• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği (Yüksek Lisans Programı)

1. Genel Bilgi

Program, 2009/2010 eğitim-öğretim yılından itibaren Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün bünyesinde başlamıştır. Program bünyesinde, temel eğitim bilimleri alanı ile ilgili zorunlu derslerin yanısıra alan eğitimi ilgili seçmeli dersler de yer almaktadır.

Programın temel amacı, sınıf öğretmenlerinin niteliğini arttırmak ve sınıf eğitimi alanında akademisyen yetiştirmek programın temel amacını oluşturmaktadır. Sınıf Eğitimi alanında derslerin öğretimi konusunda uzmanlaşmaya büyük gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle, ilköğretim I. basamakta derslerinin nasıl öğretileceği konusunda uzmanlaşmaya yönelik eğitim verilecektir. İlköğretim I. basamakta yaşanan çeşitli eğitim öğretim sorunlarının bilimsel araştırma sürecine uygun olarak irdelenmesi de programın hedefleri arasında yer almaktadır.

2. Programlar

Temel Eğitim Anabilim Dalı/ Sınıf Eğitimi Yüksek Lisans Programı

3.Kazanılan Derece

Tezli yüksek lisans  programı başarıyla tamamlayan öğrencilere sınıf eğitimi alanında tezli yüksek lisans diploması verilir.

Tezsiz yüksek lisans programı başarıyla tamamlayan öğrencilere sınıf eğitimi alanında tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

4. Derecenin Düzeyi

Mezun olduğu programa göre tezli ya da tezsiz yüksek lisans

5.Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

6. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için  her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

7. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli Yüksek Lisans: Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 27 ders kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans: Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 30 ders kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.

8. Program Profili (Amacı)

 • Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, sınıf eğitimi alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde geliştirir ve derinleştirebilen,
 • Sınıf eğitimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri kavrayabilen,
 •  Bağımsız olarak kendi başına sınıf eğitimi alanı ile ilgili bilimsel araştırma sürecini yürütebilen,
 • Sınıf eğitimi alanı ile ilgili sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilen,
 • Sınıf eğitimi alanı ile ilgili bir sorunu bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, uygular ve sonuçları değerlendirebilen,
 • Sınıf eğitimi alanında edindiği bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirebilen,
 • Sınıf eğitimi alanındaki çalışmaları,  yaşam boyu öğrenme bilinci ile yürütebilen,
 • Sınıf eğitimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak etkili biçimde paylaşabilen,
 • Sınıf eğitimi alanındaki gelişmeleri, bireysel ve mesleki çalışmaları alanındaki ve dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili biçimde aktarabilen,
 • Sınıf eğitimi alanındaki geliştirilen strateji, politika ve uygulamaları ve bunlardan elde edilen sonuçları değerlendirebilen,
 • Sınıf eğitimi alanıyla ilgili edindiği bilgi,  beceri ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilen,
 • Sınıf eğitimi alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilen öğretmenler yetiştirmektir.

9. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 • Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, sınıf eğitimi alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde geliştirir ve derinleştirir.
 • Sınıf eğitimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri kavrayabilir.
 •  Bağımsız olarak kendi başına sınıf eğitimi alanı ile ilgili bilimsel araştırma sürecini yürütebilir.
 • Sınıf eğitimi alanı ile ilgili sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
 • Sınıf eğitimi alanı ile ilgili bir sorunu bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, uygular ve sonuçları değerlendirebilir.
 • Sınıf eğitimi alanında edindiği bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
 • Sınıf eğitimi alanındaki çalışmaları,  yaşam boyu öğrenme bilinci ile yürütebilir.
 • Sınıf eğitimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak etkili biçimde paylaşabilir.
 • Sınıf eğitimi alanındaki gelişmeleri, bireysel ve mesleki çalışmaları alanındaki ve dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili biçimde aktarabilir.
 • Sınıf eğitimi alanındaki geliştirilen strateji, politika ve uygulamaları ve bunlardan elde edilen sonuçları değerlendirir.
 • Sınıf eğitimi alanıyla ilgili edindiği bilgi,  beceri ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
 • Sınıf eğitimi alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

10. Mezunların İstihdam Olanakları

Tezli Yüksek Lisans: Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında ve özel ve devlet üniversitelerinin ilgili anabilim dallarında araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olarak çalışabilmektedirler.

11. Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda doktora programlarında öğrenim görebilirler.

12. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

13. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

14. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı/Yarı Zamanlı

15. Adres ve İletişim Bilgileri 

Temel Eğitim Anabilim Dalı/ Sınıf Eğitimi Yüksek Lisans Programı: Doç. Dr. Hüseyin ANILAN

E-mail: hanilan@ogu.edu.tr

Tel: 0 (222) 239 37 50/1655

16. Akademik Personel

Akademik personel için tıklayınız:


;