• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

İktisat Bölümü

1. Genel Bilgi

İktisat alanı insan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tüm kaynakların verimli kullanılması, doğal, parasal ve insan gücü kaynaklarının artırılarak toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi ve tüm bu faaliyetlere dayalı olarak üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ulusal ve uluslararası düzeydeki ekonomik konularla ilgili eğitim ve araştırmalar yapar. İktisat alanının uygulaması olan yerlerden bir tanesi olan iktisat bölümünde öğrencilere iktisat teorisi, politikası, tarihi, iktisadi gelişme ve uluslararası iktisat, istatistik, ekonometri, gibi uzmanlık dallarından başka çeşitli işletmecilik, matematik, maliye ve vergi konularında çeşitli dersler verilmektedir.

İktisat Bölümü, iktisadın teorik ve uygulamalı ilgi alanlarında yeterli bilgiye sahip, ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik ve sosyal gelişmeleri yakından izleyebilen, sektör ve ülke verilerini yorumlayarak öngörüde bulunabilen, toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikte iktisatçılar yetiştirmeyi ve iktisat biliminin araştırma ufkunu genişletecek bilimsel faaliyetlere öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

İktisat bölümünde eğitim gören öğrencilerin iktisat biliminin kavranması ve iktisadi olayların analizi için gerekli araç, kavram, ilke ve yöntemlere hakim; analitik düşünme, bilimsel sorgulama ve problem çözme yeteneğine sahip, kendine güvenen, ifade yeteneği güçlü, çalışma disiplini kazanmış bireyler olarak mezun olmaları ve günümüzde rekabetin küresel hale dönüştüğü işgücü piyasasında bu nitelikleriyle öne çıkarak çeşitli istihdam alanlarında kendilerine kolaylıkla yer bulmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, iktisat biliminin tüm yönlerini kapsayan ders içeriğinde işletme, istatistik, matematik, ekonometri, maliye, hukuk, sosyoloji gibi bilimsel alanların derslerine de yer verilmektedir. Ayrıca iktisadın yanı sıra bilimsel alanlardan birinde daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyen öğrenciler için çift anadal ve yandal programları ile iktisat alanında uzmanlaşmak isteyen lisans mezunlarına yönelik yüksek lisans programı da bölüm tarafından öğrencilere sunulan olanaklar arasındadır.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İktisat alanında lisans diploması verilir. İktisat Bölümü mezunları İktisatçı (Ekonomist) unvanı alır.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında  sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için  her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Amacı

İktisat Bölümü, kişilerin, kuruluşların ve ülkelerin kaynak sınırlaması ve kullanımının nasıl olması gerektiğini sorgulayan, iktisadın teorik ve uygulamalı ilgili alanlarında yeterli bilgiye sahip, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri ve olayları yakından izleyebilen, tartışma ve değerlendirilmelere katılabilen, sektör ve ülke verilerini yorumlayarak öngörüde bulunabilen iktisatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrencilere iktisadın temel prensipleri ekseninde eğitim vererek özel sektör ve kamu sektöründe başarılı olabilmeleri sağlamak ve onları dünyadaki değişimi yakalayabilecek, karar verme becerileri gelişmiş, bilgiyi üretip paylaşabilen, teknolojiye hakim, analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerine sahip bireyler olarak mezun etmektir. Böylelikle Türkiye'nin ve dünyanın geleceğini şekillendirebilecek iktisat liderleri yetiştirmek mümkün olacaktır.

Yetiştirilen bireylerin teorik ve uygulamalı olarak kazandığı bilgi, birikim, deneyim ve becerilerini; iş hayatına ve iktisat ile ilgili süreçlerinin her adımına uygulayabilen,

takım çalışmasına yatkın,  paylaşımcı, ülkenin doğal kaynaklarının önemini kavramış ve mesleki etiğe sahip kişiler olabilmesine özen gösterilmektedir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

1)    Karşılaştığı problemleri analitik bir yaklaşımla tanımlayabilecek ve çözümüne yönelik kararlar alarak uygulayabilecek;

2)    Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli geliştirecek, bilgisayar ve bilişim teknolojilerini kullanabilecek,

3)    Takım çalışmasına yatkın, mesleki ve sosyal açıdan etkin iletişim becerisine sahip olacaktır.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Mezunlar, ekonomik faaliyetlerde bulunan tüm sektörlerdeki kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebileceği gibi, aynı zamanda devletin ekonomik planlama ve icra kurumlarında uzman olarak çalışabilirler. İş olanakları oldukça geniş olmakla birlikte; bankacılık, iç ve dış ticaret, denetim, yönetim alanlarında kariyer şansı bulunmaktadır. Bunların dışında iktisat alanında akademik kariyer yapma olanakları da mevcuttur. Mezunlarınakademisyenlik dışında yapabileceği bazı meslekler, Avrupa Birliği uzmanlığı, Banka müfettişliği, Devlet bütçe uzmanlığı, Dış ticaret uzmanlığı, Finansal analistlik, Gelirler kontrolörlüğü,Gümrük ve ticaret uzmanlığı, Hazine uzmanlığı, Hesap uzmanlığı, İdari hakimlik, İnsan kaynakları uzmanlığı, Kaymakamlık, Maliye müfettişliği, Merkez Bankası uzmanlığı, Pazarlama uzmanlığı, Planlamacılık, Sayıştay denetçiliği, Serbest muhasebecilik ve mali uzmanlık, SPK uzmanlığı, Vergi müfettişliği, Yeminli mali müşavirliktir.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisat Tarihi ve İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat gibi anabilim dallarının bulunduğu iktisat bölümde; ekonomi biliminin temel dersleri alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Birinci sınıf ders programı öğrencilerin iktisat ve diğer bilimsel alanlarda öngörü kazanmasına zemin hazırlayacak şekilde düzenlenmiştir. 2. ve 3. sınıf derslerinde ise ağırlıklı olarak iktisat biliminin teorik altyapısını oluşturan yöntem ve yaklaşımlar ayrıntılı bir şekilde verilmektedir. 3. sınıftan itibaren öğrencilere ekonomik bakış açılarını genişletecek ve güncel ekonomik gelişmelerin kavranması ve yorumlanabilmesi yeteneğini kazandıracak içerikte seçmeli dersler sunulmaktadır. Ayrıca 4. sınıf öğrencileri iktisat bilimi içerisinde ilgi duydukları alanlara yönelik araştırma tezleri hazırlamakta; bu şekilde bilimsel araştırma yöntemleri, iktisat teorilerinin uygulamaya dönüştürülmesi ve bilimsel etik kurallar konusunda da yetkinlik kazanmaktadırlar.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

Batı-Meşelik 26480 Eskişehir

Tel: 222 239 37 50/1756

Prof. Dr. Özcan DAĞDEMİR (Bölüm Başkanı) Dahili: 1150

Yrd. Doç. Dr. Hakan ACAROĞLU (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili 1150

Yrd. Doç. Dr. Esin KILIÇ (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 1116

 

 

15. Bölüm/Program Olanakları

İktisat Bölümünde 4 Profesör, 5 Doçent, 6 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam, 6 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

 

16. Akademik Personel

 

İktisat Politikası Anabilim Dalı

Prof.Dr. Özcan DAĞDEMİR

Prof.Dr. Selami SEZGİN

Doçent Dr. Mustafa Kemal BEŞER

Doçent Dr. Şennur Sezgin

Yrd. Doç. Dr. Oytun MEÇİK

Yrd. Doç. Dr. Taner SEKMEN

Arş. Gör. Seher Gülşah TOPUZ

Arş. Gör. Seyfullah YÜRÜK

 

İktisat Tarihi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Naci BAYRAÇ

Arş.Gör. Derviş Tuğrul KOYUNCU

 

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sami TABAN

Doçent Dr. İnci PARLAKTUNA

Yrd. Doç. Dr. Hakan ACAROĞLU

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞENGÜR

Arş. Gör. Yılmaz KÖPRÜCÜ

Arş. Gör. Ömer Faruk GÜNAL

 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

Doçent Dr. Zeki KARTAL

Doçent Dr. Füsun YENİLMEZ

Yrd. Doç. Dr. Esin KILIÇ

Arş. Gör. Melek BIYIKOĞLU


;