• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

İktisat Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)

1.Genel Bilgi

İktisat alanı insan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tüm kaynakların verimli kullanılması, doğal, parasal ve insan gücü kaynaklarının artırılarak toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi ve tüm bu faaliyetlere dayalı olarak üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ulusal ve uluslararası düzeydeki ekonomik konularla ilgili eğitim ve araştırmalar yapar. İktisat alanının uygulaması olan yerlerden bir tanesi olan iktisat bölümünde öğrencilere  iktisat teorisi, politikası, tarihi, iktisadi gelişme ve uluslararası iktisat, istatistik, ekonometri, gibi uzmanlık dallarından başka matematik, maliye ve vergi konularında çeşitli dersler verilmektedir.

İktisat Yüksek Lisans Programı, iktisadın teorik ve uygulamalı ilgi alanlarında yeterli bilgiye sahip, ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik ve sosyal gelişmeleri yakından izleyebilen, sektör ve ülke verilerini yorumlayarak öngörüde bulunabilen, toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikte iktisatçılar yetiştirmeyi ve iktisat biliminin araştırma ufkunu genişletecek bilimsel faaliyetlere öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

İktisat Yüksek Lisans Programında eğitim gören öğrencilerin iktisat biliminin kavranması ve iktisadi olayların analizi için gerekli araç, kavram, ilke ve yöntemlere hakim; analitik düşünme, bilimsel sorgulama ve problem çözme yeteneğine sahip, kendine güvenen, ifade yeteneği güçlü, çalışma disiplini kazanmış bireyler olarak mezun olmaları ve günümüzde rekabetin küresel hale dönüştüğü işgücü piyasasında bu nitelikleriyle öne çıkarak çeşitli istihdam alanlarında kendilerine kolaylıkla yer bulmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, iktisat biliminin tüm yönlerini kapsayan ders içeriğinde işletme, istatistik, matematik, ekonometri, maliye, hukuk, sosyoloji gibi bilimsel alanların derslerine de yer verilmektedir.

2.Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İktisat alanında Yüksek lisans diploması verilir. İktisat Bölümü mezunları İktisat Bilim Uzmanı unvanı alır.

3.Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

4.Kabul ve Kayıt Koşulları

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı’na dört yıllık tüm fakülte ve yüksekokul mezunları başvurabilmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve benzeri fakülte mezunları için 20, diğer fakülte ve yüksekokul mezunları için 10 kontenjan ayrılmaktadır. Farklı fakülte mezunlarından iktisat konusunda yeterli düzeyde ders almamış öğrenciler, 2 yarıyıllık bilimsel hazırlık programına tabi tutulmaktadırlar.  

   Ayrıca adayların;

-Eşit ağırlık ALES puanının en az 55,

-KPDS ya da ÜDS puanının ise en az 40 olması gerekir.

Yüksek lisans programı başvuru puanı oluşturmada ALES’in %50’si, ÜDS ya da KPDS’nin %25’i ve lisans ortalamasının %25’i dikkate alınır.

5.Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK “ kapsamında gerçekleştirilmektedir.

6.Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

 İktisat Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı, toplam 9 ders, bir seminer dersi ve tez çalışması süresince alınacak olan uzmanlık alan dersinden oluşmaktadır. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisiz olup öğrenciler başarılı – başarısız olarak değerlendirilir.  Yüksek lisans derecesi alınabilmesi için öğrencilerin toplamda 27 krediye sahip olmaları, seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

7.Program Profili (Amacı)

Yüksek Lisans Programının Amaçları;

 • Üniversitelerimizin asli görevleri arasında olan bilimsel araştırma faaliyetlerinin bölümümüzde daha iyi bir düzeye getirilmesi,
 • İktisat konularında uzmanlaşma arzusunda olan kişilerin gereksinimlerinin karşılanması,
 • Bölümümüzün ve diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinin büyümesiyle ihtiyaç duyulan akademik personelin yetiştirilmesi,
 • Bölümümüzde yüksek lisans eğitiminde elde edilen deneyimin doktora programına taşınması,

Bu amaçlar gerçekleştirilirken, dünyadaki ve ülkemizdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, ülke ve dünya gündemini oluşturan temel iktisadi sorunlar bölüm öğretim üyeleri tarafından yakından takip edilmektedir. Bu gelişmeleri öğrencilere yansıtmak için bölüm öğretim üyeleri kendi uzmanlık alanlarında yeni dersler açmakta ve tez, seminer ve proje konuları tespit etmektedirler.

Mevcut ve potansiyel olarak akademik kadromuzun yapısı değişen dünya ve ülke koşullarına ve alanımızdaki yeni eğilim ve gelişmelere paralel olarak ders programı ve araştırma konularında da gerekli değişiklikler yapılabilecek niteliktedir.

8.Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

1) Karşılaştığı problemleri analitik bir yaklaşımla tanımlayabilecek ve çözümüne yönelik kararlar alarak uygulayabilecek;
2) Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli geliştirecek, bilgisayar ve bilişim teknolojilerini kullanabilecek,
3) Takım çalışmasına yatkın, mesleki ve sosyal açıdan etkin iletişim becerisine sahip olacaktır.

9.Mezunların İstihdam Olanakları

Anabilim Dalımızda hali hazırda kayıtlı 83 öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca İktisat Anabilim Dalından mezun olan öğrencilerden biri Araştırma Görevlisi olarak bölümümüzde, diğerleri ise başta bankalar, farklı özel sektör ve kamu kuruluşlarının değişik birimlerinde istihdam edilmişlerdir.

Mezunlar, ekonomik faaliyetlerde bulunan tüm sektörlerdeki kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebileceği gibi, aynı zamanda devletin ekonomik planlama ve icra kurumlarında uzman olarak çalışabilirler. İş olanakları oldukça geniş olmakla birlikte; bankacılık, iç ve dış ticaret, denetim, yönetim alanlarında kariyer şansı bulunmaktadır. Bunların dışında iktisat alanında akademik kariyer yapma olanakları da mevcuttur.

10.Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

11.Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İktisat Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı, toplam 9 ders, bir seminer dersi ve tez çalışması süresince alınacak olan uzmanlık alan dersinden oluşmaktadır. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisiz olup öğrenciler başarılı – başarısız olarak değerlendirilir.  Yüksek lisans derecesi alınabilmesi için öğrencilerin toplamda 27 krediye sahip olmaları, seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12.Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13.Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14.Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

Batı-Meşelik 26480 Eskişehir

Tel: 222 239 37 50/1756

Prof. Dr. Özcan DAĞDEMİR (Bölüm Başkanı)

Yrd.Doç.Dr. Oytun MEÇİK -Erasmus Koordinatörü

15.Bölüm/Program Olanakları

İktisat Bölümünde 3 Profesör, 5 Doçent, 7 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır.

16.Akademik Personel

Prof.Dr. Özcan DAĞDEMİR

Prof.Dr. Selami SEZGİN

Prof. Dr. Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY

Doç.Dr. İnci PARLAKTUNA

Doç .Dr. Zeki KARTAL

Doç.Dr. Füsun YENİLMEZ

Doç.Dr. Mustafa Kemal BEŞER

 Doç.Dr. Şennur SEZGİN

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Naci BAYRAÇ

Yrd Doç.Dr. Hakan ACAROĞLU

Yrd Doç.Dr. Mehmet ŞENGÜR

Yrd Doç.Dr.  Esin KILIÇ

Yrd.Doç.Dr. Oytun MEÇİK

Yrd.Doç.Dr Seher Gülşah TOPUZ

Yrd.Doç.Dr. Taner SEKMEN

Arş. Gör. Melek BIYIKLIOĞLU

Arş.Gör. Seyfullah YÜRÜK

Arş.Gör. Ömer Faruk GÜNAL

Arş. Gör. Yılmaz KÖPRÜCÜ

Arş. Gör. Derviş Tuğrul KOYUNCU


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;