• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Biyoloji Yüksek Lisans Programı

1. Genel Bilgi

Bölümümüz 1982-1983 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 1993 den bu yana, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim öğretime devam etmektedir. Bölümümüzde Botanik, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Zooloji olmak üzere 6 anabilim dalı mevcuttur. Bölümün amacı; canlıların yapı, organizasyon, işlev, çeşitlilik ve etkileşimlerini bilimsel yöntemlerle inceleyen, elde edilen verileri irdeleme ve sunma becerisine sahip, bilgi ve becerileri ile ilgili sektörlerin istihdam ihtiyacını karşılayacak nitelikte, disiplinler arası ilişki kurmaya ve ekip çalışmasına yatkın, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, etik değerleri özümsemiş, iletişime ve gelişime açık, girişimci ve çağdaş “Biyolog”lar yetiştirmektir. Bölümde dört yıllık lisans eğitimi verilmekte, ayrıca yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir. Lisans öğrencilerine Biyoloji bilgileri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Öğrencilere, ilk dört yarıyıl temel Biyoloji eğitimi verilmekte, takip eden yarıyıllarda zorunlu ders ve laboratuarlar dışında seçmeli derslerle mezuniyet sonrası çalışma hedeflerine göre bilgi ve becerilerini artırma ve ilgi duydukları alanlardan birisinde (Biyoçeşitlilik ve Çevre, Endüstriyel Biyoloji, Sağlık Biyolojisi) branşlaşma olanağı tanınmaktadır. İlgili alanlarda yetişmiş uzman öğretim üyelerimizin yaptıkları üst düzey araştırmalarla mevcut araştırma laboratuarları teknolojiye paralel olarak gelişmeye devam etmektedir. Lisans ve Lisansüstü öğrencilerimiz tez çalışmaları süresince araştırma laboratuarlarında çalışma olanağı bulmaktadırlar.

Biyoloji Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Botanik, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Zooloji bilim dallarında lisansüstü eğitim vermektedir. Her yıl güz ve bahar yarıyıl başlangıçlarında adı geçen bilim dalları tarafından bildirilen kontenjanlara Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kabul ve kayıt koşullarına uygun olarak yüksek lisans öğrencisi alınmaktadır.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Biyoloji (Anabilim Dalı) alanında yüksek lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde aşağıda sunulan koşullarda öğrenci kabulü yapılabilmektedir

Programlar

MADDE 4 – (1) Üniversitede tezli ve tezsiz yüksek lisans programı uygulanır.

(2) Bir anabilim/anasanat dalındaki tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş; öğrencinin başvurusu, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) İlan edilen bir yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayın belirlenen koşullara uygun bir lisans diplomasına sahip olması, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla, Senatoca belirlenecek ALES standart puanına, Senatoca belirlenecek taban puanlardan az olmamak koşuluyla lisans not ortalamasına ve ÜDS puanına sahip olması gerekir.

b) Yüksek lisans programı başvuru puanı oluşturmada;

1) Lisans not ortalamasının %25’i,

2) ALES puanının %50’si,

3) ÜDS puanının %25’i kullanılır.

c) Enstitüler, alt yapısını hazırlamak koşulu ile yabancı dil destekli veya yabancı dilde öğretim yapan program açabilirler. Bu durumda öğrenci kabulü ve öğretimine ait gerekli düzenlemeler, ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senatonun onayı ile yapılır. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçen süre, öğrenim süresinden sayılmaz.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Biyoloji Yüksek Lisans Programına başvurabilecek öğrencilerin mezuniyet alanları ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 25. Maddesi ve ilgili senato Kararı ile belirlenmiştir.  Biyoloji Lisans diplomasına sahip adaylar Programa başvurabilirler.

Başvurular

MADDE 25 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, kontenjanları, başvuru koşulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar Senato tarafından ilan verilerek duyurulur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

  Ayrıca Programa başvurabilecek olan ancak öncelikle Bilimsel Hazırlık Programına alınacak öğrenciler de olabilmektedir. Söz konusu mezuniyet alanları ve ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 30. Maddesi izleyen metinde sunulmuştur.

Eczacılık

Ziraat Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Veterinerlik

Gıda Mühendisliği

Su Ürünleri

Biyoloji Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Biyoloji Öğretmenliği

Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Biyomühendislik

Biyokimya

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Kimya

Peyzaj Mühendisliği

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 30 – (1) Bilimsel hazırlık programı; lisans ve yüksek lisans derecesinden birini veya ikisini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrencilerle, lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan, yüksek lisans ve doktora adaylarına uygulanan bir uyum programıdır.

(2) Bu Yönetmelikle belirlenen koşulları sağlayarak lisansüstü programlara kabul edilen ve bu programa alınacak öğrenciler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından, adayların lisans, yüksek lisans başarı düzeyleri ile izledikleri lisans, yüksek lisans programlarının yapısı değerlendirilerek belirlenir. Bilimsel hazırlık programı toplam onbeş krediden az olamaz.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında başarılı sayılmak için, bu programdaki her dersten yüksek lisans için en az DC harf notu alınması ve 2,00/4,00 genel not ortalaması elde edilmesi; doktora için en az CC harf notu alınması ve 2,50/4,00 genel not ortalaması elde edilmesi gerekir. Bilimsel hazırlık programıyla ilgili devam, ders sınavları, ders tekrarı ve benzeri konularda, ders alınan programın ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Başarısız olunan dersin yerine danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile başka bir ders alınabilir. Alınan derslerin tamamını belirlenen süre sonunda başaramayan öğrenci, bilimsel hazırlık programına devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, güz ve bahar akademik yarıyılları ile yaz okulunu kapsayan, en çok bir takvim yılıdır. Bu süre akademik izin dışında uzatılamaz. Programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı süresinden sayılmaz.

Programa başvurabilecek yabancı uyruklu öğrencilerin kabulleri ESOGÜ Lisansüstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 27. Maddesinde belirtilen koşullara göre yapılmaktadır.

 

Yabancı uyruklu adaylar

MADDE 27 – (1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden veya kendi hükümetinden burs alanlarla, ikili anlaşmalarda hüküm bulunan hallerde veya kendi hesabına yüksek lisans veya doktora yapmak üzere başvuran yabancı uyruklu adaylar, ayrıca bir sınav yapılmaksızın lisans ve varsa lisansüstü notları değerlendirilerek ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilebilirler. Ancak bu adayların yüksek lisans ve doktora programlarına kabulünde ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden, 5 inci ve 16 ncı maddeler gereğince Üniversite Senatosunun belirlediği ÜDS puanı veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puanı almaları zorunludur. Doktorada bu puan 55’den az olamaz.

 

Programa başvuru koşullarını sağlayamayan ve/veya dışarıdan ders almak isteyen öğrenciler Biyoloji Yüksek Lisans Programına “Özel Öğrenci” olarak kabul edilmektedirler. Kabul koşulları ESOGÜ Lisansüstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 28. Maddesinde yer almaktadır.

 

Özel öğrenci kabulü

MADDE 28 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenci de asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadır. Araştırma görevlileri özel öğrenci olamazlar.

(2) Özel öğrencinin, dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla asıl öğrenci olması durumunda; özel öğrenci iken başardığı kendi anabilim/anasanat ya da bilim dalı ile ilgili lisansüstü derslerinden BB ve üstünde alınan ders geçme notları ile CB notlarından sadece bir tanesi sayılabilir. Bu derslerden aldığı krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçemez. Dersler danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılır.

 

Biyoloji Yüksek Lisans Programına yatay geçiş yolu ile gelmek isteyen öğrenciler için kabul koşulları ESOGÜ Lisansüstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 29. Maddesinde yer almaktadır.

 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 29 – (1) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve genel not ortalaması 3,00/4,00 üstünde olan öğrenci, lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusu, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu kararında, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ayrıca belirtilir.

(3) Hangi anabilim/anasanat dalları arasında yatay geçiş yapılabileceği ve yatay geçiş kontenjanları, enstitü anabilim/anasanat dallarının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile her ders yılı başında belirlenir ve duyurulur.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Biyoloji Yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrencinin programdaki aldığı tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir. İlgili uygulama esasları ESOGÜ Lisansüstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 6-9. Maddelerinde yer almaktadır.

Ders yükü

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.

(2) Dersler öğrencinin de görüşü alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı ve başka anabilim/anasanat dallarında açılan dersler arasından danışman tarafından belirlenir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile enstitüye bildirilir. Danışman atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı geçici danışmanlık görevini yürütür. Öğrencinin alacağı derslerden en çok ikisi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, danışman ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en çok oniki kredisi sayılmak koşulu ile ders seçilebilir.

(3) Bir dersin yarıyıldaki kredi değeri, dersin o yarıyıldaki haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamıdır.

(4) Yatay geçişte ve diğer yükseköğretim kurumlarından 100’lük sistemde alınan notların kabulünde 31 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki çizelgeye uygun olarak dönüşüm yapılır. Ders notlarından CC ve altında olanlar sayılmaz. CB notlarından da sadece seçilen bir ders sayılır. BB ve üzerindeki geçme notlarının tamamı sayılabilir.

(5) Öğrencinin, özel öğrencilik ve daha önceki yüksek lisans programlarında aldığı ve başarılı olduğu derslerin kabul edilme ve zorunlu toplam krediden düşülmesi koşulları bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine bağlı kalınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

Süre

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır (altı yarıyıl). Öğrenci, yüksek lisans programının gereklerini yerine getirdiği takdirde bu süreden önce de mezun olabilir. Ancak bu tür mezuniyet üç yarıyıldan önce olamaz.

(2) Üç yıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan ve 3,00/4,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenci yüksek lisansa devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye BB ve üstü notlar ile başardığı dersler dışında, genel not ortalamasını sağlayacak şekilde yeni dersler aldırılır. Ancak öğrenci, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren ve 3,00/4,00 genel not ortalamasını sağlayan, ancak tez çalışmasını toplam üç yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrencinin danışmanı ve tez konusu değiştirilebilir.

 

Danışman atanması ve tez çalışması

MADDE 8 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için, Senatonun kabul ettiği lisansüstü öğretim ölçütleri ile belirlenen danışmanlık niteliklerine uygun öğretim üyeleri ile doktoralı öğretim görevlileri arasından bir danışmanı belirleyerek ders kayıtlarından önce enstitüye önerir. Danışman önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci danışman atanabilir.

(2) Danışman, ilgili enstitü yönetim kurulunun düzenleyeceği esaslara göre yönettiği tez çalışmasını değerlendirerek enstitüye bildirir. Tez çalışması üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez başarısız olarak değerlendirilen öğrenci yüksek lisansa devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanır ve yeni bir tez konusu belirlenip enstitüye bildirilir.

 

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 9 – (1) Öğrenci yüksek lisans tezini, ilgili enstitüce belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile önerilir ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de Yükseköğretim Kurumu içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.(2)

 (3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur.

(4) Danışman sınav tarihini ve saatini enstitüye bildirir ve anabilim/anasanat dalına duyurur. Bu sınav dinleyicilere açıktır.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararını gerekçeli olarak salt çoğunlukla verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenci, yüksek lisansa devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanır ve yeni bir tez konusu belirlenip enstitüye bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da, tezi reddedilen öğrenci yüksek lisansa devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanır ve yeni bir tez konusu belirlenip enstitüye bildirilir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Biyoloji Anabilim Dalında yürütülen yüksek lisans programının amacı; biyoloji ve alt bilim dalları ile ilgili bilgi birikimine ve bilimsel araştırma yeteneğine sahip, bilgiye erişebilme, değerlendirme ve yorumlama becerisi gelişmiş, edindikleri bilgileri hayata uyarlayabilen ve bilim etiğini içselleştirmiş mezunlar yetiştirmektir. Anabilim dalımızda Botanik, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Zooloji bilim dalları bulunmaktadır.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)

 

ÖÇ 1

Biyoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini ilgili bilim dallarında uzmanlık düzeyinde geliştirir.

ÖÇ 2

Alan bilgisi ve teknolojilerini eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygular.

ÖÇ 3

Araştırma yöntemlerini kullanarak alanı ile ilgili sorunlara özgün çözümler üretebilir.

ÖÇ 4

Çalışma alanındaki konularda/uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik değerlere sahip bir bireydir.

ÖÇ 5

Biyoloji alanındaki kazanımlarını disiplinler arası çalışmalarda kullanma yetkinliğine sahiptir.

ÖÇ 6

Bilimsel yayınlara erişme, okuma, anlama ve yorum yapabilme becerisine sahiptir.

ÖÇ 7

Proje tabanlı çalışma yönünde tutum geliştirir.

ÖÇ 8

Alanındaki güncel gelişmeleri ve/veya kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü, görsel ve uygulamalı olarak sistemli biçimde aktarır.

ÖÇ 9

Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini alan amaçları doğrultusunda ileri düzeyde kullanabilir.

ÖÇ 10

Avrupa Dil Portföyü’ndeki bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

ÖÇ 11

Akademik ve kültürel birikimi ile bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.

ÖÇ 12

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Mezunlar ; Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, Üniversitelerde, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda ve özel okullarda, dersanelerde, Araştırma kuruluşlarında, Laboratuvarlarda, Gıda endüstrisinde, Tıbbi ve Tarımsal İlaç endüstrisinde, İlaç pazarlamada, Milli parklarda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve benzeri kuruluşlarda; Biyolog, Akademisyen, Öğretmen, Teknik Eleman, Araştırma Geliştirme (Ar-Ge),Üretim, Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Satış Pazarlama, Çevre Görevlisi, Mesul Müdür gibi görevleri yerine getirmektedirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar,  ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olduklarını belgelemeleri koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Meşelik 26480 Eskişehir

Tel 222 239 37 50 / 2840

Prof. Dr. Semra İLHAN (Bölüm Başkanı) Dahili: 2846

Doç. Dr. Naime ARSLAN (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 2851

Doç. Dr. İsmühan POTOĞLU ERKARA (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dahili: 2436

Doç. Dr. Mediha CANBEK (Erasmus Koordinatörü) Dahili: 2849

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Biyoloji Bölümünde 2 Profesör, 8 Doçent, 11 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi, 6 Araştırma Görevlisi Doktor, 6 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 36 akademik personel ve 3 idari personel bulunmaktadır.

Biyoloji Bölümün de toplam 3228 m2 kullanım alanı bulunmaktadır. Bunların 465 m2 si 26 adet ofis, 280 m2 si 4 adet dersliktir. 4 sınıf sabit Data Show ile donatılmış olup ayrıca 1 adet de seyyar Data Show imkanı vardır.

Bölümde 338 m2 kullanım alanına sahip Genel Biyoloji, Botanik ve Zoooloji Öğrenci Laboratuvarları ile 906 m2 kullanım alanına sahiptir.

Araştırma Laboratuvarları; Anaerobik Kültür, Biyoteknoloji, Doku Kültürü, EkoGenetik, Endüstriyel Mikrobiyoloji, Fermantasyon, Fungi Kültür, Gıda Mikrobiyolojisi, Herbaryum, Hidrobiyoloji, Hücresel Araştırma, Moleküler Biyoloji, Palinoloji, Su Ürünleri, Toksikoloji, Venom Araştırma, Zootaksidermi

Bunlara ek olarak 194 m2 ortak kullanım alanı ve 1045 m2 sirkülasyon alanı mevcuttur.

 

16. Akademik Personel

Botanik Anabilim Dalı,

Prof. Dr. Süleyman TOKU(Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Güler ÇOLAK

Doç. Dr. Atila OCAK

Doç. Dr. İsmühan POTOĞLU ERKARA 

Yrd. Doç. Dr. Ebru ATAŞLAR

Yrd. Doç. Dr. Filiz SAVAROĞLU

Öğr. Gör. Dr. Onur KOYUNCU

Arş. Gör. Dr. Murat ARDIÇ

Arş. Gör. Dr. Ercan ÇATAK

Arş. Gör. Dr. Meltem ERDİR

Arş. Gör. Okan SEZER

Arş. Gör.  Kurtuluş ÖZGİŞİ

Genel Biyoloji Anabilim Dalı,

Doç. Dr. Mustafa YAMAÇ (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Ahmet ÇABUK

Doç. Dr. Adnan AYHANCI

Yrd. Doç. Dr. Buket KUNDUHOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Figen ÇALIŞKAN

Öğr. Gör. Dr. Sevil PİLATİN

Arş. Gör. Dr. Hakan ŞENTÜRK

Arş. Gör. Dr. Ercan ÇATAK

Arş. Gör. Bükay YENİCE GÜRSU

Hidrobiyoloji Anabilim Dalı,

Doç. Dr. Naime ARSLAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Özgür EMİROĞLU

Arş. Gör. Dr. Tuğrul ÖNTÜRK

Arş. Gör.   Deniz KARA

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı,

Doç. Dr. Mediha CANBEK (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Pınar ÖZTOPÇU VATAN

Yrd. Doç. Dr. Mustafa UYANOĞLU

Öğr. Gör. Dr. Ferhan KORKMAZ

Arş. Gör. Emre CEYHAN

Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Semra İLHAN (Anabilim Dalı Başkanı)

 

Zooloji Anabilim Dalı,

Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇALIŞKAN (Zooloji Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Ünal ÖZELMAS

Yrd. Doç. Dr. İ. Mete MISIRLIOĞLU

Yrd. Doç. Dr. D. Ümit ŞİRİN

Arş. Gör. Dr. Muharrem KARAKAYA

Arş. Gör.  Ebru Ceren KÜÇÜKKAYKI


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;