• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

1. Genel Bilgi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1980 yılında, Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi bünyesinde kurulmuştur. 1982 yılında Anadolu Üniversitesi'nin kurulmasıyla, Elektrik-Elektronik Bölümü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi çatısı altında öğretimine devam etmiştir. 1993 yılında, Anadolu Üniversitesi'nin bazı fakülteleriyle birlikte Osmangazi Üniversitesi'nin oluşturulmasıyla, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Fakültenin diğer bölümleriyle birlikte Osmangazi Üniversitesi bünyesine geçmiştir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde, 1993-1994 öğretim yılından itibaren İngilizce Hazırlık sınıfı ile İngilizce eğitime geçmiştir. 2003 yılından itibaren ikinci öğretim programına öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Bölümde tam-zamanlı onsekiz daimi öğretim üyesi vardır.  İlave olarak, diğer bölüm, fakülte ve üniversitelerden öğretim üyeleri Bölümde uzmanlık konularında dersler verirler.

Bölümde eğitim öğretim İngilizcedir.  Bu nedenle, Bölüme yerleştirilen öğrenciler, İngilizce bilgi düzeyleri yeterli değilse, bir yıl süreli bir yoğun İngilizce hazırlık programına devam ederler. Bu programda başarılı olanlar 4-yıllık Elektrik-Elektronik Mühendisliği programına başlarlar. 

Dördüncü sınıfta derslerin çoğunluğu seçmelidir.  Bilgisayar, Elektronik, Haberleşme, Kontrol Sistemleri ve Güç Sistemleri alanlarında seçim yapmak mümkündür.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde lisansüstü eğitim de verilmektedir. Bu programlar Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında yapılmaktadır. 

Bölüm yüzlerce mühendisi mezun ederek insanlığın hizmetine sunmuştur. Ülke içinde özel sektörde ve kamu sektöründe çalışan mezunlarımız olduğu gibi, diğer ülkelerde çalışan mezunlarımız da vardır.  

İngilizce eğitim-öğretime geçildiği yıldan itibaren, Bölüm Lisans Programı ABET kriterleri dikkate alınarak hazırlanagelmiştir.  Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programı 2012-2014 ve 2014-2017 dönemleri için MÜDEK ve EUR-ACE akreditasyonu alınmıştır.

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu ders yükü yanı sıra öğrencinin Elektrik-Elektronik mühendisliğinin ilgi alanlarında en az 40 gün staj yapması gerekir.

7. Program Profili (Amacı)

 • Yaşam-boyu öğrenmeyi benimseyerek akademik ve mesleki gelişimine devam eden,
 • Kendi şirketini kurabilecek ve

 • Ulusal-uluslararası şirketlerin veya kamu kuruluşlarının araştırma, üretim, işletme, bakım ve satış birimlerinde 
görev alabilecek

Elektrik-Elektronik Mühendisleri yetiştirmektir.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

1. Matematik, fen bilimleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

2. Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve ilgili alanlarda karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3. Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri kapsayacak şekilde Elektrik-Elektronik Mühendisliğini ilgilendiren karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlama becerisi.

4. Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5. Karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

7. Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi.

11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olan mühendisler kamu ve özel sektör kuruluşlarında, elektrik enerjisinin üretilmesi, dağıtılması, başka enerjilere dönüştürülmesi, elektrikle işleyen makinelerin kontrolü, haberleşme ve bilgisayar sistemleri, elektronik denetim sistemleriyle ilgili alanlarda tasarım, üretim, işletme, satış ve bakım işlerinde görev alabilmektedirler.

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Derslerde bir arasınav ve bir dönem sonu sınavı verilir. Bu sınavlara ek olarak derslerde kısa arasınav, ödev ve proje çalışmaları da yaptırılmaktadır.

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Bölüm İletişim Adresi:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Meşelik Yerleşkesi M4 Blok, 26480 Eskişehir

Tel: (222) 2393750/3259

Belgegeçer: (222) 2393613

e-posta: eee@ogu.edu.tr

web: eee.ogu.edu.tr

 

Bölüm Başkanı:

Prof. Dr. Rifat EDİZKAN (redizkan@ogu.edu.tr) Dahili telefon: 3257, 3263

Bölüm Başkanı Yardımcıları:

Prof. Dr. Gökhan ÇINAR (gcinar@ogu.edu.tr) Dahili telefon: 3260

Doç. Dr. Semih ERGİN (sergin@ogu.edu.tr) Dahili telefon: 3265

Erasmus ve Farabi Koordinatörü:

Dr. Öğretim Üyesi Hasan Serhan YAVUZ (hsyavuz@ogu.edu.tr) Dahili telefon: 3287

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Bölümümüzde halen 8 profesör, 3 doçent, 9 doktor öğretim üyesi, 1 uzman ve 12 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Öğretim elemanlarımızın tamamı tam zamanlı çalışmaktadır.

Bölümümüzde dokuz adet sınıf yer almaktadır. Bu sınıflardan iki tanesi 120 ve üç tanesi 108 öğrenci kapasitesine sahip büyük sınıflardır. Bunların yanında bir tane 72 öğrenci kapasiteli sınıf, bir tane 48 öğrenci kapasiteli sınıf, bir tane 45 öğrenci kapasiteli sınıf ve bir tane 26 öğrenci kapasiteli sınıf mevcuttur. Öğrenci sayısının yüksek olduğu, tüm öğrencilerin almaları gereken zorunlu dersler büyük sınıflarda yapılmaktadır. Dördüncü sınıf yedinci yarıyıl itibarıyla öğrencilerin uzmanlaşma gruplarına ayrılmalarıyla birlikte sınıf mevcutlarının azalması sonucunda seçmeli uzmanlık grupları dersleri daha küçük olan sınıflarımızda yapılmaktadır. Sınıf kapasitelerimizin yetersiz kaldığı durumlarda ise üniversitemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne ait bir adet 174 öğrenci kapasiteli, 1 adet 63 öğrenci kapasiteli ve iki adet 45 öğrenci kapasiteli derslikler de kullanılmaktadır. Ayrıca bölümümüz öğretim üyelerinin çoğunluğu derslerinde görsel malzeme kullanmaktadırlar ve sınıflarımızın çoğu bilgisayar ile sunu yapılmasına uygun projektörler ve perdelerle donatılmışlardır. Mevcut sınıflarımızın hepsinde projeksiyon sistemi bulunmaktadır. Bölümümüzde öğrencilerin ders gördüğü sınıflar ve bu sınıflara ait bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünce kullanılan sınıflar

 

Bulunduğu Kat

Mekânın Adı(Derslik/Lab)

Büyüklüğü (m2)

Sıra/Masa Sayısı

Öğrenci Kapasitesi

Hizmet Saati (Haftalık)

Zemin

Derslik-B101

50

15

45

9

Zemin

Derslik-B102

131

40

120

21

Zemin

Derslik-B103

131

45

120

29

Zemin

Derslik-B104

78

48

48

12

Zemin

Derslik-B110

33

26

26

26

1.Kat

Derslik-B217

78

24

72

16

1.Kat

Derslik-B218

104

36

108

29

1.kat

Derslik-B219

104

36

108

34

1.kat

Derslik-B220

104

36

108

33

2. Kat

B416*

78

21

63

15

2. Kat

B417a*

78

40

80

20

2. Kat

B417b

130

50

50

24

2. Kat

B418*

52

15

45

18

2. Kat

B419*

52

15

45

22

 

 

*Bilgisayar mühendisliği bölümü ile ortak kullanılan sınıflardır.

Bölümde eğitim amaçlı olarak Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği, Kontrol, Mikroişlemciler, İşaret Tanıma, Elektronik laboratuvarları bulunmaktadır. Mevcut laboratuarlar ders saatleri dışında da öğrencilerin kullanımına açıktır. Ayrıca Digital Systems Laboratory, Control Systems Laboratory, Advanced Digital Systems Design with HDL, Computer Programming ve Engineering Graphics derslerine kayıt yaptıran öğrencilerimiz uygulamalarını gerektiği takdirde Bilgisayar Bölümü’ne ait İleri Bilgisayar ve Yazılım Laboratuvarı ile Bilgisayar laboratuvarlarında gerçekleştirmektedir. Bunların dışında fakültemiz bünyesindeki bütün bölümlerde açılan Physics Lab I, Physics Lab II dersleri ile Chemistry dersi laboratuar uygulamaları, fakültenin fizik ve kimya laboratuvarlarında yürütülmektedir. Laboratuvarlara ait tanıtım bilgileri ayrıntılı bir şekilde aşağıda ve bölüm web sayfasında (Bkz. www2.ogu.edu.tr/~eemuh/labs.html) yer almaktadır.

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Laboratuarları

 

Bulunduğu Kat

Lab. No

Mekânın Adı(Derslik/Lab)

Büyüklüğü (m2)

Sıra/Masa Sayısı

Öğrenci Kapasitesi

Hizmet Saati (Haftalık)

Bodrum

 02

Elektrik Makinaları / Güç Elektroniği Lab.

101

3

15

2

Bodrum

 03

Kontrol Lab.

67

8

16

12

Zemin

11

Mikroişlemciler / PLC Lab.

65

10

20

10

Zemin

12

İşaret Tanıma Lab.

65

8

16

4

1.kat

22

Elektronik Lab 1

99

20

40

20

Metalurji Enstitüsü

M3

Elektronik Lab 2

75

10

20

20

Metalurji Enstitüsü

M4

Haberleşme Lab.

50

10

20

20

 

16. Akademik Personel

Bölümümüzde Elektronik, Telekomünikasyon, Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Elektrik Tesisleri, Elektrik Makineleri, Devreler ve Sistemler, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği olmak üzere yedi anabilim dalı mevcuttur. Kadro atamalarına göre anabilim dallarındaki öğretim elemanları aşağıda verilmiştir:

 

Elektronik Anabilim Dalı:

                 Prof. Dr. Hasan Hüseyin ERKAYA

                 Doç.Dr. Bünyamin TAMYÜREK

                 Dr. Öğretim Üyesi Faruk DİRİSAĞLIK

                 Araş.Gör İpek ÇETİNBAŞ

                 Araş.Gör. Gülin ELİBOL

                 Araş.Gör Sezgin SEÇİL

                 Araş.Gör Çağrı KILINÇ

                 Araş.Gör. Sadullah KUTLUSOY

                Araş.Gör. Mert ULUPINAR

 

Telekomünikasyon Anabilim Dalı:

                 Prof.Dr. M. Bilginer GÜLMEZOĞLU

                 Prof. Dr. Rifat EDİZKAN

                 Prof. Dr. Hakan ÇEVİKALP

                 Doç. Dr. Semih ERGİN

                 Dr. Öğretim Üyesi Erol SEKE

                 Dr. Öğretim Üyesi Hasan Serhan YAVUZ

      Araş.Gör. Muhammed Oğuz TAŞ

      Araş.Gör. Bedirhan UZUN

      Araş.Gör. Feyza YILMAZ

                 

Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı:

                 Prof.Dr. Abdurrahman KARAMANCIOĞLU

                 Prof.Dr. Osman PARLAKTUNA

                 Doç. Dr. Özge YANAZ ÇINAR

                 Dr. Öğretim Üyesi Gökhan DINDIŞ

                 Araş.Gör. Şükriye KARA

                 Araş.Gör. Dr. Serhat OBUZ

 

Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı:

                 Prof.Dr. Salih FADIL

                 Dr. Öğretim Üyesi Burak URAZEL

 

Elektrik Makineleri Anabilim Dalı:

                 Dr. Öğretim Üyesi Helin DUTAĞACI

                 Araş. Gör. Sefa BULUT

 

Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı:

                 Dr. Öğretim Üyesi Burak KALECİ

                 Dr. Öğretim Üyesi Kemal KESKİN

 

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı:

                 Prof. Dr. Gökhan ÇINAR

                 Dr. Öğretim Üyesi Hayrettin ODABAŞI

 

Diğer Fakülte Üyeleri:

                 Uzman Georgia TOPÇU

 


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;