• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

İlköğretim Anabilim Dalı İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Yüksek Lisans Programı)

1. Genel Bilgi

İlköğretim matematik eğitimi yüksek lisans programı, ilk olarak Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2004/2005 Eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün kurulmasıyla, 2009/2010 Eğitim-öğretim yılından itibaren, program, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün bünyesine dahil edilmiştir. Program bünyesinde, temel eğitim bilimleri alanı ile ilgili zorunlu derslerin yanı sıra alan eğitimi ilgili seçmeli dersler de yer almaktadır. Programın temel amacı, ilköğretim matematik eğitimi ile ilgili etkin bilgi donanımına sahip, matematik eğitimi alan yazınını takip edip, bağımsız araştırmalar gerçekleştirebilecek ilköğretim matematik öğretmeni yetiştirmektir.

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ilköğretim matematik eğitimi alanında yüksek lisans diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 27 ders kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

7. Program Profili (Amacı)

 • İlköğretim matematik eğitimi ile ilgili etkin bilgiye sahip, matematik eğitimi sürecinde, öğretim teknolojilerini profesyonel olarak kullanabilen,
 • Sorgulayan, problem çözme ve muhakeme becerisi üst düzeyde olan,
 • Öğrencinin matematiksel bilgi oluşturma ve düşünsel sürecini yakından inceleyen, onunla aynı dili konuşabilen ve her öğrenci seviyesine uygun ileri seviyede ders içeriği planlayıp, öğretim materyalleri tasarlayabilen,
 • İlköğretim matematik eğitimi alan yazınını takip eden, bağımsız araştırmalar gerçekleştirebilecek düzeyde alınyazın taraması yapabilen,
 • Araştırma problemini tanımlayabilen, probleme uygun araştırma modeli seçebilen ve bilimsel araştırma süreçlerinde edindiği veriyi işleyebilen, istatistiksel analizler ve yorumlamalarını yapabilen,
 • Takım çalışmasına yatkın, grup halinde araştırma ve projeler gerçekleştirebilen, nitelikli ilköğretim matematik öğretmenleri yetiştirmektir.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 • Matematik eğitimi ile ilgili ileri düzeyde alan bilgisine sahip olur.
 • Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini matematiksel kavramların öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
 • Mesleğini icra edeceği öğrenci grubunun gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
 • Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve kullanır.
 • Matematik eğitimine yönelik ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişim ve değişimleri takip eder, öğrenir ve kullanır.
 • Disiplinler arası çalışmalar yürütebilecek ve çalışmalarını farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur.
 • Matematik eğitimi ile ilgili konularda öğrencilere yönelik orijinal etkinlikleri ve öğretim materyalleri geliştirebilecek ve uygulayabilecek becerilere sahip olur.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

İlköğretim matematik eğitimi yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında ve özel ve devlet üniversitelerinin ilgili anabilim dallarında araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olarak çalışabilmektedirler.

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri

Matematik Eğitimi Bölümü : Prof. Dr. Kürşat YENİLMEZ

E-mail: matfen@tm.ogu.edu.tr

Tel: +90 222 239 3750-1652

15.  Akademik Personel

Akademik personel için tıklayınız:


;