• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Tarla Bitkileri Bölümü

1. Genel Bilgi

Tarla Bitkileri Bölümü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ali Numan Kıraç yerleşkesinde yer almaktadır. 1995 yılında kurulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi’nde Tarla Bitkileri Bölümü 2002 yılında öğretime başlamıştır. Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye’de bitkisel üretimi en geniş bir şekilde temsil eden bölümdür. Bölümde tahıllar ve yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, çayır-mera ve yem bitkileri alanlarında; agronomi, ıslah, doku kültürü ve biyoteknoloji yanında bitki ekolojisi, sürdürülebilir tarım, organik tarım, biyolojik çeşitlilik, bitkisel gen kaynaklarının korunması ve diğer konularla ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Bölümün amacı bilim ve teknolojiyi kullanarak yöresel, bölgesel ve evrensel değerler doğrultusunda araştırmalar yapmak; yaratıcı, girişimci, işbirliğine açık ve hoşgörülü, üretken bireyler yetiştirmek ve tüm bu değerleri toplumun hizmetine sunmaktır. Bölümde, tarla bitkileri alanında lisans ve lisansüstü eğitim verilmektedir. Lisansüstü eğitim sonunda, yüksek lisans (tezli) ve doktora derecesi verilmektedir.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Ziraat Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik eğitim öğretim dönemi başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Dördüncü yarıyıl sonunda 15 iş günü ve altıncı yarıyıl sonunda 25 iş günü olmak üzere toplam 40 gün staj yapma zorunluluğu vardır.

 

7. Program Profili (Amacı)

Gerek özel gerekse resmi kuruluşların yeterli ve donanımlı eleman ihtiyacını karşılamak üzere lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim vermek,

Çiftçilerin ve tarımsal sanayinin ihtiyaçları göz önünde tutularak gerek çeşit gerekse üretim teknikleri ile ilgili karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik araştırmalar yürütmek ve çözümler üretmek,

Alanında ileri teknoloji bilgi ve teknolojiler geliştirmektir.

 

8.   Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 

 • Kendini ifade etmede yeterlilik kazanma, ulusal ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisi

 • Temel Bilimler alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözme becerisi

 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

 • Hayat boyu öğrenme becerisi

 • İnisiyatif kullanma, bireysel ve takım çalışması yapabilme, sorunların çözümünde karşılaştırmalı düşünebilme becerisi

 • Tarla tarımı ve çevre konusunda gerekli bilgilere sahip olma ve güncel bilgileri takip edebilme becerisi

 • Bitkisel ve hayvansal üretimde verim ve kaliteyi sınırlandıran problemleri ve bileşenlerini analiz etme, çözüm üreterek projelendirme becerisi

 • Tarla bitkilerine ait tür ve çeşitleri tanıma, tohumluk, kalite ve fizyolojik olaylar hakkında bilgi sahibi olma

 • Ekoloji, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi hakkında bilgi sahibi olma

 • Alanı ile ilgili modern teknik ve araçları seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerinden yararlanma becerisi

 • Tarla bitkilerini yetiştirme ve ıslahı konularında araştırma sonuçlarını yorumlamada uygun istatistiksel yöntemleri kullanma becerisi

 • Bitki ıslahının genetik ve sitogenetik temellerini öğrenerek modern ve klasik ıslah yöntemlerini kullanma becerisi

 • Tahıllar, yemeklik baklagiller, endüstri bitkileri, çayır mer’a ve yem bitkilerinin modern yetiştirme teknikleri ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma becerisi

 • Tarla ürünlerinin kalite, standardizasyon, muhafaza ve pazarlaması konularında bilgi sahibi olan Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.

 

9.   Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümden mezun olan Ziraat Mühendisleri; T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda Kamu ve Özel bankalarda, Tarım Kredi Kooperatifleri’nde, belediyelerde, özel tohum firmalarında, un, irmik, yağ vb. fabrikalarda, tarımsal ilaç firmalarında, tohum gübre ve zirai ilaç bayilerinde, aktarlarda ve bunun gibi kurum ve kuruluşlarda çalışma alanları bulabilmektedirler. Bu gibi çalışma alanlarının yanı sıra kendi işlerini ve üretim tesislerini kurup işletebilmektedirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri

(Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Ali Numan KIRAÇ Yerleşkesi 26480 Eskişehir

Tel 0222 239 37 50 / 4865(Bölüm Sekreterliği)

 

Prof. Dr. Murat OLGUN (Bölüm Başkanı) Dahili: 4862

Yrd. Doç. Dr. Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 4836

Yard. Doç. Dr. Duran KATAR (Erasmus Koordinatörü) Dahili: 4833

 

15. Bölüm Olanakları

Tarla Bitkileri Bölümünde 4 profesör, 2 doçent, 3 yardımcı doçent ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Tarla Bitkileri Bölümü ESOGÜ Ziraat Fakültesi Ali Numan Kıraç Yerleşkesi’nde bulunan Araştırma ve Uygulama sahasında, bölüme ait 120 dekarlık araştırma ve uygulama alanı mevcuttur. Ayrıca, bölümde Yağ Analizi, Tahıl ve Baklagil Kalite Analizi, Tohumluk ve Sitoloji çalışmalarının yürütüldüğü iki adet laboratuvar bulunmaktadır. Bu olanaklar doğrultusunda öğrencilere yönelik uygulamalı eğitim verilmektedir.

 

16. Akademik Personel

 

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Murat OLGUN

http://ziraat.ogu.edu.tr/Storage/zf/Uploads/AKADEM%C4%B0K-%C3%96ZGE%C3%87M%C4%B0%C5%9E-PROF-DR--MURAT-OLGUN.pdf

 

Doç.Dr. Nihal KAYAN

http://ziraat.ogu.edu.tr/Storage/zf/Uploads/AKADEM%C4%B0K-%C3%96ZGE%C3%87M%C4%B0%C5%9E-DO%C3%87.-DR.-N%C4%B0HAL-KAYAN(2).pdf

 

Yrd. Doç. Dr. Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ

http://ziraat.ogu.edu.tr/Storage/zf/Uploads/AKADEM%C4%B0K-%C3%96ZGE%C3%87M%C4%B0%C5%9E-YRD.-DO%C3%87.-DR.-ZEK%C4%B0YE-BUDAK-BA%C5%9E%C3%87%C4%B0FT%C3%87%C4%B0.pdf

 

Araş.Gör. Nazife Gözde AYTER

http://ziraat.ogu.edu.tr/Storage/zf/Uploads/AKADEM%C4%B0K-%C3%96ZGE%C3%87M%C4%B0%C5%9E-ARA%C5%9E--G%C3%96R--NAZ%C4%B0FE-G%C3%96ZDE-AYTER.pdf

 

Araş. Gör. Engin TAKIL

http://ziraat.ogu.edu.tr/Storage/zf/Uploads/AKADEM%C4%B0K-%C3%96ZGE%C3%87M%C4%B0%C5%9E-ARA%C5%9E.-G%C3%96R.-ENG%C4%B0N-TAKIL183777.pdf

 

Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Mehmet Demir KAYA

http://ziraat.ogu.edu.tr/Storage/zf/Uploads/AKADEM%C4%B0K-%C3%96ZGE%C3%87M%C4%B0%C5%9E-PROF.-DR.-MEHMET-DEM%C4%B0R-KAYA.pdf

 

Yard.Doç.Dr. Zehra AYTAÇ

http://ziraat.ogu.edu.tr/Storage/zf/Uploads/AKADEM%C4%B0K-%C3%96ZGE%C3%87M%C4%B0%C5%9E-YRD.-DO%C3%87.-DR.-ZEHRA-AYTA%C3%87.pdf

 

Yard.Doç.Dr. Duran KATAR

http://ziraat.ogu.edu.tr/Storage/zf/Uploads/AKADEM%C4%B0K-%C3%96ZGE%C3%87M%C4%B0%C5%9E-YRD.-DO%C3%87.-DR.-DURAN-KATAR.pdf

 

Araş.Gör. Engin Gökhan KULAN

http://ziraat.ogu.edu.tr/Storage/zf/Uploads/AKADEM%C4%B0K-%C3%96ZGE%C3%87M%C4%B0%C5%9E-ARA%C5%9E.-G%C3%96R.-ENG%C4%B0N-G%C3%96KHAN-KULAN.pdf

 

Çayır Mer’a ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Ali KOÇ

http://ziraat.ogu.edu.tr/Storage/zf/Uploads/Prof.-Dr.-Ali-KO%C3%87-Akademik-O%CC%88zgec%CC%A7mis%CC%A7-2017.pdf

 

Prof. Dr. Halil İbrahim Erkovan

http://ziraat.ogu.edu.tr/Storage/zf/Uploads/AKADEMI%CC%87K-O%CC%88ZGEC%CC%A7MI%CC%87S%CC%A7-PROF.-DR.-HALI%CC%87L-I%CC%87BRAHI%CC%87M-ERKOVAN.pdf

 

Doç.Dr. Süleyman AVCI

http://ziraat.ogu.edu.tr/Storage/zf/Uploads/AKADEM%C4%B0K-%C3%96ZGE%C3%87M%C4%B0%C5%9E-DO%C3%87.-DR.-S%C3%9CLEYMAN-AVCI.pdf

 

Araş.Gör. Onur İLERİ

http://ziraat.ogu.edu.tr/Storage/zf/Uploads/AKADEM%C4%B0K-%C3%96ZGE%C3%87M%C4%B0%C5%9E-ARA%C5%9E.-G%C3%96R.-ONUR-%C4%B0LER%C4%B0(2).pdf


;