• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

1. Genel Bilgi

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi olarak oluşturulan akademi bünyesinde 1970 yılında kurulmuştur. 1993 yılından bugüne de Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. 2005 yılından itibaren üniversitenin adı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine yönelik eğitim vermektedir. Lisans öğretimi 4 yıl sürelidir. Eğitimleri süresince sanayi ile tanışabilmek ve mezun olmadan önce sektörün problemlerini ve ihtiyaçlarını görerek kendilerini bu şartlara uygun olarak yetiştirebilmeleri için lisans öğrencilerinin zorunlu yaz stajları yapmaları öngörülmüştür.

Bölümümüz 1974 yılından bugüne 1500 den fazla mezun vermiş ve bu mezunları D.S.İ, Karayolları, İller Bankası, Köy Hizmetleri ve belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında üniversitelerde öğretim üyesi ve araştırmacı olarak veya kendi özel müteahhitlik firmaları ile ülkemizde isim yapmış büyük müteahhitlik firmalarında çalışmaktadırlar. Çalışma alanları çok geniş olan inşaat mühendislerine uçak sanayisinden tarıma, madencilikten konut sektörüne ve giderek önemi artan çevre alanında iş imkanı bulmaktadır. Bölümümüz mezunlarının yüksek lisans ve doktora yapma imkanları da vardır.

Osmangazi Üniversitesi Meşelik kampüsünde bulunan bölümümüzde Malzeme, Yapı Malzemesi, Geoteknik ve Topoğrafya laboratuarları mevcuttur. Bu laboratuarlarda teorik derslerin uygulamaları yanı sıra bilimsel araştırmalar yapılmakta, Eskişehir ve civarındaki mühendislik problemlerinin çözümü için teknik hizmet vermektedir.

Bölümümüzde 9 Profesör, 2 Doçent, 14 Yardımcı Doçent, 8 Araştırma Görevlisi, 1 Öğretim Görevlisi, 2 Laboratuvar Teknisyeni görev yapmaktadır.

Barınma ve iş amaçlı konut yapımı, yüksek katlı binalar, baraj ve su yapıları, nükleer, termik ve her türlü enerji santralleri, otoyollar, tüneller, demiryolu ve demiryolu köprüleri, hava ve deniz limanlarının planlanması, yapımı, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri, metro ve hafif raylı taşım sistemleri içeren toplu taşıma alt yapıları, yer altı ve deniz altı tüp geçitleri, zemin etüd ve ıslahları, sayılan tüm yapılarda kullanılan malzemelerin incelenmesi, imalatı; büyük çaptaki projelerin planlanması ve ekonomik etüdleri İnşaat Mühendisliği'nin ilgi alanlarına giren en önemli konulardır.

 

2. Kazanılan Derece

İnşaat Mühendisliği Bölümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere İnşaat Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için  her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. 10 günü topoğrafya 50 günüde mesleki staj olmak üzere toplam 60 gün staj zorunluluğu vardır.

 

7.Program Amacı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin, Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin vizyon ve özgörevleriyle uyumlu, çağdaş inşaat mühendisleri yetiştirme bilinciyle inşaat mühendisliği programının eğitim amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Temel mühendislik bilimlerinin teori ve uygulama deneyimlerini kazanmış, araştırmacı, yaratıcı, liderlik görevini üstlenebilen, sorumluluk sahibi,
İnşaat mühendisliğinin yapı, geoteknik, hidrolik, ulaştırma ve mekanik alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olan, bu birikimle emniyetli, ekonomik ve estetik mühendislik yapılarının tasarımını yapabilen, proje üreten ve uygulayan,
Mesleğinde topluma yol gösteren, yeni fikirler üretebilen, fikirlerini toplum önünde savunabilen, yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayan ve bunu uygulayabilen,
İnşaat Mühendisleri yetiştirmek.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)

ÖÇ1

İnşaat Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi.

ÖÇ2

İnşaat Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olma.

ÖÇ3

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri bilimsel yöntemlerle tamamlama ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanma becerisi.

ÖÇ4

İnşaat Mühendisliği alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamalar hakkında farkındalık, ihtiyaç duyduğunda bunları inceleme ve öğrenme becerisi.

ÖÇ5

İnşaat Mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlama ve formüle etme becerisi, bu problemleri çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi

ÖÇ6

Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlama ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirme becerisi.

ÖÇ7

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleme ve çözümleme becerisi.

ÖÇ8

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme, bu tür takımlarda liderlik yapabilme ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme; bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi.

ÖÇ9

Bir yabancı dili yeterli düzeyde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi.

ÖÇ10

Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarma becerisi

ÖÇ11

İnşaat Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik ve hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilme ve bunların uygulamalara getirdiği kısıtlar hakkında farkındalık.

ÖÇ12

Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme bilinci.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümümüz 1974 yılından bugüne 1500 den fazla mezun vermiş ve bu mezunları D.S.İ, Karayolları, İller Bankası, Köy Hizmetleri ve belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında üniversitelerde öğretim üyesi ve araştırmacı olarak veya kendi özel müteahhitlik firmaları ile ülkemizde isim yapmış büyük müteahhitlik firmalarında çalışmaktadırlar. Çalışma alanları çok geniş olan inşaat mühendislerine uçak sanayisinden tarıma, madencilikten konut sektörüne ve giderek önemi artan çevre alanında iş imkânı bulmaktadır. Bölümümüz mezunlarının yüksek lisans ve doktora yapma imkânları da vardır.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

12. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Batı-Meşelik 26480 Eskişehir

Tel 222 239 37 50-3221

Prof. Dr. Eşref ÜNLÜOĞLU (Bölüm Başkanı) Dahili : 3214

Doç. Dr. Mizan DOĞAN (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili : 3206

Yrd. Doç. Dr. H. Selim ŞENGEL (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili : 3232

 

13. Bölüm/Program Olanakları

Bölümümüzde 9 Profesör, 2 Doçent, 14 Yardımcı Doçent, 8 Araştırma Görevlisi, 1 Öğretim Görevlisi, 2 Laboratuvar Teknisyeni görev yapmaktadır.

Osmangazi Üniversitesi Meşelik kampüsünde bulunan bölümümüzde Malzeme, Yapı Malzemesi, Geoteknik, Hidrolik ve Topoğrafya laboratuvarları mevcuttur. Bu laboratuvarlarda teorik derslerin uygulamaları yanı sıra bilimsel araştırmalar yapılmakta, Eskişehir ve civarındaki mühendislik problemlerinin çözümü için teknik hizmet vermektedir.

 

14. Akademik Personel

Mekanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. H. Selim ŞENGEL

Yrd. Doç. Dr. Hakan EROL

Arş. Gör. Barış ARSLAN

 

Ulaştırma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Şafak BİLGİÇ

Yrd. Doç. Dr. Korkut ARBERK

Yrd. Doç. Dr. Murat KARACASU

Arş. Gör. Çağdaş KARA

 

Geoteknik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hasan TOSUN

Yrd. Doç. Dr. Volkan OKUR

Yrd. Doç. Dr. Murat TÜRKÖZ

Yrd. Doç. Dr. Hasan SAVAŞ

 

Hidrolik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Kemal GÜNAYDIN

Yrd. Doç. Dr. Hasan TOZLUK

Yrd. Doç. Dr. Ender DEMİREL

Arş. Gör. Buket Gül BULGUROĞLU

 

Yapı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Ruhi AYDIN

Prof. Dr. Ahmet TOPÇU

Prof. Dr. Hasan GÖNEN

Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR

Prof. Dr. Yunus ÖZÇELİKÖRS

Prof. Dr. İlker Bekir TOPÇU

Prof. Dr. Eşref ÜNLÜOĞLU

Doç. Dr. Nevzat KIRAÇ

Doç. Dr. Mizan DOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Osman AYTEKİN

Yrd. Doç. Dr. Ömer Fatih ESER

Yrd. Doç. Dr. Mehmet CANBAZ

Yrd. Doç. Dr. Ayten GÜNAYDIN

Arş. Gör. Dr. Hande GÖKDEMİR

Arş. Gör. Uğur ALBAYRAK

Arş. Gör. Gülçağ ALBAYRAK

Arş. Gör. Tolga YILMAZ

Arş. Gör. Ömer KARAGÖZ


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;