• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Tıp Tarihi ve Etik ABD (Yüksek Lisans Programı)

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Yüksek Lisans

TIP TARİHİ VE ETİK

 

1. Genel Bilgi

Anabilim Dalımız, tıp etiğinin temel sorun alanları olarak sayılabileceğimiz sağlık uğraş alanı içinde iletişim, iletişimde sağlık çalışanlarının dili, iletişimde özel bilgi ve dikkat gerektiren kanser, çocuk hasta, hayatın başı ve sonu ile ilgili problemler, insan kökenli biyolojik maddelerin kullanılması, çeşitli kanser türleri, yaşam kalitesi, beden algısı konularında çalışmalarına sürdürmektedir. Hizmet alan ve verenler açısından insanı anlama, planlanan hizmetlerin gerektiği gibi yürütülebilmesi, ortaya çıkan değer sorunlarının zamanında tanımlanabilmesi, çözüm önerilerinin oluşturulabilmesi öncelikli eğitim programımız içinde öncelikli bir yer tutmaktadır.

Anabilim dalımızda tıp mesleğinin günümüze ulaşıncaya kadar kat ettiği süreci değerlendirmek amacıyla tarih metodolojisi temel alınarak hastalık kavramı, tanı ve tedavi metotlarının gelişimi, Tarihsel süreçte tıbbı eserler, tedavi ve eğitim kurumlarının gelişimi ve günümüze katkıları da incelenmektedir.

Bölümümüzde 1 Profesör, 1 Yardımcı Doçent, 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

2. Kazanılan Derece

Tıp Tarihi ve Etik ABD Yüksek Lisans Programını  başarıyla tamamlayan öğrencilere Tıp Tarihi ve Etik  alanında Yüksek Lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenci kabul şartları Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğine uygun olarak yapılmaktadır. (Bkz:     )

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı, en az toplam yirmi bir kredilik ve en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve bir seminer dersi ile uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Derslerin başarı notu en az CC ve akademik başarı notu 4,00 üzerinden en az 3,00 olmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir.

Tezli yüksek lisans programının normal süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, azami süre altı yarıyıldır. 

Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde gerekli başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

7.Program Amacı

Anabilim Dalımızda bilimsel düşünce,  eleştirisel, sorgulayıcı yaklaşımı benimsemiş, tarihte yöntem sorununu anlamış, toplumsal etkileşim, toplumsal yapılanma süreç ve ürünlerinin bilen, tıp uğraş alanı içinde giderek yoğunlaşan değer sorunlarını fark edebilen, evrimsel tıbbi inceleyerek günümüz modern tıbbı ile karşılaştırmalar yapabilen, etik ve sistematik açıdan tıp etiği ve ilkelerini bilen, klinik etik uygulamalarda etiğin temel sorunlarına anlam ve yöntem açısından doğru yaklaşımda bulunabilen, kendi uğraş alanı ile ilgili hukuki metinler hakkında bilgi sahibi olabilen, tarih ve etik disiplini içerisinde objektif, önyargısız, derleyici ve sonuçsal çıkarımlar yapabilen, araştırma taslağı oluşturup bilimsel çalışma haline getirebilen araştırmacılar yetiştirmek amaçlanmıştır.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Anabilim Dalımızda bu programı tamamlayanlar: bilimsel düşünce, eleştirisel,  sorgulayıcı yaklaşımı benimsemiş, tarihte yöntem sorununu anlamış, toplumsal etkileşim, toplumsal yapılanma süreç ve ürünlerinin bilen, tıp uğraş alanı içinde giderek yoğunlaşan değer sorunlarını fark edebilen, evrimsel tıbbi inceleyerek günümüz modern tıbbı ile karşılaştırmalar yapabilen, etik ve sistematik açıdan tıp etiği ve ilklerini bilen, klinik etik uygulamalarda etiğin temel sorunlarına anlam ve yöntem açısından doğru yaklaşımda bulunabilen kişiler olarak kendi uğraş alanları ile ilgili hukuki metinler hakkında bilgi sahibi de olacaklardır. Ayrıca bu programı tamamlayanların temel tarih metodolojisi, tıp tarihi araştırma yöntemleri ve temel tıp etiği yaklaşımlarını öğrenmiş, bu temel bilgileri sistematize edip ürünler ortaya koyabilen potansiyel uzmanlar yetiştirmektir.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Anabilim dalımız Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayanlar çeşitli eğitim kurumlarında görev alabilirler . Etik kurullarda çalışabilirler.

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda Doktora  eğitimine davam edebilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)

TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Ömür Elçioğlu (0222) 239 29 79- 4505 elcioglu@ogu.edu.tr

Yrd.Doç.Dr.Nurdan Kırımlıoğlu (0222) 239 29 79- 4506 nurdank@ogu.edu.tr

Yard.Doç.Dr. Nilüfer Demirsoy (0222)239 29 79-4508  nilufer_p2@hotmail.com

Araş.Gör. Dr. Hülya Öztürk (0222) 239 39 79-4507 hulyaozturk33b@gmail.com

Araş.Gör. Dr. Cem Hakan Başaran (0222) 239 29 79-4507 cemhakanbasaran@gmail.com  

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Bölümümüzde 1 Profesör, 2 Yardımcı Doçent, 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;