• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü (2007)

1.Genel Bilgi

Bölüm bünyesinde; Fen Bilgisi Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği programları bulunmaktadır.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünün amacı; insani ve mesleki değerler ile Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme becerilerine sahip, üst düzey düşünme becerileri gelişmiş, bilişim teknolojilerini yaşamın her alanında etkin bir şekilde kullanabilen, nitelikli öğretmenler yetiştirmektir.

 

          2017-ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Bölüm

Puan Türü

Kontenjan

Taban

Tavan

Fen Bilgisi Öğretmenliği

MF-2

60

275,929

332,686

 

Bölüm

Puan Türü

Kontenjan

Taban

Tavan

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

MF-1

60

359,830

425,113

 

2.Kazanılan Derece

Fen bilgisi öğretmenliği lisans programını başarıyla tamamlayan öğrencilere fen bilgisi öğretmenliği branşında, ilköğretim matematik öğretmenliği lisans programını başarıyla tamamlayan öğrencilere ortaokul düzeyinde matematik öğretmenliği branşında görev yapabilmeleri için lisans diploması verilir.

3.Derecenin Düzeyi

Lisans

4.Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

5.Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

6.Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240/120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

7.Programların Profili (Amacı)

 • Öğretmen adaylarının Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli manevi ahlaki kültürel değerlerinin bilincinde olmalarını sağlamak.

 • Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgiye sahip öğretmenler yetiştirmek.

 • Türkçeyi kurallarını uygun düzgün ve etkili kullanabilen ve öğrencileriyle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip öğretmenler yetiştirmek.

 • Yaşam boyu öğrenme bilincini edinerek bireysel ve mesleki gelişimini sağlayan ve öğrenmeyi öğrenen ve öğrencilerine bunu aktarabilen öğretmenler yetiştirmek.

 • Bilgiye erişebilen, bilim ve teknolojik gelişmeleri izleyen, kendini sürekli yenileme becerisine sahip olma ve bu özelliklere sahip öğrenciler yetiştirme.

 • Öğretmenler adaylarına,  bilimsel düşünme becerisi ile bilimsel araştırma yöntem ve teknik bilgisi kazandırmak.

 • Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını, öğrenme biçimlerini, konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim planlamasını ve uygulamasını yapan öğretmenler yetiştirmek.

 • Öğretmen adaylarına, öğretim sürecinde güncel ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanma becerisi kazandırmak.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

NO

PROGRAM ÇIKTISI

1

Temel Bilimlere ilişkin bilgileri kavrayabilme ve uygulama becerisi

2

Fen Bilimlerindeki Öğretim Etkinliklerinin planlanması, hazırlanması, genel öğretim ilke, yöntem ve tekniklerini kullanma becerisi

3

Fen Bilimleri konularında öğrenilen bilgileri yaşama aktarabilme becerisi ve bu aktarımla üçüncü şahıslara anlatabilme becerisi

4

Hayat boyu öğrenimde, fen bilimlerinin yerini, önemini kavrayabilme, bunu gerektiğinde uygulayabilme ve disiplinler arası alanlara bağlayabilme becerisi

5

Güncel konuları izleme ve yorumlama becerisi

6

İşbirliği içinde çalışma, mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma becerisi

7

Fen Öğretiminin temel amaçları doğrultusunda, fen okuryazarlığını geliştirme becerisi

8

Yeni Fen programlarını inceleme becerisi (kazanım, öğrenme-öğretme süreci, değerlendirme teknikleri v.s)

9

Doğa olaylarını bilimsel temellere dayandırarak açıklama becerisi

10

Bilimsel süreç becerileri kazanmak ve bunları daha sonraki yaşantılarının değişik aşamalarında kullanarak hayatlarını kolaylaştırma becerisi

11

Öğrencilerin kişisel gelişim özelliklerine uygun olan yöntem ve teknikleri kullanma becerisi

12

Fen programlarından yararlanarak plan hazırlayıp, araç gereç ve materyalleri düzenleyerek ders sunma becerisi

13

Konuya uygun deneyleri seçip, tasarlayıp yapabilme, verileri analiz etme ve yorumlayarak bilimsel rapor haline getirebilme becerisi

14

Laboratuar güvenliği konusunda bilgi birikimine sahip olma ve gerektiğinde kullanabilme becerisi

15

Problemleri belirleme ve aşamalarına uygun olarak çözme becerisi

 

 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

NO

PROGRAM ÇIKTISI

1

Ortaöğretimde kazandığı yeterliklere dayalı olarak alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar

2

Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgiye sahip olur

3

Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur

4

İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir

5

Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur

6

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur

7

Bilimsel ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve sınıf içi uygulamalarında kullanır

8

Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme; öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur

9

Çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular

10

Matematik öğretim programının temel öğrenme alanları ve kazanımları hakkında bilgi sahibi olur

11

Matematiksel iletişim, problem çözme, akıl yürütme ve ilişkilendirme becerilerine sahip olur

12

Matematiğin doğası, felsefesi ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur

13

Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerilerine sahip olur

 

9.Mezunların İstihdam Olanakları

Programı tamamlayan öğrencilerin MEB ‘e bağlı özel ve resmi okullarda görev yapma olanağı bulunmaktadır.

10.Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12.Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13.Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Kürşat YENİLMEZ

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

1652

Bölüm Bşk.Yrd

Doç.Dr. M.Zafer BALBAĞ

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

1614

Bölüm Bşk.Yrd

 Doç.Dr. MelihTURĞUT

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

1614

Erasmus Koordinatörü

Doç.Dr. MelihTURĞUT

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

1614

 

15.Bölüm Olanakları

 

ÜNVANLAR

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

Arş. Gör

Öğr.Gör.

TOPLAM

Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

5

3

6

1

 

15

-Fen Bilgisi Öğretmenliği

3

1

4

 

 

8

-İlköğretim Matematik Öğretmenliği

2

2

2

1

 

7

 

Eğitim Öğretim Alanları

Sayısı

Kapasitesi

(Öğrenci)

Toplam Alanı

(m2)

Lisans Dersliği (Büyük)

3

30x3=90

76

Lisans Dersliği (Küçük)

12

24X3=72

72

Y. Lisans Dersliği (Küçük)

2

20

50

Psikolojik Danışma Odası

1

30

15

Aynalı Psikolojik Danışma Odası

1

30

45

Böte Bilgisayar Dersliği

1

30

98

Bilgisayar Laboratuvarı

1

28

74

Biyoloji ve Fizik Laboratuvarı

1

30

132

Kimya ve  Fen Laboratuvarı

1

30

76

 

16. Akademik Personel

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Özden TEZEL

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Cansu Filik İŞCEN   

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

                    Prof. Dr. S. Deniz KORKMAZ                  

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. M. Zafer BALBAĞ

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Asiye BERBER

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Burcu ANILAN

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Munise SEÇKİN   

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Ersin KARADEMİR 

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Kürşat YENİLMEZ      

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Pınar ANAPA     

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Doç. Aytaç KURTULUŞ  

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Melih TURĞUT

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Gülay BOZKURT

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Emre EV ÇİMEN  

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş.Gör.Dr.Candaş UYGAN

            ESOGÜ Eğitim Fakültesi

;