• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

1. Genel Bilgi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 1975 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde kurulmuş ve eğitime 1977-1978 öğretim yılında başlamıştır. Endüstri ve Yöneylem Araştırması olmak üzere iki anabilim dalı mevcuttur. Mezunlarımızın ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilir olmasını sağlamak üzere yüksek kalitede eğitim programı sunmak amacımızdır. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin, insan, makine, malzeme, enerji ve bilgi içeren sistemlerde, mesleki problemleri saptama, modelleme,  veri derleme,  modern teknik ve bilişim teknolojilerini kullanarak çözme, sonuçları yorumlama bilgi ve becerisine sahip Endüstri Mühendisleri olarak yetişmeleri önemlidir. Mezun olan öğrencilerimiz üretim ve hizmet sektörlerinde farklı birimlerde (kalite, planlama, vb.) görev alarak, ders ve stajlarda kazandıkları mesleki bilgiyi başarılı bir şekilde uygulamaya geçirmektedirler.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Endüstri Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim gören tüm öğrenciler, 4 yıllık eğitimleri boyunca atölye, yönetim ve işletme olmak üzere en az 45 işgünü staj yapmakla yükümlüdürler.

 

7. Program Profili (Amacı)

İç ve dış paydaşlardan alınan görüşler ve Endüstri Mühendisliği mesleğinin temel bileşenleri göz önüne alınarak belirlenen dört Program Eğitim Amacı izleyen şekilde belirlenmiştir:

Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini kullanarak, insan, teçhizat, malzeme, enerji ve bilgi içeren sistem veya süreci tasarlama, geliştirme ve iyileştirme becerisine,

Karmaşık tasarım problemlerini modern teknik, araçlar ve bilişim teknolojilerini kullanarak modelleyip, çözebilecek teorik ve pratik bilgilere,

Endüstri Mühendisliği problemlerinin çözümü sürecinde evrensel ve toplumsal boyutları (verimlilik, risk, sağlık, güvenlik, çevre, sosyal ve hukuksal etkileri) da dikkate alarak faaliyetleri planlama becerisine

Yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, girişimci, disiplinlerarası takımlarda çalışabilen, mesleki ve etik bilince, etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahip Endüstri Mühendisleri yetiştirmektir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Programı tamamlayan öğrenciler;

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Endüstri Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi,

Endüstri Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi,

 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,

Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi,

Endüstri Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,

Bireysel çalışma, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi,

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; yabancı dil bilgisini kullanma becerisi,

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık,

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık,

Vb. kazanımları elde edeceklerdir.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Endüstri mühendislerinin mal ve/veya hizmet üreten sistemlerin tümünde profesyonel olarak faaliyetlerde bulunabilecekleri görülmektedir. Bu sistemlere örnek olarak otomobil, buzdolabı, tekstil, bisküvi, kağıt, makina, uçak, vb. mal üreten her türden fabrikaların yanı sıra hizmet üretiminde bulunan sağlık kurumları, eğitim kurumları ve yerel yönetimler verilebilir.

Endüstri mühendisleri bu tür sistemlerin tasarım ve kuruluş aşamalarında yer aldığı gibi kuruluş sonrasında da işletimin nasıl olması gerektiği, başka bir deyişle mevcut kaynakların (insan, makina malzeme) en iyi şekilde nasıl değerlendirileceği konularında da mühendislik çalışmaları yapar. Bu çalışmalar, özellikle, sistemin insan boyutunu da göz önünde bulundurarak, koşullar elverdiğince, en iyi çözümlerin bulunmasını kapsar.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Batı-Meşelik 26480 Eskişehir

Tel 222 239 37 50 / 3613

Prof.Dr. Nimetullah BURNAK (Bölüm Başkanı) Dahili: 3626 - 3612

Yrd.Doç.Dr. Tuğba SARAÇ (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 3607

Yrd.Doç.Dr. Meryem ULUSKAN (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 3621

Yrd. Doç. Dr. Aykut ARAPOĞLU (Erasmus Koordinatörü) Dahili: 3617

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Endüstri Mühendisliği Bölümünde 6 Profesör, 5 Doçent, 6 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 16 öğretim üyesi, 6 öğretim üyesi yardımcısı ve 2 idari personel görev yapmaktadır.

Endüstri Mühendisliği Bölümün de 24’ü öğretim üyelerine ait olmak üzere toplam 30 ofis, 12 adet derslik ve 50 m2 lik toplantı salonu bulunmaktadır. Dersliklerin 7 tanesinde sabit projeksiyon cihazı bulunmaktadır.

Bölümde Üretim Sistemleri (ÜSLAB), Yönetim Teknolojileri Laboratuarı (YÖNTEK),  ve İş Etüdü-Ergonomi (İŞLAB) Laboratuarı olmak üzere üç laboratuar mevcuttur.

 

16. Akademik Personel

 

İnsan Makine Sistemleri Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Emin Kahya (Ana Bilim Dalı Bşk.)

Doç. Dr. Berna Haktanırlar Ulutaş 

Yrd. Doç. Dr. N. Fırat Özkan

Araş.Gör. Büşra Nur Şahin

 

Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Nimetullah Burnak (Ana Bilim Dalı Bşk.)

Doç. Dr. Ezgi Aktar Demirtaş 

Yrd.Doç.Dr. Meryem Uluskan

Araş. Gör. Hatice Ercan Tekşen

 

 

Üretim ve Servis Sistemleri Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. A. Attila İşlier (Ana Bilim Dalı Bşk.)

Prof. Dr. Muzaffer Kapanoğlu

Doç. Dr. Şerafettin Alpay

Doç. Dr. İnci Sarıçiçek

Doç. Dr. Servet Hasgül

Yrd. Doç. Dr. Feriştah Özçelik

Yrd. Doç. Yeliz Buruk Şahin

Araş. Gör. Gülçin Bektur

Araş. Gör. Nurcan Deniz

Araş. Gör. İslam Altın

 

 

Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Müjgan Sağır (Ana Bilim Dalı Bşk.)

Prof. Dr. Aydın Sipahioğlu

Yrd. Doç. Dr. R. Aykut Arapoğlu

Yrd. Doç. Dr. Tuğba Saraç

 

 


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;