• resim1

  Walking Area

 • resim2

  Library

 • resim3

  Indoor Swimming Pool

 • resim4

  Rectorate Building

 • resim5

  Faculty of Education

Biology (MSc)

1. General Information

Biology depertmant start activity in constitution of Anadolu University Art and Science Faculty  between 1982-1983. Since 1993,  it has been continuing education in constitution of Eskişehir Osmangazi University. Biology depertmant includes 6 different depertmants, Botany; General Biology; Hydrobiology; Molecular Biology; Basic and Industrial Microbiology and Zoology. Aim of the depertmant is that educating a biologist who investigate the structure, organization, function, diversity and interaction of living organism scientifically; has ability of probing the results and presenting outcomes; has enough knowledge and ability to satisfy the need of sector; has ability to contact between the discipline and stale team work; adopt the importance of life long learning, internalize ethical rules; has open mind to cominicate; has entrepreneur and modern charecter. At department  four yeared license programme, post graduate and doctor's degree are given. Biological knowledge are thought to the licence students both theorical and pratical. At firstly half of education, 4 semesters, basic knowledge of biology; at fallowing semesters selective courses which helps graduate students to increase their abilities and knowledge have being thought.

Department of biology have graduate education on Botany, General Biology, Molecular Biology, Basic and Industrial Microbiology and Zoology depend on Institute of Science. Every year master students are accepted by Institute of Science in accordance with the conditions of admission and registration to the quota reported by mentioned branches of science on Spring and Fall semesters.

 

2. Qualification

Master's degree is given to students who successfully complete the program in Biology (Department of).

 

3. Level of Qualification

Master Degree

 

4. Admission Requirements

General acceptance requirements valid for the Turkish and foreign students to start the program. Student admission can be carried out on ESOGÜ Graduate Education Regulation conditions as presented on below;

 

Programlar

MADDE 4 – (1) Üniversitede tezli ve tezsiz yüksek lisans programı uygulanır.

(2) Bir anabilim/anasanat dalındaki tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş; öğrencinin başvurusu, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

 

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) İlan edilen bir yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayın belirlenen koşullara uygun bir lisans diplomasına sahip olması, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla, Senatoca belirlenecek ALES standart puanına, Senatoca belirlenecek taban puanlardan az olmamak koşuluyla lisans not ortalamasına ve ÜDS puanına sahip olması gerekir.

b) Yüksek lisans programı başvuru puanı oluşturmada;

1) Lisans not ortalamasının %25’i,

2) ALES puanının %50’si,

3) ÜDS puanının %25’i kullanılır.

c) Enstitüler, alt yapısını hazırlamak koşulu ile yabancı dil destekli veya yabancı dilde öğretim yapan program açabilirler. Bu durumda öğrenci kabulü ve öğretimine ait gerekli düzenlemeler, ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senatonun onayı ile yapılır. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçen süre, öğrenim süresinden sayılmaz.

 

5. Recognition of Prior Learning

Graduate fields of biology students who apply for Biology Master's Degree Program are determined with 25. Article on ESOGÜ Graduate Education Regulation and relevant senate rule. Applicants with Undergraduate's degree in Biology can apply for the program.

Başvurular

MADDE 25 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, kontenjanları, başvuru koşulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar Senato tarafından ilan verilerek duyurulur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

Besides, students who apply for program could be taken to Scientific Preparatory Program. Relevant graduate areas and 30. article of ESOGÜ Graduate Education Regulation are presented on the following text.

Pharmacy

Agricultural Engineering

Forest Engineering

Veterinary medicine

Food Engineering

Water Products

Biology Education Science Teacher Education

Biology Teaching

Faculty of Agriculture

Landscape Architecture

Bioengineering

Biochemistry

Molecular Biology and Genetics

Chemistry

Landscape Engineering

 

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 30 – (1) Bilimsel hazırlık programı; lisans ve yüksek lisans derecesinden birini veya ikisini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrencilerle, lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan, yüksek lisans ve doktora adaylarına uygulanan bir uyum programıdır.

(2) Bu Yönetmelikle belirlenen koşulları sağlayarak lisansüstü programlara kabul edilen ve bu programa alınacak öğrenciler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından, adayların lisans, yüksek lisans başarı düzeyleri ile izledikleri lisans, yüksek lisans programlarının yapısı değerlendirilerek belirlenir. Bilimsel hazırlık programı toplam onbeş krediden az olamaz.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında başarılı sayılmak için, bu programdaki her dersten yüksek lisans için en az DC harf notu alınması ve 2,00/4,00 genel not ortalaması elde edilmesi; doktora için en az CC harf notu alınması ve 2,50/4,00 genel not ortalaması elde edilmesi gerekir. Bilimsel hazırlık programıyla ilgili devam, ders sınavları, ders tekrarı ve benzeri konularda, ders alınan programın ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Başarısız olunan dersin yerine danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile başka bir ders alınabilir. Alınan derslerin tamamını belirlenen süre sonunda başaramayan öğrenci, bilimsel hazırlık programına devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, güz ve bahar akademik yarıyılları ile yaz okulunu kapsayan, en çok bir takvim yılıdır. Bu süre akademik izin dışında uzatılamaz. Programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı süresinden sayılmaz.

 

Foreign students acceptance are made by 27. article of ESOGÜ Graduate Education Regulation.

 

Yabancı uyruklu adaylar

MADDE 27 – (1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden veya kendi hükümetinden burs alanlarla, ikili anlaşmalarda hüküm bulunan hallerde veya kendi hesabına yüksek lisans veya doktora yapmak üzere başvuran yabancı uyruklu adaylar, ayrıca bir sınav yapılmaksızın lisans ve varsa lisansüstü notları değerlendirilerek ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilebilirler. Ancak bu adayların yüksek lisans ve doktora programlarına kabulünde ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden, 5 inci ve 16 ncı maddeler gereğince Üniversite Senatosunun belirlediği ÜDS puanı veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puanı almaları zorunludur. Doktorada bu puan 55’den az olamaz.

 

Students who can not provide the application terms and / or students who wish to take courses outside are accepted to “Special Student”. Acceptance conditions are on the 28. article of ESOGÜ Graduate Education Regulation.

 

Özel öğrenci kabulü

MADDE 28 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenci de asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadır. Araştırma görevlileri özel öğrenci olamazlar.

(2) Özel öğrencinin, dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla asıl öğrenci olması durumunda; özel öğrenci iken başardığı kendi anabilim/anasanat ya da bilim dalı ile ilgili lisansüstü derslerinden BB ve üstünde alınan ders geçme notları ile CB notlarından sadece bir tanesi sayılabilir. Bu derslerden aldığı krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçemez. Dersler danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılır.

Admission Requirements for students who want to come up with a transfer are on the 29. article of ESOGÜ Graduate Education Regulation.

 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 29 – (1) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve genel not ortalaması 3,00/4,00 üstünde olan öğrenci, lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusu, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu kararında, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ayrıca belirtilir.

(3) Hangi anabilim/anasanat dalları arasında yatay geçiş yapılabileceği ve yatay geçiş kontenjanları, enstitü anabilim/anasanat dallarının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile her ders yılı başında belirlenir ve duyurulur.

 

6. Qualification Requirements and Regulations

Master Degree program in Biology department consist of at least 7 lesson, (total of not less than twenty-one credits) 1 seminar lesson, specialization field courses and thesis. Seminar lesson, specialization field courses and thesis are non credit and evaluate as “successful” or “unsuccessful”. All courses must be passed in the student's program, grade should not be FF, DZ or YZ. In this program, students provide a minimum of 120 ECTS credits and grade point average should be 3,00 out of 4,00. Relevant rules of practice are on the 6-9. article of ESOGÜ Graduate Education Regulation.

 

Ders yükü

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.

(2) Dersler öğrencinin de görüşü alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı ve başka anabilim/anasanat dallarında açılan dersler arasından danışman tarafından belirlenir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile enstitüye bildirilir. Danışman atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı geçici danışmanlık görevini yürütür. Öğrencinin alacağı derslerden en çok ikisi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, danışman ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en çok oniki kredisi sayılmak koşulu ile ders seçilebilir.

(3) Bir dersin yarıyıldaki kredi değeri, dersin o yarıyıldaki haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamıdır.

(4) Yatay geçişte ve diğer yükseköğretim kurumlarından 100’lük sistemde alınan notların kabulünde 31 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki çizelgeye uygun olarak dönüşüm yapılır. Ders notlarından CC ve altında olanlar sayılmaz. CB notlarından da sadece seçilen bir ders sayılır. BB ve üzerindeki geçme notlarının tamamı sayılabilir.

(5) Öğrencinin, özel öğrencilik ve daha önceki yüksek lisans programlarında aldığı ve başarılı olduğu derslerin kabul edilme ve zorunlu toplam krediden düşülmesi koşulları bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine bağlı kalınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

Süre

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır (altı yarıyıl). Öğrenci, yüksek lisans programının gereklerini yerine getirdiği takdirde bu süreden önce de mezun olabilir. Ancak bu tür mezuniyet üç yarıyıldan önce olamaz.

(2) Üç yıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan ve 3,00/4,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenci yüksek lisansa devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye BB ve üstü notlar ile başardığı dersler dışında, genel not ortalamasını sağlayacak şekilde yeni dersler aldırılır. Ancak öğrenci, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren ve 3,00/4,00 genel not ortalamasını sağlayan, ancak tez çalışmasını toplam üç yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrencinin danışmanı ve tez konusu değiştirilebilir.

 

Danışman atanması ve tez çalışması

MADDE 8 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için, Senatonun kabul ettiği lisansüstü öğretim ölçütleri ile belirlenen danışmanlık niteliklerine uygun öğretim üyeleri ile doktoralı öğretim görevlileri arasından bir danışmanı belirleyerek ders kayıtlarından önce enstitüye önerir. Danışman önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci danışman atanabilir.

(2) Danışman, ilgili enstitü yönetim kurulunun düzenleyeceği esaslara göre yönettiği tez çalışmasını değerlendirerek enstitüye bildirir. Tez çalışması üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez başarısız olarak değerlendirilen öğrenci yüksek lisansa devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanır ve yeni bir tez konusu belirlenip enstitüye bildirilir.

 

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 9 – (1) Öğrenci yüksek lisans tezini, ilgili enstitüce belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile önerilir ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de Yükseköğretim Kurumu içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.(2)

 (3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur.

(4) Danışman sınav tarihini ve saatini enstitüye bildirir ve anabilim/anasanat dalına duyurur. Bu sınav dinleyicilere açıktır.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararını gerekçeli olarak salt çoğunlukla verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenci, yüksek lisansa devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanır ve yeni bir tez konusu belirlenip enstitüye bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da, tezi reddedilen öğrenci yüksek lisansa devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanır ve yeni bir tez konusu belirlenip enstitüye bildirilir.

 

7. Program Profile (Aim)

The aims of Master Degree Program on Biology Department are train graduateson biology and sub-disiplines; capable of scienfitic knowledge and scientific research, have advanced skill on access to information, assessment and interpretation, adjusttheir knowledge to life and internalized the ethics of science.

There are Botany, General Biology, Hydrobiology, Molecular Biology, Basic and Industrial Microbiology and Zoology sub disciplines in our department.

 

8. Program Outcomes (Learning Outcomes)

ÖÇ 1

Improves their information at the level of expertise in their respective disciplines based on the biology degree level qualifications.

ÖÇ 2

Apply to knowledge and technologies in the field of education, industry, agriculture, health and environmental problems.

ÖÇ 3

Can create original solutions to problems related to the field by using research methods.

ÖÇ 4

Is an individual with high ethical standards in issues in the work area / applications, universal and sensitive to social values, interests of the country, researching, producing,.

ÖÇ 5

Capable of  use the achievements in the field of biology is utilizing in interdisciplinary studies.

ÖÇ 6

Has the ability to access to scientific publications, reading comprehension, and make comments.

ÖÇ 7

Develops attitude towards project-based work.

ÖÇ 8

Transfers in a systematic way the current developments in the field and / or their work, both quantitative and qualitative data in the field or outside groups supporting them with written, oral, visual and applied.

ÖÇ 9

 Can use advanced computer and information technology for the purposes of the field.

ÖÇ 10

Can communicate orally and in writing with  with using a foreign language in the European Language Portfolio.

ÖÇ 11

Contributes to the development of the information society with academic and cultural heritage

ÖÇ 12

Develops a positive attitude towards lifelong learning.

 

9. Graduates Employment Opportunities

Graduates; Institutions under the Ministry of Health, in Ministry of National Education schools and private schools, private courses, research institutions, laboratories, food industry, medical and agricultural pharmaceutical industry, Pharmaceutical marketing, national parks, Food, Agriculture and Livestock Ministry of Environment and the Ministry of Planning, Ministry of Forestry and Water Affairs and other organizations; could work as Biologist, Academician, Teacher, Technical Staff, Research and Development (R & D), Production, Quality Control, Quality Assurance and Sales and Marketing, Environmental Officer, Accountable Manager.

 

10. Passing to Upper Degree Programs

Students who complete succesfully the master degree program can apply to the PhD program on their disiplinary or multi-disiplinary program on condition that pass the ALES and equivalent exams, have sufficient knowledge of foreing language.

 

11. Testing, Measurement and Evaluation

Evaluation and assessment methods for each course are described in detail on "Course Information Form".

 

12. Graduation Requirements

Graduation requirements described as in the "Qualification Requirements and Regulations" section.

 

13. Mode of Study (Full-Time, E-Learning)

Full time

 

14. Address and Contact Information (Department / Program Director, Assistant and Erasmus Coordinator)

Eskişehir Osmangazi University Department of Biology

Meşelik Campus 26480 Eskişehir

Tel 222 239 37 50 / 2840

Prof. Dr. Semra İLHAN (Head of Department) Dahili: 2846

Assoc. Dr. Naime ARSLAN (Vice Head of Department) Dahili: 2851

Assoc. Dr. İsmühan POTOĞLU ERKARA (Vice Head of Department)

Dahili: 2436                                                              

Assoc. Dr. Mediha CANBEK (Erasmus Coordinator) Dahili: 2849

 

15. Department / Program Opportunities

2 Professor, 10 Associate Professor, 9 Assistant Professor Doctor, 3 Teaching Assistant, 6 Research Assistant Doctor, 6 Research Assistant and 3 executive stuff has been at the biology department.

 

16. Academical Stuff

Botany Department,

Prof. Dr. Süleyman TOKUR (Head of Department)

Assoc. Prof. Dr. Güler ÇOLAK

Assoc. Prof. Dr. Atila OCAK

Assoc. Prof. Dr. İsmühan POTOĞLU ERKARA  

Assist. Prof. Dr. Ebru ATAŞLAR

Assist. Prof. Dr. Filiz SAVAROĞLU

Inst. Dr. Onur KOYUNCU

Res. Dr. Murat ARDIÇ

Res. Dr. Ercan ÇATAK

Res. Dr. Meltem ERDİR ERTEN

Res. Okan SEZER

Res. Kurtuluş ÖZGİŞİ

General Biology Department

Assoc. Prof. Dr. Mustafa YAMAÇ (Head of Department)

Assoc. Prof. Dr. Ahmet ÇABUK

Assoc. Prof. Dr. Adnan AYHANCI

Assist. Prof. Dr. Buket KUNDUHOĞLU

Assist. Prof. Dr. Figen ÇALIŞKAN

Inst. Dr. Sevil PİLATİN

Res. Dr. Hakan ŞENTÜRK

Res. Bükay YENİCE GÜRSu

Hydrobiology Department

Assoc. Prof. Dr. Naime ARSLAN (Head of Department)

Assoc. Prof. Dr. Özgür EMİROĞLU

Res. Dr. Tuğrul ÖNTÜRK

Res. Deniz KARA

Molecular Biology Depertmant,

Assoc. Prof. Dr. Mediha CANBEK (Head of Department)

Assoc. Prof. Dr. Pınar ÖZTOPÇU VATAN

Assist. Prof. Dr. Mustafa UYANOĞLU

Inst. Dr. Ferhan KORKMAZ

Res. Dr. Emre CEYHAN

Basic and Industrial Microbiology Depertmant

Prof. Dr. Semra İLHAN (Head of Department)

Zoology Depertmant

Assist. Prof. Dr. Hakan ÇALIŞKAN (Head of Department)

Assist. Prof. Dr. Ünal ÖZELMAS

Assist. Prof. Dr. İ. Mete MISIRLIOĞLU

Assist. Prof. Dr. D. Ümit ŞİRİN

Res. Dr. Muharrem KARAKAYA

Res. Ebru Ceren KÜÇÜKKAYKI


;