• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Yükseköğretimin Yönetimi (Yüksek Lisans Programı Tezli ve Tezsiz)

1. Genel Bilgi

Yükseköğretimin Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı ilk öğrencilerini 2012-2013 akademik yılı içinde kabul etmiştir ve şu anda yüksek lisans düzeyinde eğitim vermeye devam etmektedir. Yükseköğretimin yönetimi alanında kariyer arayan 10 kişi bu programa kabul edilmektedir. Yükseköğretimin Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programının ise 2013-2014 akademik yılı içinde ilk öğrencilerini kabul etmesi planlanmaktadır.

Yükseköğretimin yönetimi yüksek lisans programı yükseköğretimde, yükseköğretimin yönetimi, eğitim yönetimi, eğitim politikaları, eğitim programları, insan kaynakları, eğitim finansmanı, eğitim planlaması gibi disiplinleri kapsamaktadır. Bu uzmanlık alanı bir öğretim kademesi olarak yükseköğretimin yapısı ve işleyişinin araştırılması ve iyileştirilmesi üzerinde durmaktadır. Buradan hareketle bu program; yükseköğretim kurumları, etkin ve verimli duruma getirmek üzere planlayıcı, örgütleyici, denetleyici ve geliştirici özelliklere sahip; kaliteli hizmet anlayışı içinde bilgi, beceri ve ileri teknolojiyi etkin biçimde kullanabilen; bilimsel gelişmeleri izleyerek mesleki ve akademik alanda kullanabilen sorgulayan ve araştıran; kurumsal, ulusal ve uluslararası düzeyde politika ve prosedürleri oluşturabilen; entelektüel ve liderlik becerileri ile donanmış disiplinler arası yetişmiş yükseköğretim alanında uzman kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Yükseköğretimin Yönetimi alanında yüksek lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Yüksek lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretimin Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına başlamak için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 5. ve 11. Maddelerinde öğrenci kabulüne ilişkin esaslar göz önünde bulundurulmaktadır.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Yükseköğretimin Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 28. Maddesi esas alınarak yapılmaktadır.

Yükseköğretimin Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 29. Maddesi esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yükseköğretimin Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 27 krediden az olmamak koşulu ile en az 9 (dokuz) adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.  Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Yükseköğretimin Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 (on) adet ders ile Yarıyıl projesinden oluşur. Yarıyıl projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.  

 

7. Program Profili (Amacı)

Programın temel hedefleri;

-Yükseköğretim kurumlarının mevcut sorunlarına farklı çözüm önerileri geliştirerek, yükseköğretim alanında yeni açılımlar sağlamaktır.

-Yükseköğretim kurumları, etkin ve verimli duruma getirmek üzere planlayıcı, örgütleyici, denetleyici ve geliştirici özelliklere sahip; kaliteli hizmet anlayışı içinde bilgi, beceri ve ileri teknolojiyi etkin biçimde kullanabilen; bilimsel gelişmeleri izleyerek mesleki ve akademik alanda kullanabilen sorgulayan ve araştıran uzmanlar yetiştirmektir.

-Üniversite paydaşları ve toplumun değişik kesimleri ile iletişim kurabilen; kurumsal, ulusal ve uluslararası düzeyde politika ve prosedürleri oluşturabilen; entelektüel ve liderlik becerileri ile donanmış disiplinler arası yetişmiş yükseköğretim alanında uzman kişiler yetiştirmektir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Programı tamamlayan öğrenciler;

1.Yüksek lisans derecesi düzeyinde bilgi, deneyim ve araştırma yeterliliklerine sahip olarak yükseköğretimin yönetimi alanındaki sorun alanlarını tespit edebilecektir.

2.Nicel ve nitel araştırma becerilerini kullanarak yükseköğretimin yönetimi alanındaki bilgilerden özgün bilgilere ulaşabilecektir.

3.Yükseköğretimin yönetimi alanına ilişkin güncel ve karmaşık sorunları, diğer disiplinlerin yöntemtasarım ve uygulamalarından yararlanarak irdeleyecektir.

4.Yükseköğretimin yönetimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayın yapabilecektir.

5.Yükseköğretimin yönetimi alanı ile ilgili eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkıda bulunabilecek ve bu faaliyetlerin yayılmasına liderlik edebilecektir.

6.Etik ilkeleri yaşamındaki tüm alanlara yansıtabilecektir.

7.Etkili yükseköğretimin yönetimi stratejileri geliştirerek uygulamaya dönük adımlar tasarlayabilecektir.

8.Bilimsel toplantılarda orijinal fikir ve çalışmalarla yükseköğretimin yönetimi alanına katkıda bulunabilecektir.

9.Yükseköğretimin yönetimi alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilmede yetkinlik geliştirebilecektir.

10.Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarla alanı destekleyebilmek için alan çalışanları, politika yapıcılar ve uygulayıcılarla etkili iletişim kurabilecektir.

11.Yükseköğretim kurumlarını yapısal ve işlevsel açıdan geliştirecek bilgi ve stratejileri geliştirebilecektir.

12.Yükseköğretim kurumlarını yapısal ve işlevsel açıdan geliştirecek bilgi ve stratejileri geliştirebilecektir.

13.Yükseköğretim kurumlarının ekonomik, politik, sosyal ve kültürel kalkınmadaki rollerini yerine getirmelerini kolaylaştırıcı projeler üretebilecektir.

14.Türkiye Yükseköğretim Sistemine egemen olan siyasal,  sosyal, kültürel, ekonomik ve uluslararası gelişmeleri yakından takip edebilecektir.

15.Yükseköğretim kurumlarına liderlik edebilecek donanıma ve yeterliliğe sahip olabilecektir.

16.Sosyolojisi, felsefe, siyaset bilimi, antropoloji, yönetim bilimleri, davranış bilimleri, psikoloji, edebiyat, ekonomi gibi diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme temelinde disiplinler arası çalışmalar yapabilmek için bilgi ve becerilerini geliştirebilecektir.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Yükseköğretimin Yönetimi Yüksek Lisans Programını tamamlayan öğrenciler üniversite bünyelerinde öğrenci hizmetleri, insan kaynakları ve araştırma merkezlerinde yükseköğretim yönetimi uzmanı olarak istihdam edilebilir.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisansüstü eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Aypay

E-mail: aypaya@yahoo.com

Tel: 0 (222) 239 37 50/1627

Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özden Tezel

E-mail: otezel@ogu.edu.tr

Tel: 0 (222) 239 37 50/1641

Enstitü Müdür Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Ali Eryılmaz

E-mail: erali76@hotmail.com 

Tel: 0 (222) 239 37 50/1637

Erasmus Koordinatörü: Yard. Doç. Dr. İlknur ŞENTÜRK

E-mail: ilknurkokcu@gmail.com 

Tel: 0 (222) 239 37 50/1674

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Bu programda görev alan öğretim üyesi sayısı 4 profesör, 4 doçent ve 5 yardımcı doçent olmak üzere toplamda 13’tür. Bölümde 25 bilgisayar, 4 yazıcı, 2 tarayıcı ve 5 projeksiyon vardır. Bu ekipmanlar araştırma, literatür tarama, proje yürütme, seminer hazırlama, sunum hazırlama ve sunma amacıyla derslerde ve ders dışında öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Lisansüstü öğrencilerin kullanımına açık terminal ve/veya kişisel bilgisayar sayısı 225’tir. Bölüm ve merkez kütüphane bilgisayarları hafta boyunca mesai saatleri süresince kullanıma açıktır.

 

16. Akademik Personel

Prof. Dr. Ahmet Aypay - Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Prof. Dr. Selahattin Turan - Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Prof. Dr. Ayhan Aydın - Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Yard. Doç. Dr. İlknur Şentürk - Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Prof. Dr. Bahaddin Acat - Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim

Doç. Dr. Zühal Çubukçu - Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim

Doç. Dr. Cemil Yücel - İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği

Doç. Dr. Engin Karadağ  - İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği

Doç. Dr. Asım Arı - Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim

Yard. Doç. Dr. İsmail Yüksel - Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim

Yard. Doç. Dr. Ümit Çelen - Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yard. Doç. Dr. Odilea Rocha Erkaya - Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Yard. Doç. Dr. Ümit Özkaya - Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim

 


;