• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

1. Genel Bilgi

Kimya mühendisliği temel bir mühendislik dalı olup, günümüzde üretim yapılan hemen tüm süreçlerde ihtiyaç duyulan bir meslektir. 1968 yılında kurulmuş olan Bölümümüz; lisans ve lisansüstü programlarında nitelikli, günün ihtiyaçlarına uygun eğitim-öğretim vererek araştırıcı, sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş; analitik düşünce yeteneğine sahip; bölümü ve üniversitesi ile gurur duyan; insan ilişkilerine, üretim süreçlerinin etkinliğine ve ekonomikliğine önem veren kimya mühendisleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Bölümde Temel İşlemler ve Termodinamik, Proses ve Reaktör Tasarımı, Kimyasal Teknolojiler olmak üzere üç anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümümüzde dersler, teorik ve laboratuvar derslerinden oluşmaktadır. Bu bağlamda, bölümümüzün 4 yıllık lisans programında, temel bilimler, temel mühendislik, kimya ve kimya mühendisliğine yönelik dersler mevcuttur. Ayrıca 2 adet Sosyal Seçmeli Ders ve 3 adet Teknik Seçmeli Ders gruplarından öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders seçilebilmektedir. Kimya Mühendisliği eğitiminde çok önemli bir yere sahip olan laboratuar dersleri kapsamında 8 adet laboratuar dersi vardır. Bunlar, Fizik I-II, Kimya, Fiziksel Kimya, Analitik Kimya, Aletli Analiz ve Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I, II, III olup, bu laboratuvarlarda Kimya ve Kimya Mühendisliğinin temel prensipleri ile kimya mühendisliğinin önemli ve sıkça kullanılan uygulamalarına yönelik deneyler öğrenciler tarafından yapılmaktadır. Öğrencilerimiz, koşulları sağladıkları takdirde çift anadal programına da devam ederek başarılı olurlarsa ikinci bir lisans diploması veya yandal programına devam ederek başarılı olurlarsa ilgi duydukları başka bir programdan sertifika alma olanağına sahiptir.

Bölümümüz mezunları kamu ve özel işyerlerinde müdür, şef, uzman, Ar-Ge mühendisi, kalite güvence uzmanı, proje mühendisi gibi konumlarda görev yapmaktadırlar. 

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Kimya Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. 15 işgünü laboratuvar ve 30 işgünü işletme olmak üzere toplam 45 işgünü staj zorunluluğu vardır.

 

7. Program Profili (Amacı)

Lisans ve Lisansüstü Programlarında nitelikli, günün ihtiyaçlarına uygun eğitim-öğretim vererek araştırıcı, sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş; analitik düşünce yeteneğine sahip; bölümü ve üniversitesi ile gurur duyan; insan ilişkilerine, üretim süreçlerinin etkinliğine ve ekonomikliğine önem veren kimya mühendisleri yetiştirmektir.

Bunun yanında laboratuvar derslerine, uygulamalara, stajlara, teknik gezilere ve mezuniyet projesine hak ettiği önemi vererek iş yaşamında mühendislik problemlerine çözümler getirebilme, deney tasarımı yapabilme donanımına sahip kimya mühendisleri yetiştirmektir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel araştırmalar yapmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için mevcut fiziksel koşulları ve altyapıyı iyileştirmek ve geliştirmektir. 

 

 1. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Program Çıktıları aşağıda verilmiştir:

 1. Matematik, Fen Bilimleri ve Kimya Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Kimya Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
 2. Kimya mühendisliği ve ilgili alanlarda karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerileri.
 3. Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda karmaşık bir sistemi, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında modern tasarım yöntemlerini de uygulayarak tasarlama becerisi.
 4. Kimya Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanma becerisi.
 5. Kimya Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 6. Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
 7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerileri ve yabancı dil bilgisini kullanma/geliştirme becerisi.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 10.  Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile standartlar hakkında ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 12. Yerel ve evrensel boyutlarda çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.

 

8Mezunların İstihdam Olanakları

Kimya Mühendisliği temel bir mühendislik dalı olup, günümüzde üretim yapılan hemen hemen tüm süreçlerde ihtiyaç duyulan bir meslektir. Kamu ve özel sektörde çok geniş bir çalışma alanı olan kimya mühendisleri, üretim yapılan her tür fabrika işletmesinde, araştırma-geliştirme birimlerinde, teknik servis, satış ve pazarlama alanlarında, teknik ve idari görevlerde çalışabilecekleri gibi kendi özel işletmelerinde de üretim yapma veya hizmet verme imkanına sahiptirler. Kimya mühendislerinin görev alabileceği alanlar arasında petrokimya, boya, plastik, kağıt, deterjan, cam, çimento, şeker, gübre vb. sanayi dalları sayılabilir.

 

9. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

10. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

11. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

12. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)

Tam Zamanlı 

 

13. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR

Tel: 0.222.2393750 / 3671

Prof. Dr. Neşe ÖZTÜRK (Bölüm Başkanı) Dahili: 3672

Doç. Dr. İlker KIPÇAK (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 3659

Doç. Dr. Belgin Karabacakoğlu (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 3669

Doç. Dr. Demet TOPALOĞLU YAZICI (Erasmus Koordinatörü) Dahili: 3660

 

14. Bölüm/Program Olanakları 

Kimya Mühendisliği Bölümünde 9 Profesör, 9 Doçent, 3 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 21 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi 5 araştırma görevlisi, 1 kimyager ve 1 idari personel görev yapmaktadır.

Bölüm; birinde (eğitim bloğu) derslikler, toplantı salonu, öğrenci çalışma odası, öğretim elemanlarının odalarının ve Bölüm Sekreterliğinin, diğer ikisinde (laboratuvar blokları) öğrenci ve araştırma laboratuvarları ile kimyasal ve cam-demirbaş malzeme deposunun bulunduğu üç blokta faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eğitim bloğu dört kattan oluşan bir binadır. Bu blokta, bodrum katta bir, zemin katta iki, birinci ve ikinci katlarda dörder tane olmak üzere toplam 11 adet sınıf bulunmaktadır. Bu sınıfların toplam kullanım alanı 837 m2’dir ve sınıflardan 6’sı sabit Data Show ile donatılmıştır. Sınıflardan biri amfi biçiminde olup, dersler dışında öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyen konferans, seminer ve eğitimler için de kullanılmaktadır. Bölüm eğitim bloğunda ayrıca öğretim üye ve yardımcıları tarafından kullanılan 28 adet 16 m2 ve 1 adet 20 m2’lik oda bulunmaktadır. Büyüklüğü 80 m2 olan oda Bölüm Başkanlığı, 20’şer m2 olan iki oda ise Bölüm Sekreterliği ve arşiv-misafir öğretim elemanı odası olarak kullanılmaktadır.

Laboratuvarlar toplam 1230 m2 kapalı alana sahip olup, birer katlı iki laboratuvar bloğunda bulunmaktadır. Birinci blokta araştırma çalışmalarının, Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I-II-III ve Aletli Analiz Laboratuvarı deneylerinin yapıldığı iki adet laboratuvar (AL I, AL II) vardır. Ayrıca bu bloktaki laboratuvarlarda 13 adet Araştırma Odası ve GC-MS Odası bulunmaktadır. İkinci blokta Kimya, Analitik Kimya, Fiziksel Kimya laboratuvarlarının yapıldığı iki adet Öğrenci Laboratuvarı (ÖL I ve ÖL II) ve üç adet Araştırma Laboratuvarı (AL III, AL IV, AL V) mevcuttur. Bu bloktaki laboratuvarlarda ayrıca Cam-Demirbaş Malzeme Deposu, Terazi Odası, iki adet personel odası, altı adet araştırma odası (birisi kısmi zamanlı çalışan öğrenci ve lisansüstü öğrencilere tahsis edilmiştir) ve iyonsuzlaştırılmış su hazırlama düzeneğinin bulunduğu bir oda bulunmaktadır. Kimyasal Madde Deposu ve Atık Depolama Odası da bu bloktadır.

 

15. Akademik Personel

Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hürriyet ERŞAHAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. O. Sermet KABASAKAL

Prof. Dr. Neşe ÖZTÜRK (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. İlknur DEMİRAL

Doç. Dr. Belgin KARABACAKOĞLU (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Musa ŞÖLENER

Doç. Dr. Demet TOPALOĞLU YAZICI

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda BİLGİÇ

Araş. Gör. Canan AYDIN ŞAMDAN

 

Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sevgi ŞENSÖZ

Prof. Dr. Ayşegül AŞKIN

Prof. Dr. Mine ÖZDEMİR (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Sait YORGUN

Prof. Dr. Hakan DEMİRAL (Dekan Yardımcısı)

Doç. Dr. Fatma TÜMSEK

Doç. Dr. İlker KIPÇAK (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Araş. Gör. Dr. Derya YILDIZ

Araş. Gör. Seda EROL

Araş. Gör. Dr. Uğur MORALI

 

Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı

 Doç. Dr. Alime ÇITAK

Doç. Dr. Macid NURBAŞ

Doç. Dr. Duygu KAVAK (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Yeliz AŞÇI

Dr. Öğr. Üyesi Uğur SELENGİL

Dr. Öğr. Üyesi Salim EROL

Öğr. Gör. Murat DOĞRU

Araş. Gör. Dr. Şefika KAYA


;