği Bölümümüz;isans ve lisansüstü programlarında nitelikli, günün ihtiyaçlarına uygun eğitim-öğretim vererek araştırıcı, sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş; analitik düşünce yeteneğine sahip; bölümü ve üniversitesi ile gurur duyan; insan ilişkilerine, üretim süreçlerinin etkinliğine ve ekonomikliğine önem veren kimya mühendisleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında; Temel İşlemler ve Termodinamik, Proses ve Reaktör Tasarımı, Kimyasal Teknolojiler olmak üzere üç bilim dalı bulunmaktadır. Anabilim Dalımızda 3+0 kredilik (7,5 AKTS) çeşitli derslerin yanı sıra kredisiz Seminer dersi, Uzmanlık Alan dersi ve Yüksek Lisans Tez Çalışması dersleri açılmaktadır. 6’sıprofesör, 3’üdoçent ve 13’ü yardımcı doçent olmak üzere toplam 22 öğretim üyesinin görev yaptığı Anabilim Dalımız geniş bir akademik kadroya sahiptir. Bu sayede öğrencilerepolimer teknolojisi,elektrokimyasal süreçler, enerji dönüşüm teknolojileri,tepkime kinetiği,ayırma süreçleri, atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi, katıların yüzey karakterizasyonu ve yeşil kimya gibi pek çok faklı konuda çalışma olanağı sunulmaktadır.

Anabilim Dalımız mezunları kamu ve özel işyerlerinde müdür, şef, uzman, Ar-Ge mühendisi, kalite güvenceuzmanı, proje mühendisi gibi konumlarda görev yapmaktadırlar.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Kimya MühendisliğiAnabilim Dalında Yüksek Lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında sadece tezli yüksek lisans programına öğrenci kabul edilmektedir. Yüksek lisans programına başvuracak adayların lisans derecesine sahip olması gereklidir. Kayıt kabul şartları ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde belirtildiği gibidir (Bkz. 2012-2013 Öğrenci Rehberi, Öğrenci Kabulü, sayfa: 127). ALES veya eşdeğeri sayısal puanının en az 55, KPDS/ÜDS sınav puanının en az 40 olması gereklidir. Yüksek lisans programı baGvuru puanı oluGturmada;

1. Lisans not ortalamasının %25’i,

2. ALES puanının %50’si,

3. ÜDS puanının %25’i kullanılır.

Programa Kimya Mühendisliği Bölümü mezunları dışında Çevre Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği,  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Bölümü mezunları da kabul edilmektedir. Diğer Bölüm mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrencinin, özel öğrencilik ve daha önceki yüksek lisans programlarında aldığı ve başarılı olduğu derslerin kabul edilme ve zorunlu toplam krediden düşülmesi koşulları bu ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine bağlı kalınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Özel öğrencinin, dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla asıl öğrenci olması durumunda; özel öğrenci iken başardığı kendi anabilim/anasanat ya da bilim dalı ile ilgili lisansüstü derslerinden BB ve üstünde alınan ders geçme notları ile CB notlarından sadece bir tanesi sayılabilir. Bu derslerden aldığı krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçemez. Dersler danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılır.

Yatay geçişte ve diğer yükseköğretim kurumlarından 100’lük sistemde alınan notların kabulünde ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 31. maddesinin dördüncü fıkrasındaki çizelgeye uygun olarak dönüşüm yapılır. Ders notlarından CC ve altında olanlar sayılmaz. CB notlarından da sadece seçilen bir ders sayılır. BB ve üzerindeki geçme notlarının tamamı sayılabilir.

(Bkz. 2012-2013 Öğrenci Rehberi, Ders Yükü, sayfa: 127; Ortak Hükümler, sayfa: 138).

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 6-10. maddelerinde belirtildiği şekilde yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciye yüksek lisans diploması verilir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Kimya Mühendisliği yüksek lisans programında amaçlanan hedef nitelikli, günün ihtiyaçlarına uygun eğitim-öğretim vererek araştırıcı, sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş; analitik düşünce yeteneğine sahip; bölümü ve üniversitesi ile gurur duyan; insan ilişkilerine, üretim süreçlerinin etkinliğine ve ekonomikliğine önem veren kimya yüksek mühendisleri yetiştirmektir.

Bunun yanında tez çalışmalarına ve araştırmalarına hak ettiği önemi vererek iş yaşamında mühendislik problemlerine çözümler getirebilme, deney tasarımı yapabilme donanımına sahip kimya yüksek mühendisleri yetiştirmektir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel araştırmalar yapmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için mevcut fiziksel koşulları ve altyapıyı iyileştirmek ve geliştirmektir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)

 

ÖÇ1

Kimya Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi.

ÖÇ2

Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olma.

ÖÇ3

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri bilimsel yöntemlerle tamamlama ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanma becerisi.

ÖÇ4

Kimya Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık, ihtiyaç duyduğunda bunları inceleme ve öğrenme becerisi.

ÖÇ5

Kimya Mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlama ve formüle etme becerisi, bu problemleri çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi.

ÖÇ6

Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlama ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirme becerisi.

ÖÇ7

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleme ve çözümleme becerisi.

ÖÇ8

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme, bu tür takımlarda liderlik yapabilme ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme; bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi.

ÖÇ9

Bir yabancı dili yeterli düzeyde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi.

ÖÇ10

Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarma becerisi.

ÖÇ11

Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik ve hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilme ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtlar hakkında farkındalık.

ÖÇ12

Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme bilinci.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Kimya Mühendisliği temel bir mühendislik dalı olup, günümüzde üretim yapılan hemen hemen tüm süreçlerde ihtiyaç duyulan bir meslektir. Kamu ve özel sektörde çok geniş bir çalışma alanı olan kimya yüksek mühendisleri, üretim yapılan her tür fabrika işletmesinde, araştırma-geliştirme birimlerinde, teknik servis, satış ve pazarlama alanlarında, teknik ve idari görevlerde çalışabilecekleri gibi kendi özel işletmelerinde de üretim yapma veya hizmet verme imkanına sahiptirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,Kimya Mühendisliği Bölümü,

Meşelik Yerleşkesi,26480 ESKİŞEHİR

Tel: 0.222.2393750 / 3671

Prof. Dr. Ayşegül AŞKIN (Bölüm Başkanı) Dahili: 3672

Doç. Dr. Hakan DEMİRAL (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 3662

Yrd. Doç. Dr. İlker KIPÇAK (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 3658

Prof. Dr. O.Sermet KABASAKAL (Bölüm Erasmus Koordinatörü) Dahili:3679

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Kimya Mühendisliği Bölümünde 6Profesör, 3 Doçent, 13 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 22 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi 5 araştırma görevlisi, 1 kimyager ve 1 idari personel görev yapmaktadır.

Bölüm; birinde (eğitim bloğu) derslikler, toplantı salonu, öğrenci çalışma odası, öğretim elemanlarının odalarının ve Bölüm Sekreterliğinin, diğer ikisinde (laboratuvar blokları) öğrenci ve araştırma laboratuvarları ile kimyasal ve cam-demirbaş malzeme deposunun bulunduğu üç blokta faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eğitim bloğu dört kattan oluşan bir binadır. Bu blokta, bodrum katta bir, zemin katta iki, birinci ve ikinci katlarda dörder tane olmak üzere toplam 11 adetsınıf bulunmaktadır. Bu sınıfların toplam kullanım alanı 837 m2’dir ve sınıflardan 6’sı sabit Data Show ile donatılmıştır.Sınıflardan biri amfi biçiminde olup, dersler dışında öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyen konferans, seminer ve eğitimler için de kullanılmaktadır. Bölüm eğitim bloğunda ayrıca öğretim üye ve yardımcıları tarafından kullanılan 28 adet 16 m2 ve 1 adet 20 m2’lik oda bulunmaktadır. Büyüklüğü 80 m2 olan oda Bölüm Başkanlığı, 20’şer m2 olan iki oda ise Bölüm Sekreterliği ve arşiv-misafir öğretim elemanı odası olarak kullanılmaktadır.

Laboratuvarlar toplam 1230 m2 kapalı alana sahip olup, birer katlı iki laboratuvar bloğunda bulunmaktadır. Birinci blokta araştırma çalışmalarının veLisans programı deneylerinin yapıldığı iki adet laboratuvar (AL I, AL II) vardır. Ayrıca bu bloktaki laboratuvarlarda 13 adet Araştırma Odası ve GC-MS Odası bulunmaktadır. İkinci blokta Lisans programı laboratuvarlarının yürütüldüğü iki adet Öğrenci Laboratuvarı (ÖL I ve ÖL II) ve üç adet Araştırma Laboratuvarı (AL III, AL IV, AL V) mevcuttur. Bu bloktaki laboratuvarlarda ayrıca Cam-Demirbaş Malzeme Deposu, Terazi Odası, iki adet personel odası, altı adet araştırma odası (birisi kısmi zamanlı çalışan öğrenci ve lisansüstü öğrencilere tahsis edilmiştir) ve iyonsuzlaştırılmış su hazırlama düzeneğinin bulunduğu bir oda bulunmaktadır. Kimyasal Madde Deposu ve Atık Depolama Odası da bu bloktadır.

 

16. Akademik Personel

Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hürriyet ERŞAHAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. O. Sermet KABASAKAL

Prof. Dr. Neşe ÖZTÜRK

Doç. Dr. İlknur DEMİRAL

Yrd. Doç. Dr. Belgin KARABACAKOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Ceyda BİLGİÇ

Yrd. Doç. Dr. T. Ennil KÖSE

Yrd. Doç. Dr. Musa ŞÖLENER

Yrd. Doç. Dr. Demet TOPALOĞLU YAZICI

Araş. Gör. Canan AYDIN ŞAMDAN

 

Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sevgi ŞENSÖZ

Prof. Dr. Ayşegül AŞKIN (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Mine ÖZDEMİR (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Sait YORGUN

Doç. Dr. Hakan DEMİRAL (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Yrd. Doç. Dr. Fatma TÜMSEK

Yrd. Doç. Dr. İlker KIPÇAK (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Araş. Gör. Derya YILDIZ

Araş. Gör. Seda EROL

Araş. Gör. Uğur MORALI

 

Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Alime ÇITAK

Yrd. Doç. Dr. Macid NURBAŞ

Yrd. Doç. Dr. H. Levent HOŞGÜN

Yrd. Doç. Dr. Duygu KAVAK

Yrd. Doç. Dr. Yeliz AŞÇI (Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Uğur SELENGİL

Öğr. Gör. Murat DOĞRU

Araş. Gör. Şefika KAYA


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;