• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğtimi Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz) Programları

1. Genel Bilgi

Sosyal Bilgiler Eğitimi yüksek lisans programının amacı, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlara bağlı okullara lisansüstü eğitim almış öğretmen; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışan öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimlerini sağlamak, eğitim politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasına katkıda bulunmak, ilgili kurumların eğitim birimlerinde görev alacak yeterliklere sahip uzman ya da uzman yardımcısı yetiştirmektir.

 

2. Kazanılan Derece

Sosyal Bilgiler Eğitimi yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrencilere alanında yüksek lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Yüksek lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programına başlamak için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 5. 11. ve 16. maddelerinde öğrenci kabulüne ilişkin esaslar göz önünde bulundurulmaktadır.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 28. Maddesi esas alınarak yapılmaktadır.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 29. Maddesi esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programı, toplam 27 krediden az olmamak koşulu ile en az 9 (dokuz) adet ders bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programının temel hedefleri;

 •  Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında mevcut sorunlar hakkında farkındalık yaratmak ve bu sorunlara alternatif çözüm önerileri geliştirmek
 • Eğitim kurumlarının değişim kademelerinde görev yapacak etkin ve verimli, ileri teknolojiyi etkin biçimde kullanabilen, liderlik becerilerine sahip, eleştirel düşünen, ekip çalışması yapabilen, bilimsel süreçleri bilen ve kullanan alan uzmanları yetiştirmek.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programını tamamlayan öğrenciler;

·         Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında kullanılan teori ve uygulamaları bilebilecektir.

·         Bilimsel araştırma sürecinin temel özelliklerini kavrayabilecektir.

·         Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında üretilen ulusal ve uluslararası düzeyde yayınları takip edebilecektir.

·         Sosyal Bilgiler Eğitimi alanına ait sorunları tespit etme, araştırma, iyileştirme veya yeni uygulamalar oluşturma açılarından tartışabilecektir.

·         Etik ilkelerin farkında olacak ve bu ilkeleri alandaki uygulamalara yansıtabilecektir.

·         Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında uygulamada yaşanan sorunların farkına varabilecektir.

·         Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarla alanı destekleyebilmek için alan çalışanları ve uygulayıcılarla etkili iletişim kurabilecektir.

·         Sosyal Bilgilerin Temellerini tartışabilecektir.

·         Sosyal Bilgiler Eğitiminin bireyin toplumsal hayata etkin katılımları konusundaki rolünü analiz edebilecektir..

·         Eğitim alanında alınan stratejik kararlar ve eğitim politikalarını, politika yapıcılar, araştırmacılar ve uygulayıcılar açısından analiz edebilecektir.

·         Türk Eğitim Sistemine egemen olan siyasal,  sosyal, tarihsel, kültürel, ekonomik ve uluslararası gelişmeleri bilebilecektir.

·         Eğitimin sosyolojisi, felsefe, siyaset bilimi, antropoloji, yönetim bilimleri, davranış bilimleri, psikoloji, edebiyat, ekonomi gibi diğer disiplinler arasındaki ilişkisini analiz edebilecektir.

·         Farklı ülkelerin sosyal bilgiler eğitimi ve öğretim programları hakkında bilgi sahibi olabilecektir.

·         Alanda var olan bir sorunu bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak değerlendirebilecektir.

·         Temel istatistik becerilerini kazanabilecektir.

·         Temel nitel analiz tekniklerini bilecektir.

·         Alanla ilgili ulusal ya da uluslar arası toplantılara katılarak bilginin paylaşımına katkı sağlayabilecektir.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programını tamamlayan öğrenciler üniversitelerin eğitim fakültelerinde araştırma görevlisi ya da öğretim elemanı, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarının bilim uzmanı ve öğretmen olarak istihdam edilebilir.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Aypay

E-mail: aypaya@yahoo.com

Tel: 0 (222) 239 37 50/1627

Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Eyüp Artvinli

E-mail: eartvinli@ogu.edu.tr

Tel: 0 (222) 239 37 50/1641

Enstitü Müdür Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Hüseyin Anılan

E-mail: hanilan@ogu.edu.tr 

Tel: 0 (222) 239 37 50/1637

Erasmus Koordinatörü: Yard. Doç. Dr. İlknur Şentürk

E-mail: ilknurkokcu@gmail.com 

Tel: 0 (222) 239 37 50/1674

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Bu programda görev alan öğretim üyesi sayısı 4 profesör, 4 doçent ve 5 yardımcı doçent olmak üzere toplamda 13’tür. Bölümde 25 bilgisayar, 4 yazıcı, 2 tarayıcı ve 5 projeksiyon vardır. Bu ekipmanlar araştırma, literatür tarama, proje yürütme, seminer hazırlama, sunum hazırlama ve sunma amacıyla derslerde ve ders dışında öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Lisansüstü öğrencilerin kullanımına açık terminal ve/veya kişisel bilgisayar sayısı 25’tir. Bölüm ve merkez kütüphane bilgisayarları hafta boyunca mesai saatleri süresince kullanıma açıktır.

 

16.  Akademik Personel

Prof. Dr. Bahaddin Acat - Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim

Prof. Dr. Cemil Yücel - Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doç. Dr. Eyüp Artvinli- İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği

Doç. Dr. Mizrap Polat  - Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim

Doç. Dr. Asım Arı - Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim

Yard. Doç. Dr. Odilea Rocha Erkaya - Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Yard. Doç. Dr. H. Adnan Arslantaş- İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doç. Dr. İsmail Acun- İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi

 


;