• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Fizik Bölümü

1. Genel Bilgi

Bölümümüz 1982 yılında Anadolu üniversitesi bünyesinde öğretim hayatına başlamıştır. 1993 yılında yasa ile kurulan Osmangazi Üniversitesine yasa gereği katılmıştır. Halen bu çatı altında öğretim hizmetine devam etmektedir.

Bölümümüzde, Genel Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Nükleer Fizik ve Katıhal Fiziği Anabilim dallarında toplam 23 Öğretim Üyesi, 6 Araştırma Görevlisi Dr. ve 3 Araştırma Görevlisi ile 6 öğrenci ve 16 araştırma laboratuarı bulunmaktadır. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri tez çalışmaları için araştırma laboratuarını kullanabilmektedir. Bölüm elemanlarımız, üniversitemizin diğer fakülte ve bölümlerinin Fizik I, Fizik II ve diğer ilgili derslerini yürütmenin dışında; Ulusal ve Uluslararası projeleri, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını da yürütmektedirler.  

Genel başarı ortalamaları yeterli olan öğrencilerimiz, üniversitemizin farklı fakülte ve bölümlerinde “Çift Anadal” ve “Yandal” programlarına müracaat ederek ikinci bir diploma ve sertifika da alabilirler. Ayrıca öğrencilerimiz eğitim sürelerince Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları aracılığı ile yutrtiçi ve yurt dışı üniversitelerde ders alabilmektedirler. Lisans öğrencilerimiz mezun olmadan önce kendileri tarafından ayarlanan kurum ve kuruluşlarda isteğe bağlı yaz stajları yapabilmektedirler.

Mezunlarımız; üniversitelerde öğretim üyesi ve araştırmacı olarak, resmi veya özel sektöre ait ARGE bölümlerinde araştırmacı olarak; Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalına bağlı olarak 1,5 yıllık tezsiz yüksek lisans programını tamamladıkları takdirde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel kurumlarda öğretmen olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca öğrenciler, bilgisayar programcısı ve iş güvenliği uzmanı olarak (ilgili sertifikaları aldıktan sonra) da iş bulabilmektedirler. Son yıllarda Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Optisyenlik, Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri gibi bölümlerinde öğretim görevlisi olarak da çalışabilmektedirler.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere fizik alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans.

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması için, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Amacı

Temel Bilimler ve Fizik ile ilgili konularda bilgi sahibi olan, bilim ve teknolojiyi en üst düzeyde özümsemiş olarak bilgiye ulaşabilen, sorgulayan, bilgi birikimi ve becerilerini Fizik alanında uygulayabilen, ülkenin doğal zenginliklerinin önemini kavramış, temel bilimler etiğine sahip nitelikli fizikçiler yetiştirmek,

Üniversite-sanayi işbirliğine önem vermek, sanayinin temel bilimler yönünden sorunlarına çözüm üretmek, bilgi birikimini ve deneyimini paylaşarak ulusal ve uluslar arası düzeyde temel bilimsel araştırmalar yapmak,

Kuramsal ve uygulamalı olarak kazandığı bilgi birikimini ve deneyimlerini; iş hayatına ve fiziğin gerekli olduğu tüm süreçlerin her adımına uygulayabilmek,

Takım çalışmasına yatkın, paylaşımcı, ülkenin doğal kaynaklarının önemini kavramış ve mesleki etiğe sahip fizikçiler yetiştirmek.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Matematik, fen bilimleri ve Fizik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Fizik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

Fizik bilimi ve ilgili alanlarda karmaşık fizik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerileri.

Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda karmaşık bir sistemi, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında modern tasarım yöntemlerini de uygulayarak tasarlama becerisi.

Fizik bilimi uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanma becerisi.

Fizik bilimi problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

Fizik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile standartlar hakkında ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Yerel ve evrensel boyutlarda çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Mezunlarımız; üniversitelerde öğretim üyesi ve araştırmacı olarak, resmi veya özel sektöre ait ARGE bölümlerinde araştırmacı olarak; Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalına bağlı olarak 1,5 yıllık tezsiz yüksek lisans programını tamamladıkları takdirde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel kurumlarda öğretmen olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca öğrenciler, bilgisayar programcısı ve iş güvenliği uzmanı olarak (ilgili sertifikaları aldıktan sonra) da iş bulabilmektedirler. Son yıllarda Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Optisyenlik, Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri gibi bölümlerinde öğretim görevlisi olarak da çalışabilmektedirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı.

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü

Batı-Meşelik 26480 Eskişehir

Tel 222 239 37 50 / 2801

Prof. Dr. Ferhunde ATAY (Bölüm Başkanı) Dahili: 2802

Yrd. Doç. Dr. Sertaç EROĞLU (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 2817

Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKARSU (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 2830

Yard. Doç. Dr. Sertaç EROĞLU (Erasmus Koordinatörü) Dahili: 2817

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Fizik Bölümünde 6 Profesör, 5 Doçent, 12 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 23 öğretim üyesi, 8 öğretim yardımcısı ve 3 idari personel görev yapmaktadır. Fizik Bölümünde 4 adet derslik, 6 adet öğrenci laboratuarları ve 16 adet araştırma laboratuarı bulunmaktadır.  4 sınıf sabit Data Show ile donatılmıştır.

 

Öğrenci Laboratuarları

Elektrik Devre Analizi Laboratuarı

Elektroniğe Giriş Laboratuarı

Genel Fizik (Elektrik ve Manyetizma) Laboratuarı

Genel Fizik (Mekanik) Laboratuarı

Modern Fizik Laboratuarı

Titreşim ve Dalgalar Laboratuarı

Araştırma Laboratuarları

Malzeme Üretim ve Araştırma Laboratuarı

Moleküler LASER Spektroskopi Araştırma Laboratuarı

Moleküler Mekanik ve Biyofizik Laboratuarı

Moleküler Sentezleme ve FT-IR Spektroskopi Araştırma Laboratuarı

Moleküler Simülasyon Laboratuarı

Nanoteknoloji Araştırma Laboratuarı

Nükleer Fizik Araştırma Laboratuarı

Plazma Fiziği ve Teknolojileri Araştırma Laboratuvarları

Spin Coating (Döndürerek Kaplama) İnce Film Üretim Laboratuarı

Ultrases Araştırma Laboratuarı

Yakıt Hücresi Üretim ve Araştırma Laboratuarı

Yarıiletken Analiz Laboratuarı

Yarıiletken Film Üretim Laboratuarı

Yüzey ve Kaplama Karakterizasyon Laboratuvarı

Optik karakterizasyon laboratuarı

Yarıiletken Elektrik Karakterizasyon Ölçüm Laboratuvarı

 

16. Akademik Personel

Atom ve Molekül Fiziği ABD

Doç. Dr. Güneş KÜRKÇÜOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Erol TAŞAL

Yrd. Doç. Dr. Sertaç EROĞLU

Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKARSU

 

Genel Fizik ABD

Prof. Mehmet Selami KILIÇKAYA

Prof. Dr. Naci EKEM

Doç. Dr. Gökhan SAVAROĞLU

Yrd. Doç. Dr. Salih KÖSE

Yrd. Doç. Dr. İsmail ÖZKAN

Yrd. Doç. Dr. Ali ÇETİN

Yrd. Doç. Dr. Sema KURTARAN

Arş. Gör. Dr. Murat KELLEGÖZ

Arş. Gör. Dr. Gökhan KILIÇ

Arş. Gör. Dr. Uğur Gökhan İŞSEVER

Arş. Gör. Dr. Sadiye ÇETİNKAYA ÇOLAK

Arş. Gör. Dr. Sinem AYDEMİR

 

Katıhal Fiziği ABD

Prof. Dr. M. Celalettin BAYKUL

Prof. Dr. Ferhunde ATAY

Doç. Dr. İdris AKYÜZ

Yrd. Doç. Dr. Ömer ÖZBAŞ

Yrd. Doç. Dr. Şadan KORKMAZ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik ÜNALDI

Yrd. Doç. Dr. Derya PEKER

Yrd. Doç. Dr. Mehmet PEKER

Arş. Gör. Dr. Malik KAYA

Arş. Gör. Seniye KARAKAYA

 

Nükleer Fizik ABD

Prof. Dr. Emel ALĞIN

Arş. Gör. Celal AŞICI

 

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD

Prof. Dr. Abdullah ALĞIN

Doç. Dr. Tamer AKAN

Doç. Dr. Suat PAT

Arş. Gör. Erkan İLİK


;