• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Maliye Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)

Genel Bilgi

Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına 2007-2008 yılından itibaren öğrenci kabul edilmektedir. Maliye Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı için iki yarıyıllık programda öğrencinin 9 ders ve 1 seminer dersi olmak üzere toplam 27 kredilik (60 ECTS) ders yükünü tamamlaması gerekmektedir. Ders yükünü tamamlayan öğrenciler atanan danışman öğretim üyesi ile birlikte tez çalışması yürütür ve tez çalışmalarını belirlenen jüri üyeleri önünde savunurlar. Ders dönemini ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrenciler Maliye Anabilim Dalı alanında bilim uzmanı ünvanına sahip olurlar.

 

Maliye Bölümü

1. Genel Bilgi

Bölümle ilgili genel bilgilere ilk sayfada yer verilmiştir.

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Maliye alanında yüksek lisans diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi

Yüksek lisans.

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında; Üniversite Senatosunun belirlediği esaslar doğrultusunda diğer yükseköğretim kurumlarından üniversitemizin eşdeğer programlarına kurumlar arası yatay geçiş ile öğrenci kabulü yapılmaktadır.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FFDZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

7. Program Profili (Amacı)

Bu programın amacı, maliye alanında kendini yetiştirmek isteyen üniversite mezunlarına derinlemesine bilgiler sunmak ve uygulamaya dönük olarak hazırlamaktır.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 1. Teori ve pratik arasındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde, mali konular ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.
 2. Alanı ile ilgili edindiği bilgilerini kullanarak, mali ve iktisadi olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilir ve yorumlayabilir.
 3. Alanı ile ilgili yaptığı araştırmalarda mesleki sorumluluk ve bilim etiğinin önemini kavrar.
 4. Güncel gelişmeler ışığında kamu kesiminin iktisadi yönünü, kamu mali yönetimini ve kamu bütçesinin işleyişini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir.
 5. Vergilendirme süreciyle ilgili sahip olduğu teorik ve hukuki bilgileri kullanarak, vergi sistemlerinin işleyişini analiz edebilir ve farklı sistemlerin karşılaştırmasını yaparak yorumlayabilir.  
 6. Küreselleşme sürecinde kamu kesiminin iktisadi hayattaki etkileşimini saptayarak, uluslararası mali problemlere karşı çözüm önerileri geliştirebilir.
 7. Alanı ile ilgili konular arasındaki ilişkileri sayısal yöntemler kullanarak analiz edebilir ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirebilir.
 8. Mali konularla ilgili bir problemi bireysel ya da grup çalışması eşliğinde derinlemesine ele alarak bilimsel bir yayın safhasına getirebilir.
 9. Alan ile ilgili bir konuda, bilgi kaynaklarına erişerek literatür araştırması yapabilir ve bağımsız çalışmaya yönelik beceri kazanabilir.
 10. Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda kazandığı bilgi, beceri ve davranışlarıyla topluma örnek olur.
 11. Edindiği bilgiler sayesinde gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde yönetim, denetim, muhasebe, finansman ve benzeri çeşitli alanlarında istihdam edilebilir.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel şirketlerde görev alabilmektedirler.

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları koşuluyla doktora programlarda öğrenim görebilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü A Blok - Meşelik 26480 Eskişehir

Tel 222 239 37 50

 

Doç. Dr. Erdal GÜMÜŞ (Bölüm Başkanı) Dahili: 1751

Doç. Dr. Emrah FERHATOĞLU  (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 1114

Doç. Dr. Erdal GÜMÜŞ (Erasmus Koordinatörü) Dahili: 1751

15. Bölüm/Program Olanakları

Maliye Bölümü’nde 6 Doçent, 1 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 7 öğretim üyesi, 4 öğretim yardımcısı ve 2 personel görev yapmaktadır. Maliye Bölümü’nde 12 adet ofis ve 5 adet derslik bulunmakta olup 5 sınıf sabit Data Show ile donatılmıştır.

16. Akademik Personel

Prof. Dr. Erdal GÜMÜŞ

Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA

Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ

Prof. Dr. Emrah FERHATOĞLU

Doç. Dr. Semih BİLGE

Doç. Dr. Murat ASLAN

Yrd. Doç. Dr. Melih ÇİLDİR

Yrd. Doç. Dr. Ferdi ÇELİKAY

Yrd.Doç.Dr. Ahmet TEKİN

Yrd. Doç. Dr. Gamze ÖZ  YALAMAN

Arş. Gör. Durdane KÜÇÜKAYCAN

Arş. Gör. Aylin CESUR

Arş. Gör. Funda BUZ

 


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;