• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Çevre Koruma ve Kontrol Programı

1. Genel Bilgi

Ülkemizde ve dünyada insan sağlığı ve çevre dengesi açısından en büyük sorunların başında gelen çevre kirliliği ve kontrolü konusunun önemi her geçen gün artmaktadır. Özellikle dünyada küresel ısınma olarak da adlandırılan çevresel tehdit bu konunun üzerinde durulma gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Küresel iklim değişimi, atmosferdeki sera gazlarının oranının artması, ozon tabakasında incelme, ormansızlaşma, denizlerin ve iç suların kirlenmesi, atık maddeler (çöpler, sanayi atıkları, zehirli atıklar), toprak kirliliği, orman ekosisteminin dengesinin ve sağlığının bozulması, sulak alan ekosistemlerinin tahrip edilmesi ve biyolojik çeşitliliğin azalması başlıca çevre sorunları olarak kabul edilmektedir.  

Çevre koruma ve kontrol programının amacı; yukarıda sıralanan çevre sorunlarının bilincinde olan, özellikle de hava, su ve toprak kirliliğine yol açan atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli tesislerin kurulup işletilmesi konusunda çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. 

Çevre Koruma ve Kontrol Programı 2011 yılında kurulmuştur.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Çevre alanında ön lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Ön lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa YGS-2 puan türüyle öğrenci alınmaktadır.  Yabancı öğrenci kaydı alınmamaktadır. Öğrenciler Meslek Liselerinin uygun alanlardan sınavsız geçiş yapabilmektedir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğretimin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir. Ayrıca bölümde 30 gün staj yapma zorunluluğu vardır.

 

7. Program Profili (Amacı)

Programın stratejik amaçlarından birisi hayat boyu mesleki ve teknik eğitimdir. Toplumun mesleki teknik eğitim farkındalığını oluşturarak, çevre sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek ve mezunları istihdama hazırlamaktır.

 

8. Program Yeterlilikleri

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler temel olarak :

1.    Sürdürülebilir Çevre yönetim sistemlerinin işletilmesi,

2.    Çevre kirliliği ölçümlerinde; numune alınması, numunelerin korunması, saklanması

3.    Analizlerin yapılması, deney sonuçlarının raporlara dökülmesi gibi rutin işlemlerin yapılması,

4.    Doğal çevrenin korunması ve kirliliğin azaltılması,

5.    Oluşan veya oluşabilecek atıkların geri kazanımı, arıtımı ve alıcı ortama verilmesi ile ilgili tesislerin işletilmesi;

6.    Endüstriyel kirlenmenin önlenmesi ile ilgili teknik bilgilerin edinilmesi,

7.    Kentsel veya endüstriyel hava kirleticilerin arıtımı işlemlerinin yapılması;

8.      Kentsel ve endüstriyel alanlara su temini, su iletimi, su dağıtımı ve su arıtımı konularında teknolojik bilgiye sahip olunması faaliyetlerini yapabilecektir.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Çevre Teknikerlerinin çalışma alanları ve iş bulma olanakları:

1.    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

2.    Turizm ve Kültür Bakanlığı,

3.    Sağlık Bakanlığı,

4.    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

5.    Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı,

6.    Belediyeler,

7.    MTA,

8.    İller Bankası,

9.    İl Çevre ve Orman Müdürlükleri,

10.Çevre ve Halk Sağlığı Laboratuvarları,

11.Atıksu Arıtma Tesisleri Laboratuvarları,

12.İçme Suyu Arıtım Tesisleri Laboratuvarları,

13.Özel Çevre Analiz Laboratuvarları,

14.ÇED Raporu Hazırlayan İşletmeler,

15.Altyapı Projelendirme Şirketleri,

16.Çevre Kirliliği Analiz Cihazları Tanıtım ve Pazarlanmasında,

17.Atık/Atıksu Oluşturan Her Türlü Endüstriyel İşletme,

18.Sivil Toplum Kuruluşları,

olarak sınıflandırılabilir. Bu kurum veya kuruluşların bazıları devlet bazıları ise özel sektörde yer almaktadır. 

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Çevre Teknikerleri önlisans programından sonra Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ve önlisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyoloji, Biyokimya ve Kimya Bölümlerine dikey geçiş yapabileceklerdir. Bu da daha zor LYS sınavlarına girmeden Lisans programlarına girme hakkı tanıdığı için, öğrenciler bu konuda düz lise mezunlarına göre oldukça avantajlıdırlar.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Çevre Koruma ve Kontrol programında verilen her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli o derse ait “Ders Bilgi Formu” başlığında ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.  Ölçme ve Değerlendirme,” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği “17. madde hükümlerine uygun olarak yapılmaktadır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Çevre Koruma ve Kontrol programından mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir. Ayrıca bölümde 30 gün staj yapma zorunluluğu vardır. Bunun yanında öğrencilerin dördüncü dönemde bir adet bitirme projesini yapmaları beklenmektedir.

 

13. Eğitim Şekli

      Tam zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri

       ESOB Antrepo Cad. Teknoloji Bulvarı No:1 Eskişehir

      Tel:0222 236 14 15 (4 hat)

      Program sorumlusu: Öğr. Gör. Burcu Sezgin

      Erasmus koordinatörü: Öğr. Gör. Işıl Yazar

 

  15. Program Olanakları

Programda bir öğretim üyesi ve kadrolu üç öğretim görevlisi bulunmaktadır. Çevre laboratuvarı kurulma aşamasındadır. Programa ait iki adet derslik bulunmaktadır. Bu derslikler 50 m2 alana sahiptir. Bölüm laboratuvarını alanı 100 m2 olup henüz düzenlenme aşamasındadır. Derslerde projeksiyon cihazı ve akıllı tahta kullanılmaktadır.

 

16. Akademik Personel

Yrd. Doç. Dr. Esengül KÖSE

Öğr. Gör. Burcu SEZGİN

Öğr. Gör. Naile KARAKEHYA


;