• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

1. Genel Bilgi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1993 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde kurulmuş, 2001-2002 yılından itibaren ise eğitim-öğretim çalışmalarına başlamıştır.

Bölümde 2000 yılında eğitim-öğretim programı hazırlanırken ABET’in önerdiği kıstaslar esas alınmıştır.  Müfredatta her yarıyıl için 18 kredilik ders yükü hedeflenmiştir.

Kuruluş yılı itibari ile zorunlu İngilizce hazırlık ile eğitim öğretime başlanmıştır. YÖK kararı ile 2010 girişli öğrencilere uygulanmak üzere, derslerin en az %35 inin eğitim dilinin İngilizce olması zorunlu tutulmuştur. Uygulamada bu oran %70 in üzerindedir.

2005 yılında, Üniversitemizin Bologna sürecine dâhil olmasıyla, Avrupa Kredi Transfer Sistemi ile ilgili çalışmalar başlamıştır. Bu süreçte Fakülte ve Üniversite çapında açılan ortak derslerin AKTS kredileri eşitlenmiş, bir yarıyıllık ders yükü 30 AKTS kredisi olacak şekilde, programda küçük değişiklikler yapılmıştır.  

Bölümümüzdeki sürekli iyileştirme çalışmaları, 2001-2002 yılından itibaren sürekli devam etmekte olup, ilk mezunların verildiği 2005 yılından sonra çalışmalar daha da yoğunluk kazanmıştır. Bu bağlamda 2006 yılında yapılan stratejik plan çalışması ile bölümün güçlü ve zayıf yönleri tespit edilmiş, iç ve dış çevre analizi yapılarak 2007-2010 yılları için ana amaç ve hedefler belirlenmiştir. 

Yapılan sürekli iyileştirme çalışmalarını daha sistematik bir yapıda sürdürme amacı ile bölümümüzde 2009 yılında MÜDEK akreditasyonu için başvuru kararı alınmış ve Aralık 2011 de başvuru yapılmıştır. Mayıs 2012-Eylül 2017 için MÜDEK akreditasyonu alınmıştır. Bu EUR-ACE (EURopean ACcreditation of Engineering Programs) tarafından da tanınmaktadır.

Bölümümüz  MÜDEK ve EURACE tarafından 2017-2019 yılları için geçerli olmak üzere tekrar akredite edilmiştir.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için  her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bölümde toplam 40 iş günü staj zorunluluğu vardır.

 

7. Program Profili (Amacı)

Programın eğitim amaçları(PEA) aşağıdaki özelliklere sahip bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir.

Bilgisayar mühendisliği ve temel mühendislik konularında bilgi sahibi,

Bilgisayar mühendisliği uygulamalarındaki teknikleri bilen, modern yazılım ve donanım araçlarını kullanabilen, alanı ile ilgili problemleri belirleme, yorumlama, çözümleme ve çözme becerisi olan,

Farklı disiplinlerle bir arada çalışma yeteneği olan, grup çalışmasına yatkın, başarılı bir kariyer oluşturabilecek özgüvene ve etkin iletişim becerisine sahip, en az bir yabancı dil bilen,

Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilecek beceriye ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip, mesleki etik bilinci kazanmış, çevreye duyarlı .

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Öğrenim Çıktıları (ÖÇ) aşağıda verilmektedir.

 ÖÇ 1. Temel Bilim: Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

ÖÇ 2. Bilgisayar Mühendisliği: Bilgisayar mühendisliğinde karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

ÖÇ 3. Tasarım: Modern tasarım yöntemlerini kullanarak karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.

ÖÇ 4. Araç Kullanımı: Karmaşık mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.

ÖÇ 5. Test ve Analiz: Karmaşık Bilgisayar mühendisliği problemlerinin incelenmesi için test yöntemleri tasarlama, uygulama, analiz ve yorumlama becerisi.

ÖÇ 6. Grup Çalışması: Disiplin içi ve çok disiplinli gruplarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

ÖÇ 7. İletişim Becerisi: Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisi.

ÖÇ 8. Yaşam Boyu Öğrenme: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

ÖÇ 9. Etik: Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilinci.

ÖÇ 10. Girişimcilik ve Proje Yönetimi: Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

ÖÇ 11. Çevre: Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

 

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrenciler özel sektör ve kamu da, veritabanı tasarımcısı, sistem mühendisi, ağ uzmanı, gömülü yazılım geliştirici, mobil uygulama geliştirici, proje yöneticisi, satış mühendisi,  gibi pozisyonlarda iş imkanları bulmaktadır.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Batı-Meşelik 26480 Eskişehir

 

İletişim Bilgisi:

Web Sayfası : http://www2.ogu.edu.tr/~ceng/

Tel               :+90 222 239 37 50 / 3270

Belge Geçer : +90 222 2393613

 

Bölüm Başkanı             : Doç. Dr. Ahmet YAZICI

Bölüm Başkanı Yrd.      : Doç. Dr. Kemal ÖZKAN

Bölüm Başkanı Yrd.      : Doç. Dr. Metin ÖZKAN

Erasmus Koordinatörü : Doç. Dr. Metin Özkan

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 1 Profesör, 4 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 5 öğretim yardımcısı ve 2 idari personel görev yapmaktadır. Bölümümüze ait 4 adet sınıf bulunmaktadır. Ayrıca 5 adet sınıf Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ortak kullanılmaktadır.

Derslikler ve fiziki olanakları.

Adı

Büyüklüğü (m2)

Sıra Sayısı

Öğrenci Kapasitesi

Data - Show

Açıklama

B101

53

15

45

Yok

 Ortak Kullanım

B102

128

40

120

Var

Ortak Kullanım

B103

129

45

135

Var

Ortak Kullanım

B104

75

48

48

Var

Ortak Kullanım

B110

35

26

26

Yok

Ortak Kullanım

B416

78

21

63

Var

Bölümümüze ait

B417

208

87

174

Yok

Bölümümüze ait

B418

51

15

45

Var

Bölümümüze ait

B419

51

15

45

Yok

Bölümümüze ait

 

 

 

Bölümümüze ait 4 adet laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca,4 adet laboratuvar Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ortak kullanılmaktadır.

 

Laboratuvarlar ve fiziki olanakları.

Kodu

Adı

Büyüklüğü (m2)

Öğrenci Kapasitesi

Data - Show

Açıklama

Lab 01

Görüntü İşleme Laboratuvarı

67

15

Yok

Bölümümüze ait

Lab11

Mikroişlemciler Laboratuvarı

65

15

Yok

Elk.-Elektronik Müh.’ne ait

(Ortak Kullanım)

Lab 12

İşaret Tanıma Laboratuvarı

65

12

Yok

Elk.-Elektronik Müh.’ne ait

(Ortak Kullanım)

Lab 13

Yapay Zeka ve Robotik Araştırma Laboratuvarı

99

15

Var

Elk.-Elektronik Müh.’ne ait

(Ortak Kullanım)

Lab 14

Yazılım ve İleri Bilgisayar Laboratuvarı

68

20

Yok

Bölümümüze ait

Lab 21

Bilgisayar Laboratuvarı

178

45

Var

Bölümümüze ait

Lab 22

Elektronik ve Sayısal Laboratuvarı

99

30

Yok

Elk.-Elektronik Müh.’ne ait

(Ortak Kullanım)

Lab 23

İşletim Sistemi Laboratuvarı

68

20

Yok

Bölümümüze ait

 

 

 

16. Akademik Personel

Bölümümüzde Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Donanımı ve Bilgisayar Yazılımı olmak üzere 3 adet anabilim dalı bulunmaktadır. Öğretim elemanlarının anabilim dallarına dağılımı aşağıdaki gibidir.

 

Bilgisayar Yazılımı

Doç.Dr. Ahmet YAZICI

Doç. Dr. Eyyyüp GÜLBANDILAR

Yrd.Doç.Dr. Efnan ŞORA GÜNAL

Yrd.Doç.Dr. Esra Nergis YOLAÇAN

Arş.Gör. Şahin IŞIK

Araş. Gör .Savaş OKYAY

 

Bilgisayar Donanımı

Yrd.Doç.Dr. Nihat ADAR

Doç.Dr. Metin ÖZKAN

Öğr.Gör. Yıldıray ANAGÜN

Yrd.Doç.Dr. Uğur GÜREL

Araş.Gör. Cihan UYANIK

Araş.Gör. Zuhal CAN

 

Bilgisayar Bilimleri

Prof.Dr. İdris DAĞ

Yrd.Doç.Dr. Selçuk CANBEK

Doç.Dr. Kemal ÖZKAN

Arş.Gör. Sinem BOZKURT


;