• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Maliye Bölümü

1. Genel Bilgi

Maliye Bölümü 1994 yılından bu yana lisans seviyesinde eğitim vermektedir. Maliye Bölümünün amacı, ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda özel sektör ile kamu sektöründe görev alabilecek niteliklere sahip çağdaş maliyeciler yetiştirmektir.

Maliye Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi programında yer alan bölümler içerisinde mezuniyet sonrası iş bulma potansiyeli açısından önde gelen bölümdür. Bunun nedeni, bölüm ders programının iktisat, işletme, hukuk dersleri ile zenginleştirilmiş olması ve günün koşullarına göre gözden geçirilerek gerekli yeniliklere kavuşturulmasıdır. Bölümde mezuniyete yaklaştıkça seçimlik derslerin sayısının artması öğrencilere kendi ilgileri doğrultusunda ders seçimi imkânı vermekte, bu da onların aldıkları derslerdeki motivasyon ve bilgi donanımını olumlu yönde etkilemektedir. Maliye programında, yandal ve çift anadal imkânı da bulunmaktadır.

Bölümümüz öğrencilerinin sosyal ve kültürel çalışmalara, öğrenci kulüp faaliyetlerine katılmaları özellikle teşvik edilmekte ve desteklenmekte olup, bu yolla kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunulmaktadır.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Maliye alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FFDZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240/ AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Amacı

Maliye Bölümünün amacı, ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda özel sektör ile kamu sektöründe görev alabilecek niteliklere sahip çağdaş maliyeciler yetiştirmektir.

Maliye Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi programında yer alan bölümler içerisinde mezuniyet sonrası iş bulma potansiyeli daha yüksek olan bir bölümdür. Bunun nedeni, bölüm ders programının iktisat, işletme ve hukuk dersleri ile yoğrulmuş, ayrıca günün koşullarına göre gözden geçirilerek gerekli yeniliklere kavuşturulmuş olmasıdır. Bölümde, mezuniyete yaklaştıkça seçimlik derslerin sayısının artması, öğrencilere kendi ilgileri doğrultusunda ders seçebilme imkânı sağlamakta, oluşturulan bu ortam öğrencilerin aldıkları derslerdeki motivasyon ve bilgi donanımını olumlu yönde etkilemektedir. Maliye programında, yandal ve çift anadal imkânları da bulunmaktadır. Ayrıca başarılı öğrencilerimiz, ERASMUS programı çerçevesinde farklı Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim görme fırsatına da sahiptirler. 

Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel çalışmalara, öğrenci kulüp faaliyetlerine katılmaları özellikle teşvik edilmekte ve desteklenmekte olup, bu yolla kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunulmaktadır. Bu doğrultuda bölümümüz öğretim elemanlarının desteği ile öğrencilerimizin üniversite sonrası çalışma hayatlarının planlamasına da yardımcı olunmaktadır. 

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

1) Mali ve iktisadi konularla ilgili temel kavramsal bilgileri anlama, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme, analiz edebilme ve yorum yapabilme yeteneği elde eder.                            

2) Güncel gelişmeler ve maliye teorisi perspektifinde kamu kesiminin iktisadi yönü, kamu mali yönetimi ve denetimi ile kamu bütçesinin işleyişi ve teorik temelleri hakkında bilgi sahibi olur. 

3) Vergilendirme süreciyle ilgili teorik ve hukuki bilgilere sahip olup, pratikte vergi sistemlerinin işleyişini anlayarak, yorum yapabilir ve vergisel gelişmeleri takip edebilir.

4) Küreselleşme sürecinde kamu kesiminin rolünü değerlendirerek, uluslararası mali konjonktürde ortaya çıkabilecek fırsatlar ve tehditlere karşı politikalar geliştirebilir.     

5) İktisadi ve mali konular arasındaki neden-sonuç ilişkisini sayısal yöntemler kullanarak kavrayabilir, analiz edebilir ve politika önerisi geliştirebilir.                            

6) İktisadi hayatta ortaya çıkabilecek olası problemleri hangi mali araçları kullanarak çözebileceğine bağımsız bir şekilde karar verebilir.

7) Mali, iktisadi ve sosyal konularla ilgili edindiği bilgi birikimini, etik değerler ışığında yazılı ve sözlü biçimde aktarabilir.                            

8) Kültürel, sosyal ve etik değerler temelinde değişimi ve yeniliği takip ederek, beşeri sermaye birikimini artırabilme yeteneğine sahip olur.

9) Alan ile ilgili veri ve bilgileri, bireysel ve grup ile çalışma eşliğinde derleyerek bilimsel bir proje haline getirebilir.

10) Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda kazandığı bilgi, beceri ve davranışlarıyla topluma örnek olur.

11) Edindiği bilgiler sayesinde gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde yönetim, denetim, muhasebe, finansman ve benzeri çeşitli alanlarında istihdam edilebilir.

           

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Maliye bölümünden mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektör ile dernekler, vakıflar, odalar, araştırma merkezleri, kooperatifler ve sendikalar gibi üçüncü sektör kuruluşlarının genel yönetim, insan kaynakları yönetimi, stratejik planlama, mali işler ve halkla ilişkiler departmanlarında istihdam edilebilmektedir. Kısacası maliye bölümü mezunları her çeşit kurum ve kuruluşun çeşitli kademelerinde uzman ve yönetici pozisyonunda görev alabilmektedir.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü A Blok – Meşelik 26480 Eskişehir

Tel: 222 239 37 50

Prof. Dr. Emrah FERHATOĞLU (Bölüm Başkanı) Dahili: 1112

Doç.Dr.  Ferdi ÇELİKAY (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 1170

Arş.Gör. Dr. Esra DOĞAN (Erasmus Koordinatörü) Dahili: 1500

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Maliye Bölümü’nde 3 Profesör, 2 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 7 öğretim üyesi, 5 öğretim yardımcısı ve 2 personel görev yapmaktadır. 

 

16. Akademik Personel

Mali Hukuk Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA
Prof. Dr. Emrah FERHATOĞLU
Arş. Gör. Gülnihal CAN AVŞAR
Arş. Gör. Funda BUZ
Arş. Gör. Gökhan SARIÇİMEN

 

Mali İktisat Anabilim Dalı
Prof. Dr. Erdal GÜMÜŞ
Doç. Dr. Ferdi ÇELİKAY

 

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Durdane KÜÇÜKAYCAN

 

Maliye Teorisi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Ahmet TEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Melih ÇİLDİR
Dr. Öğr. Üyesi Gamze ÖZ YALAMAN
Arş. Gör. Dr. Esra DOĞAN


;