• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Tıp

1. Genel Bilgi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi, 1970 yılında kurulmuştur. Her yıl 200 dolayında yeni öğrenci eğitime kabul edilmektedir. Çağdaş bir tıp eğitiminin verildiği fakültede, eğitim süresi altı yıldır. Fakültenin eğitim dili Türkçedir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin amacı bilgiye ulaşma ve onu kullanma yollarını bilen, tıp alanında bağımsız araştırma yapmaya yetkin, mesleğini kanıta-dayalı tıp yaklaşımıyla ve etik kaygılarla yapan ve sağlıkla ilgili yerel, ulusal ve evrensel sorunlara duyarlı, bilgili hekimler yetiştirmektir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi, bir tıp fakültesinin üç temel görevini; eğitim, sağlık hizmeti ve araştırma görevlerini birlikte yürütmeyi ilke edinmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesinde mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim-öğretim yapılanması Temel Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri ve Dahili Tıp Bilimleri Bölümleri şeklinde düzenlenmiştir. Her bölüm ilgili Anabilim ve Bilim Dallarından oluşur. Tıp eğitimi, mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim birimlerince koordine edilmektedir.

 

2. Kazanılan Derece

Eğitim planında yer alan bütün dersleri, klinik pratik uygulamaları ve sınavları başarıyla tamamlayan öğrenciler " Tıp Doktoru " derecesinde mezun olmaktadırlar.

 

3. Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Tıp Fakültesi'ne kayıt ve kabul için lise Diploması ve merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme gerekmektedir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yükseköğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci başlangıç aşamasındadır. Türk Yüksek Öğretim Kurumları'nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması ve yatay geçişler Yüksek Öğretim Kurumu'nun belirlemiş olduğu "Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans Ve Yüksek Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleşmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal, non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması henüz başlatılmamıştır. Ancak Tıp Fakültesi'nin eğitim planında yer alan İngilizce gibi dersler için her akademik yılın başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Bu derslerden beklenen yeterliliği sağladığını düşünen öğrenciler muafiyet sınavlarına girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ilgili dersten muaf  kabul edilmektedir.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tıp Fakültesi'nde eğitim süresi altı yıldır. Toplam 360 AKTS kredisiyle eğitim programında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

 

7. Program Profili/Amacı

Fakültemizde eğitim öğretim, ders konuları ve saatleri arasında koordinasyon esasına göre düzenlenmiş olan, yatay ve dikey entegrasyon dikkate alınarak entegre sistemle yürütülür. Bu koordinasyon I., 2.,3., 4 ve 5. sınıflarda ders grupları (Kurulları) şeklinde uygulanır. I., II. ve III. sınıflarda eğitim-öğretim yılı bir bütündür ve tek ders olarak kabul edilir. IV. ve V. sınıflarda her kurul bir derstir. VI. sınıf, 12 ay süreli internlik dönemini kapsar. Bu dönemde başarı; öğrencinin stajlara devamı ile her anabilim dalında yapılan klinik, poliklinik, laboratuar ve saha çalışmaları, bizzat yaptırılan tıbbi girişim, yazdığı hasta izlem ve epikrizleri, hastalara davranış, nöbetler, katıldığı seminer ve toplantılardaki katkıları göz önüne alınarak, ilgili birimin yöneticisince düzenlenen yeterlik belgesi ile değerlendirilir ve sonuç harf  notuna çevirilir.

 

8. Program Yeterlilikleri / Çıktıları

Bilgi: - Bir bütün olarak vücudu ve onu oluşturan organ sistemlerinin normal yapı ve işlevlerini sayabilir - Hastalıkların yarattığı değişiklikleri tanımlayabilir - Hastalıkların tanı ve tedavisinde kanıta dayalı yöntemleri seçebilir - Hastalar, hasta yakınları, meslektaşları ve diğer sağlık personeli ile uygun ve etkin iletişim yöntemlerini bilir

Beceri: - Hastalığın tanısını koyabilmek için gerekli tanı yöntemlerini uygulayabilir - Etkili, güvenli, uygun ve maliyeti düşük tedavi planlayıp uygulayabilir - Temel yaşam desteğini uygulayabilecek - Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile toplumun gereksinimlerine yanıt verebilmek için kanıta dayalı bilgiye ulaşma yollarını aktif  izleyebilir.

Tutum: - Hekimin öncelikli görevinin, hastalıkları önleyici tedbirler almak, hastalıkları uygun ve rasyonel tedavi seçeneklerini kullanarak iyileştirmeye çalışarak insan yaşamını ve sağlığını korumak olduğunu benimser - Görevini uygularken evrensel tıp etiği ilkeleri olan “öncelikle zarar vermeme” ilkesini gözetir - Acil durumlarda hekim olarak ilk yardım sorumluluğunu taşıyabilir - Her hastayı yaşadığı çevre, toplum ve bireysel özelliklerine göre değerlendirebilir - Hasta ve yakınlarına yansız ve yargısız yaklaşır ve bunun bir etik zorunluluk olduğunu benimser - Başta gizlilik ilkesi olmak üzere evrensel hasta haklarına saygı göstermeyi yaşama geçirir - Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenmenin önemini kavrayarak benimser.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Tıp Fakültesi mezunları devlet ve özel kurumlarda Tıp Doktoru ünvanıyla pratisyen hekim olarak iş bulma imkanına sahiptir. Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek herhangi bir alanda uzmanlık eğitimine devam etme imkanı vardır. Bu eğitim sonrasında Uzman Hekim ünvanı kazanmaktadırlar. Ayrıca Yüksek Lisans diplomasına sahip olduklarından Üniversitelerin ilgili alanlarında Doktora programlarına başvurma hakkına sahiptirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar Temel Tıp Bilimleri Bölümü'nde "Doktora", Dahili veya Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü'nde "Tıpta Uzmanlık" programlarına başvurabilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İlk üç yılda entegre eğitim sistemi gereği her ders kurulu sonunda teorik ve pratik sınav yapılmakta ve her dönem sonunda final sınavları uygulanmaktadır. Dönem 1, 2 ve 3'te yılsonu dönem notu, ders kurulu sonu sınavlarının toplamının %60'ı ve final sınavının %40'ı toplanarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dönemi geçmesi için puan ortalamasının 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekmektedir. Dönem 4 ve 5’te her kurul bir ders kabul edilir. Pratik ve teorik sınav aşamalarından oluşan sınavlar her staj sonunda yapılır. Sınavlar yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir ve başarı puanı 60 ve üzeridir. Öğrenci o stajdan başarılı sayılabilmek için, hem teorik, hem pratik sınavdan en az 60 puan almak zorundadır. Sınavın her iki aşamasından 60 ve üzerinde not alan öğrencinin staj sonu sınav puanı, teorik ve pratik sınavlardan alınan puanların ortalamasıdır. Dönem 6 öğrencisi, her staj süresi sonunda, genel tıp birikimi, görev sorumluluğu, iletişim becerisi, hasta hazırlayıp takip etme becerisi, psiko-sosyal durumu, tıbbi girişim becerisi, saha çalışmaları bakımından 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek staj notu belirlenir.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Toplam 360 AKTS kredisiyle altı yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. Tıp Fakültesi mezunları, mezuniyet diplomalarını iki yıllık zorunlu hizmetlerini tamamladıktan sonra T.C. Sağlık Bakanlığı onayı ile alırlar.

 

13. Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Meşelik Yeleşkesi, 26480-ESKİŞEHİR

Tel: 0222.2393770

Faks: 0222.239 37 72

E-posta: tipdekanlik@ogu.edu.tr

Prof. Dr. Ali ARSLANTAŞ Dekan  0222.2393770/Dahili: 4400,aali@ogu.edu.tr

Prof.Dr. Birgül YELKEN Dekan Yrd. 0222.2393770/Dahili: 4402, birgulby@yahoo.com

Prof.Dr.Aysen AKALIN Dekan Yrd. 0222.2393770/Dahili: 4402,  aakalin@ogu.edu.tr

Temel Tıp Bilimleri Böl. Bşk.: Prof. Dr. Gül Durmaz

Dahili Tıp Bilimleri Böl. Bşk.: Prof. Dr. Aysen AKALIN

Cerrahi Tıp Bilimleri Böl. Bşk.: Prof. Dr. Aydın YENİLMEZ

Erasmus Koordinatörü: 

 

15. Bölüm Olanakları

Fakülte Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri olmak üzere üç bölümden oluşur.

Yaklaşık 1100 yataklı eğitim hastanesinde tam donanımlı ve 150 kapasiteli 5 adet amfi, 60 öğrenci kapasiteli 8 adet küçük sınıf bulunmaktadır. Beceri eğitiminin birebir maketler üzerinde gerçekleştirildiği Klinik Beceri Laboratuarları; tümü lokal ağa ve internete bağlı 100 adet kişisel bilgisayarın bulunduğu Bilgisayar Laboratuarı; her disipline ait temel kitaplara, 200'den fazla dergiye, Medline ve elektronik dergilere ulaşımı sağlayan Üniversite Kütüphanesi, 24 saat hizmet veren Acil Servisi ve çeşitli sağlık merkezleri ile yürütülen toplum sağlığı alan eğitimi olanakları ile Fakülte çağdaş bir eğitim sürdürmektedir.


;