• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

1. Genel Bilgi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nün öğretime açılması için karar Mühendislik Fakültesi yönetim kurulunun 31.01.1994 tarihli toplantısında alınmıştır. Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 17.03.1994 tarihli toplantısında Maden Mühendisliği Bölümü'nde bulunan Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nın kapatılarak açılan Jeoloji Mühendisliği Bölümü'ne aktarılmasına karar verilmiştir. Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1994-1995 öğretim yılında yüksek lisans öğretimine başlamıştır. Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 13.04.1995 tarihli toplantısında Jeoloji Mühendisliği Bölümü içinde Mineraloji-Petrografi, Maden Yatakları-Jeokimya ve Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalları da açılmıştır. Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1997-1998 Öğretim Yılında 30 öğrenci kontenjanı ile lisans öğretimine başlamıştır. Bir profesör, iki doçent ve iki yardımcı doçent kadrosu ile öğretime açılmıştır.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü için hazırlanan öğretim programında Belediye ve Bayındırlık hizmetleri, Çevre Sağlığı ve Korunumu konuları ile yöre yeraltı ve yerüstü kaynaklarının değerlendirilmesine katkı sağlayacak jeoloji mühendislerinin yetiştirilmesine yönelik ders, laboratuar ve uygulamalar ön plana alınmıştır.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere jeoloji mühendisliği alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

4. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

5. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. 10 gün, topoğrafya 40 günü de mesleki staj olmak üzere toplam 50 gün staj zorunluluğu vardır.

 

6. Program Profili (Amacı)

 • Jeoloji mühendisliği ve temel mühendislik ile ilgili konularda bilgi sahibi olan, bilim ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak bilgiye ulaşabilen, sorgulayan, bilgi birikimi ve becerilerini Jeoloji konularında uygulayabilen, ülkenin doğal kaynaklarının önemini kavramış, mühendislik etiğine sahip nitelikli jeoloji mühendisleri yetiştirmek,

 • Yaratıcı düşüncenin özendirilerek, bağımsız ve özgün araştırma yeteneğinin lisans ve lisansüstü programlarında geliştirilmesi.

 • Çok disiplinli takım çalışmalarının yaygınlaştırılması ve  analitik-eleştirel düşüncenin geliştirilerek yerbilimleri eğitimine kazandırılması.

 • Jeoloji Mühendisliği problemlerinin yarattığı sorunlara karşı etik sorumluluğun, halk sağlığı ve güvenliğinin korunması ışığı altında öğrencilerin toplumsal bilinçle eğitilmesi ve bu süreçte yaşam boyu eğitim ve sürekli yenilenme alışkanlığının aşılanması.

 • Üniversite- sanayi işbirliğine önem vermek, sanayinin sorunlarına çözüm üretmek, bilgi birikimini ve deneyimini paylaşarak ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak,

 • Teorik ve uygulamalı olarak kazandığı bilgi, birikim, deneyim ve becerilerini; iş hayatına ve jeoloji mühendisliği süreçlerinin her adımına uygulayabilmek,

 

7. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

1) Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini kullanabilme becerisine sahip olacak,

2) Edindiği bilgiler ile jeolojik problemlere uygun yöntemler tasarlayabilecek ve uygulayabilecek,

3) Jeolojik süreçler ile ilgili değişik problemler karşısında çözüme yönelik gereksinimleri belirleyebilecek ve süreci tasarlayabilecek;

4) Karşılaşılan jeolojik problemler karşısında mesleki etik ve sorumluluk çerçevesinde hareket edecek,

5) Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli geliştirecek, bilgisayar ve bilişim teknolojilerini kullanabilecek,

6) Toplum ve çevre değerlerine duyarlı, mesleki ve etik sorumluluk sahibi olacak,

7) Takım çalışmasına yatkın, mesleki ve sosyal açıdan etkin iletişim becerisine sahip olacaktır.

 

8. Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşları (Maden Tetkik ve Arama, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, İller Bankası, Devlet Su İşleri vb.) ile yerbilimleri ve madencilik alanında çalışan özel kuruluşlarda görev alabilmektedirler.

 

9. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

10. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

11. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

12. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

13.Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcısı ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Batı-Meşelik 26480 Eskişehir

Tel 222 239 37 50 / 3401

Prof. Dr. Selahattin KADİR (Bölüm Başkanı) Dahili: 3400

Doç. Dr. Hülya ERKOYUN (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 3411

Dr. Öğr.Üyesi Didem YASİN(Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 3553

Doç. Dr. Volkan KARABACAK (Erasmus Koordinatörü) Dahili: 3408

 

14.Bölüm/Program Olanakları

Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde 5 profesör, 3 doçent, 3 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 11 öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi ve 1 idari personel görev yapmaktadır.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde toplam 1920 m2 kullanım alanında 20 adet ofis ve 6 adet derslik 33 m2lik toplantı salonu ve 70 m2lik seminer salonu bulunmaktadır. 3 sınıf sabit data show ile donatılmıştır.

Bölümde 1026 m2 kullanım alanına sahip zemin mekaniği, kaya- mühendislik mekaniği, mineraloji- petrografi, paleontoloji, maden yatakları, jeokimya, yapısal jeoloji, aktif tektonik araştırma, sedimantoloji, mikroskop ve hidrojeoloji eğitim ve araştırma laboratuarları mevcuttur.

 

Akademik Personel

 

Genel Jeoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Erhan ALTUNEL (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Faruk OCAKOĞLU

Prof. Dr. Volkan KARABACAK

Dr. Öğr.Üyesi Hatice KUTLUK

Arş. Gör. Kübra OKUR

 

Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Selahattin KADİR (Anabilim Dalı Başkanı) (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Hülya ERKOYUN (Bölüm Başkan Yardımcısı)

 

Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalı

Doç. Dr.Özgür KARAOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin SENDİR (Anabilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör.Dr. Duru CESUR

Arş. Gör. Özlem TOYGAR SAĞIN

 

Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ali KAYABAŞI (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Didem YASİN (Bölüm Başkan Yardımcısı)

 


;