• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü (Yüksek Lisans Programı)

1-Genel Bilgi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki Uluslararası İlişkiler Bölümü 2007 yılından beri öğrenci almaktadır. Bölümümüz 2010 yılından itibaren ikinci öğretim için öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Bu öğrenciler arasında yabancı öğrenci bulunmamaktadır.

Bölümümüzde üç doçent, üç yardımcı doçent ve yedi araştırma görevlisi olmak üzere onüç akademik personel bulunmaktadır. Mevcut akademik kadromuzun yanı sıra, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin ilgili bölümlerindeki akademisyenleri de bölümümüzde ders vermektedir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü olarak, öğrencilerimizin uluslararası arenada yetkin olarak çalışabilecek bilgi ve becerilere sahip olarak mezun olmaları birinci hedefimizdir. Dünya ekonomik, sosyal ve politik olarak küreselleştikçe, bilgi dolaşımı arttıkça ve hızlandıkça, iş gücünün dolaşımı yoğunlaştıkça, sınırların öneminin azaldığı bu küresel dünyada öğrencilerimizin rekabet edebilecek bir düzeyde mezun olmaları bizim için önemlidir.

Bu yüzden, öğrencilerin İngilizcelerini geliştirmeleri desteklenmektedir, imkanlar dahilinde ikinci bir yabancı dil de öğrenmeleri tavsiye edilmektedir. Bu bağlamda, bölümümüzün derslerinin %40’lık bölümü İngilizce olarak okutulmaktadır ve tüm öğretim görevlileri İngilizce ders verebilecek yeterliliktedir. İlerleyen senelerde bu oranın artması, hatta eğitimin tamamen İngilizce yapılması hedeflenmektedir.

2-Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Uluslararası İlişkiler alanında lisans diploması verilir.

3-Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

4-Kabul ve Kayıt Koşulları:

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

5-Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında  sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için  her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

6-Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

7-Program Profili (Amacı)

Bölümümüz öğrencileri Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Hukuk, Diplomasi Tarihi, Türk Dış Politikası, Dış Politika Analizi ve Bölgesel Çalışmalar konularında uzmanlaşabilirler. Mezunlarımız edindikleri bu becerilerle uluslararası kuruluşlarda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin –başta Dış İşleri Bakanlığı olmak üzere- muhtelif kurumlarında, medya kuruluşlarında, bankalarda, danışmanlık şirketlerinde, sivil toplum örgütlerinde ve özel sektördeki firmalarda çalışabilir, isterlerse akademik kariyer için yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilirler.

Bölümümüz öğrencileri Erasmus programı altında Avrupa’nın birçok üniversitesinde bir ya da iki yarıyıl süresince eğitim görebilmektedir. Bu, bölümümüzün uluslararası arenada yetkin olarak çalışabilecek öğrenciler yetiştime hedefiyle uyum içerisindedir. Yurtdışında bir süre eğitim alan öğrenciler, hem yabancı dil konusunda kendilerini geliştirecek, hem başka kültürler tanıyacak hem de akademik anlamda Avrupa üniversitelerindeki öğretim görevlileri ve öğrencilerle paylaşımda bulunacaktır. Bu yüzden Erasmus programı bölümümüz için çok büyük önem arz etmektedir. Öğrencilerin daha ikinci sınıfa yeni geçmiş olmaları nedeniyle Erasmus programına katılan öğrencilerimiz mevcut değildir. Fakat kendileri bu hususta teşvik edilmektedir. Aynı zamanda fakülte bazında yapılan mevcut anlaşmaların yanında, bölüm bazında yapılacak anlaşmalar için de çalışmalar sürmektedir.

Öğrencilere “hayat boyu öğrenme” bilinci kazandırmak da bölümümüzün hedefleri arasındadır. Uluslararası ilişkiler disiplini yapısı itibariyle bilgi ve uygulama anlamında hızlı değişimlere şahit olabilmektedir. Başlarda üvenlik üzerine yoğunlaşan disiplin, ekonomik ilişkiler, göç, insan hakları, azınlıklar, çevre, demokratikleşme vb. konulara yayılmıştır ve yayılmaya devam edecektir. Bu yüzden, öğrencilerin mezun olduktan sonra bilgilerini güncel tutmaları, okumaya ve araştırmaya devam etmeleri, mesleki başarıları açısından kaçınılmaz olmakla birlikte, bölümümüz ile öğrencinin arasındaki bağın kopmaması da tarafımızdan desteklenmektedir.

8-Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Program: Uluslararası İlişkiler Bölümü Programı

Amaç: Bu programdan mezun olan öğrencilerin

Ulusal ve uluslararası yeterlikler doğrultusunda,

Kurum misyonuna ve akreditasyon ölçütlerine uygun,

Kalite güvence sistemiyle denetlenebilen bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olması beklenmektedir.

Örnek: Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Çıktıları

 • PÇ1: Öğrenciye içinde yaşadığı toplum, devlet ve dünya hakkında teorik ve pratik bilgilerin sağlanması
 • PÇ2: Öğrenciye hem soyut hem analitik düşünebilme, kavramsal ve sayısal analiz yapabilme ve problem çözebilme becerilerinin kazandırılması
 • PÇ3: Öğrencinin güncel gelişmeleri takip etmesi, bunları birbirleriyle ve tarihi olaylarla kıyaslamasını, zaman ve mekan içerisinde konumlandırabilmesi
 • PÇ4: Uluslararası ilişkiler öğrencisinin çevresinde gelişen olayları öğrenmekle kalmaması, bunları anlamlandırıp analiz etmesinin öğretilmesi
 • PÇ5: Sahip olduğu bilgi birikimini ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak rahat bir şekilde ifade edebilmesi
 • PÇ6: Türkçe’yi en iyi şekilde kullanabilen uluslararası ilişkiler öğrencisinin, en azından İngilizce’ye de hakim olması. Öğrencilerin çalışma alanları ile ilgili ikinci bir dil öğrenmeye teşvik edilmesi.
 • PÇ7: İletişim ve bilgisayar becerilerine sahip ve bunu etkileşim, araştırma, gündemi takip etme vb. amaçlar için kullanabilmesi
 • PÇ8: Bölümün Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kulübü’nde aktif rol almasının teşvik edilmesi. Öğrencilerin aynı anda hem sosyalleşerek hem de bilgi ve birikimlerini arttırabilecekleri aktivitelerle kendilerini geliştirmelerine olanak tanması.

 

Lisans Program Çıktılarının Oluşturulması

Alana Özgü Yetkinlikler

Genel Yetkinlikler

 • Uluslararası İlişkiler eğitimi küreselleşen dünyadaki ekonomik, politik ve toplumsal değişimleri ve ilişkileri analiz edebilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırır.
 • Öğrenciye içinde yaşadığı toplum, devlet ve dünya hakkında teorik ve pratik bilgileri sağlar.
 • Öğrencinin güncel gelişmeleri takip etmesini teşvik eder, bunları birbirleriyle ve tarihi olaylarla kıyaslama, zaman ve mekan içerisinde konumlandırabilme becerisi kazandırır
 • Uluslararası ilişkiler öğrencisinin çevresinde gelişen olayları öğrenmekle kalmaması, bunları anlamlandırıp analiz etmesinin öğretilmesi amaçlanır.
 •  
 • Bağımsız ve takım halinde çalışma yapabilme
 • Hem soyut hem analitik düşünebilme becerisi
 • Genel kültür bilgisi
 • Kavramsal ve sayısal analiz yapabilme ve problem çözebilme yeteneği
 • Mesleğin temel konuları hakkında bilgi sahibi olma
 • Anadilde ve en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerisi
 • Temel bilgisayar ve bilgi yönetimi bilgisi
 • Yaşam boyu öğrenme bilinci ve isteği

 

 

Program Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

Öğrenme/öğretme

Değerlendirme

Bilgi

Kuramsal

 • Uluslararası ilişkiler disiplininin yanı sıra; dış politika, uluslararası hukuk, uluslararası ekonomi, uluslararası ilişkiler teorileri vb. çalışma alanlarından en az birinde yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri pratik olarak kullanabilme

Uygulamalı

 • Uluslararası ilişkilerdeki olay ve durumları saptama, tanımlama, analiz etme ve problem çözme becerisi; bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri seçme ve uygulama

Okuma, ders, seminer, ödev, web tabanlı öğrenme, proje hazırlama 

Kısa sınav, ara sınav, final sınavı, rapor sunma, sözlü sunuş

Beceriler 

Kavramsal

 • Uluslararası ilişkiler alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme; aktörler arasındaki ilişkileri tanımlayabilme ve analiz edebilme; uluslararası sistemin sosyal, ekonomik ve politik boyutlarını tanımlayabilme ve analiz edebilme.

 

 

 

 

 Bilişsel Uygulamalı

 • Uluslararası ilişkiler alanı için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
 • Proje geliştirme, projeyi uygulama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

Seminer, grup ödevi, bağımsız ödev,

Web tabanlı öğrenme, işletme uygulamaları, stajlar

Kısa sınav, ara sınav, final sınavı, rapor sunma, bilgisayar destekli sunum

 

Program Yeterlilikleri

 

Program Yeterlilikleri

Öğrenme/öğretme

Değerlendirme

Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme, sorumluluk alma ve yerine getirme becerisi

Grup ödevi, seminer

Sunum, rapor

Öğrenme Yetkinliği

 • Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
 • Öğrendiği bilgi ve becerilere eleştirel bakabilme, kendi özgün fikirlerini üretebilme ve tutarlı bir şekilde sunabilme becerisi
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

Ödev, grup çalışması, web tabanlı öğrenme

Sunum, rapor, bilgisayar destekli sunum

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 • Sosyal hayatta ve alanı ile ilgili konularda Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
 • En az bir yabancı dil bilgisi
 • Toplumsal sorumluluk bilincinde olma ve bu yolda proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve yürütebilme becerisi

Ödev, ders, serbest çalışma, web tabanlı öğrenme

Sözlü ve yazılı merkezi sınav

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

 • Mesleki sorumluluk ve toplumsal, bilimsel etik değerlere sahip olma
 • Sosyal haklara ve evrenselliklerine değer verme, sosyal adalet bilinci
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç
 • Uluslararası ilişkiler disiplininin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak

 

Okuma, grup çalışması, tartışma

Sunum, rapor

9-Mezunların İstihdam Olanakları

Mezunlarımız, İktisadi-İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin diğer bölümleri mezunlarının sahip olduğu tüm istihdam olanaklarının yanı sıra, ulusal ve uluslararası kurumlar ile işletmelerin dış ilişkiler birimleri ile kamu kurumlarının uluslararası ilişkilerle ilgilenen bölümlerinde iş bulma olanağı bulabileceklerdir.

10-Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

11- Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12- Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13- Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14- Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Batı-Meşelik 26480 Eskişehir

Tel: 222 239 37 50/1115

 

Doç. Dr. Cenap ÇAKMAK (Bölüm Başkanı) Dahili: 1130

Yrd. Doç. Dr. Ramazan ERDAĞ (Bölüm Başkan Yardımcısı; Erasmus Koordinatörü ) Dahili: 1362

15- Bölüm/Program Olanakları

Uluslararası İlişkiler Bölümünde 3 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 7 Araştırma Görevlisi olmak üzere; toplam 13 akademik personel görev yapmaktadır.

16-Akademik Personel

Prof.Dr. Cenap ÇAKMAK

Doç.Dr. Ahmet UYSAL

Doç.Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Doç.Dr. Hasan DURAN

Doç.Dr. Cengiz DİNÇ

Doç.Dr. Ramazan ERDAĞ

Yrd.Doç.Dr. Halil Kürşad ASLAN

Yrd.Doç.Dr. Ali Onur ÖZÇELİK

Yrd.Doç.Dr. Valeriy MORKVA

Yrd.Doç.Dr. Mustafa YETİM

Yrd.Doç.Dr. İbrahim KÖREMEZLİ

Arş.Gör. Oğuzhan MUTLUER

Arş.Gör. Cansu ATILGAN

Arş. Gör. Veysel TEKDAL

Arş. Gör. Müge DALAR


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;