• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

1.  Genel Bilgi

Bölümümüz, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında sağlam bir altyapı ile analitik düşünme ve çözüm üretme yeteneğine sahip mezunlar yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Programda öğrenim görecek öğrencilerimiz, Kamu Yönetimini tanımlayan ve açıklayan temel teori ve pratik bilgilerle donatılacaktır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,  kamu ya da özel sektör kuruluşlarında  yönetici, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman, müfettiş, denetçi, kontrolör ya da akademisyen olarak çalışmayı hedefleyen öğrencilerine sağlam bir siyasal, sosyal, yönetimsel ve hukuki temel edindirmeyi amaçlamaktadır.

Programı tamamlayan öğrencilerimiz, disiplinler arası bir bakış açısıyla,  siyasal, ekonomik, hukuki, yönetimsel ve kültürel gelişmeleri ve bu gelişmeleri etkileyen ulusal ya da uluslararası süreçleri bilimsel bir temelde anlayacak ve açıklayabileceklerdir.

2.  Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında lisans diploması verilir.

3.  Derecenin Düzeyi

Lisans

4.  Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

5.  Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

6.  Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

7.  Program Profili (Amacı)

Bölümümüzün amacı, evrensel nitelikte bilgi üreten, kamu yararına saygılı ve nitelikli kamu yöneticisi adayları yetiştirmek ve bilimsel araştırma alanındaki çalışmaları toplum yararına sunmaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik niteliklerine sahip, yönetim bilimleri, hukuk, siyaset, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında teorik ve pratik bilgi sahibi bireyler yetiştirmektir. Siyasal ve yönetsel teori ve uygulamalara ilişkin nitelikli bilgi üretmek, alana ilişkin bilgiyi öğrencilerimize aktararak nitelikli bilimci ve uygulamacı yetiştirmektir. Bölümümüz aynı zamanda, öğrencilerinin yerel, ulusal ve küresel olgu ve olayları olay ve gelişmeleri eleştirel ve analitik bir biçimde anlama, yorumlama ve değerlendirme yeteneklerini; yerel, ulusal ve küresel düzeyde ortaya çıkan sorunlar için çözüm önerileri geliştirebilme kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Misyonumuz alanında bilimsel üretimiyle ve yetiştirdiği öğrencisiyle önde gelen saygın bir kurum olmak, öğrencisinde gururla taşıyacağı bir aidiyet duygusu yaratmaktır. Vizyonumuz alanında ülkenin en güçlü bölümlerinden biri olmaktır.

8.  Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 1. Yönetim bilimi, siyaset bilimi ve sosyoloji, hukuk bilimleri, kentleşme alanlarının temel kavramlarını tanıma, açıklama ve analiz etmek. Bu alanları şekillendiren, etkileyen, tanımlayan, analiz eden, sorgulayan yerel, ulusal ve evrensel ölçekteki düşünce akımlarını tanıma, bu konularda kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak.
 2. Siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk bilimleri ve kentleşme kapsamında birbirine alternatif değişik düşünce okullarının varlığını kabul eder, bu okulları karşılaştırır, eleştirir ve sorgular olma. Bu çerçevede siyasal, toplumsal, idari, hukuki, mali, kentsel problemlere analitik bakış açısıyla yaklaşır olmak.
 3. Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; kamu yönetimi, siyaset, hukuk, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilmek.
 4. Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, kentleşme ve çevre sorunları konularında kuramsal ve uygulama alanlarında ortaya çıkan teorik ve pratikteki yenilikleri takip eder bu alandaki bilgileri kamuda ve özel sektörde karar alma mekanizmalarında, bütünleşik ve karşılaştırmalı açıdan değerlendirir ve gerekli olanları uygular olmak.
 5. Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olmak.
 6. Özel ve kamu sektörünün yönetim kademelerinde ya da akademik kariyer yapması durumunda karşısına çıkabilecek bilgisayar teknolojilerini ve programları kullanabilir; modern çağın teknolojileri sayesinde yurt dışındaki mesleki paydaşlarıyla etkili ve hızlı iletişim gerçekleştirir olmak.
 7. Güncel kamu yönetimi ve siyaset bilimi konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilmek.

9.   Mezunların İstihdam Olanakları

Mezunlarımız:

 • İçişleri Bakanlığı’nda kaymakam,
 • İdare ve vergi mahkemelerinde hâkim,
 • Sayıştay’da denetçi yardımcısı,
 • Başbakanlık, Bakanlıklar, genel müdürlükler, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar ile bankalar nezdinde uzman yardımcısı,
 • Başbakanlık, Bakanlıklar, genel müdürlükler, kamu ya da özel bankalarda müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ya da denetçi yardımcısı
 • Üniversitelerde araştırma görevlisi,
 • Özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşlarında her düzeyde çalışan ve yönetici olarak görev yapabilmektedir.

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm Başkanı) 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Meşelik Kampüsü 26480 ESKİŞEHİR

Bölüm Başkanı V. : Yrd. Doç.Dr. Rukiye TINAS

15. Bölüm/Program Olanakları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde 1 doçent, 2 yardımcı doçent olmak üzere toplam 3 öğretim üyesi ile 1 öğretim yardımcısı görev yapmaktadır. Bölümümüzde 12 adet ofis ve 6 adet derslik bulunmakta olup 5 sınıf sabit Data Show ile donatılmıştır.

16. Akademik Personel

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Doç. Dr. Alper ÖZMEN

Arş. Gör. Esma YÜRÜK

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye TINAS

Dr. Öğr. Üyesi Gülen GÖKTÜRK

Arş. Gör. Talha KÖSEOĞLU

Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

Doç. Dr. Bilge Kağan ŞAKACI

....................

 


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;