• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Kimya Bölümü

1. Genel Bilgi

1982 yılında Anadolu Üniversitesi bünyesinde öğretim hayatına başlayan bölümümüz, 1993 yılında yasa ile kurulan Osmangazi  Üniversitesi'ne katılmış olup, halen bu çatı altında Örgün Öğretim ve II. öğretim olmak üzere 600'den fazla öğrencisi ile eğitim-öğretim hizmetine devam etmektedir.

Bölümümüzde Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya olmak üzere 5 anabilim dalı mevcuttur.  Söz konusu anabilim dallarında uzmanlaşmış 22 öğretim üyesi,  8 Araştırma Görevlisi, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Uzmandan oluşan ve Uluslararası bilimsel bağlantıları ve araştırmaları bulunan bölüm öğretim kadromuz, NATO, TÜBİTAK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Özel sektör ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nce desteklenen birçok projeyi başarı ile yürütmüş ve yürütmektedir. Başlıca çalışma alanları:

 •  Suda çözünebilir yeni tip yüzey aktif blok kopolimerlerin sentez ve karakterizasyonları,
 •  Bazı organik bileşikler (heterosiklik bileşikler) üzerine deneysel ve teorik çalışmalar,
 •  Fungal kültürlerin biyoteknolojik uygulamaları (biyosorpsiyon ve mikrobiyal biyotransformasyon),
 •  Bazı organik maddelerin metallerin korozyonu üzerine inhibitör etkilerinin incelenmesi,
 •  Tıbbi önemi olan bazı heterosiklik ve heteroaromatik bileşiklerin sentezi ve aktivitelerinin araştırılması,
 •  Alunit ve kil minerallerinin özelliklerinin belirlenmesi ve uygulama alanlarının araştırılması.  

Bölümümüzde öğrencilerimizin lisans dersleri için kullandığı 6 adet derslik ve 3 adet laboratuar ve 1 adet mini bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Laboratuarlarda öğrencilerimize, araştırma görevlileri denetiminde çağdaş koşullarda kendilerini yetiştirme imkânları sunulmaktadır. Ayrıca, bölümümüzde yüksek lisans ve doktora öğrencileri için, 16 adet Avrupa standartlarında bilimsel araştırma yapılabilecek düzeyde modern cihazlarla donatılmış araştırma laboratuarları mevcuttur.

Öğrenim süresince, zorunlu ders ve laboratuarlar dışında 15 farklı seçmeli ders grubundan dersler alarak 144 krediyi tamamlayan öğrencilerimiz mezun durumuna gelmektedir. Geleneksel ve güncel yöntemlerin kullanıldığı ders ve laboratuarlarımızda Temel Kimya bilgi ve becerilerinin kazandırılması, artırılan seçmeli ders sayısı ile öğrencilerin daha geniş bakış açısına sahip, bağımsız düşünebilen ve yüksek etik değerleri kazanmış çağdaş birer kimyager olarak yetiştirilmeleri hedeflenmiştir. Genel başarı ortalamaları yeterli olan öğrencilerimiz, üniversitemizin farklı bölümlerinde "Çift Anadal" ve "Yandal" programlarına müracaat ederek ikinci diploma ve sertifikalarına da sahip olabilmektedir. Ayrıca, öğrenime 1 veya 2 dönem ERASMUS ve MEVLANA değişim programları kapsamında yurt dışında veya FARABİ değişim programı kapsamında yurt içinde ESOGÜ ile anlaşması olan başka bir üniversitede devam edebilme fırsatı sunulmaktadır.

Mezunlarımız; resmi/özel sektör ARGE bölümlerinde araştırmacı, endüstriyel kuruluşlarda uygulamacı veya Milli Eğitim kurumunda ve dershanelerde pedagojik formasyon eğitimi almak koşuluyla Öğretmen olarak çalışabilmektedirler.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere kimya alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Profili (Amacı)

 •  Kimya ile ilgili konularda bilgi sahibi olan, bilim ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak bilgiye ulaşabilen, sorgulayan, bilgi birikimi ve becerilerini Kimya Sektöründe uygulayabilen, ülkenin doğal kaynaklarının önemini kavramış, kimyagerlik etiğine sahip nitelikli kimyagerler yetiştirmek,
 •  Üniversite-sanayi işbirliğine önem vermek, sanayinin sorunlarına çözüm üretmek, bilgi birikimini ve deneyimini paylaşarak ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak,
 •  Teorik ve uygulamalı olarak kazandığı bilgi, birikim, deneyim ve becerilerini; iş hayatına ve kimyagerlik mesleği ile ilgili süreçlerin her adımına uygulayabilmek,
 •  Takım çalışmasına yatkın,  paylaşımcı, ülkenin doğal kaynaklarının işlenerek uç düzeyde kimyasallar sentezleyerek ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek kimyagerler yetiştirmek.
 •  Kimya ile ilgili detaylı konularda her alanda Kimya Eğitimi verebilecek kimyagerler yetiştirmek.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Kimya alanındaki kavramları, fikirleri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler ve analiz eder, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.

Kamu ve değişik özel sektörlerin kimya laboratuarlarında kalite kontrol ve araştırma geliştirme faaliyetleri yapar. Bu laboratuarları yönetir.

Kimya alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülmeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretir.

Kimya laboratuarında nitel, nicel ve enstrümantal analizleri yapar, analiz sonuçlarını hesaplar, elde edilen verileri istatistiki olarak değerlendirip yorumlar ve raporlar.

Kimya laboratuarlarında maddelerin niteliği ile saflık derecesini bileşiklerin yapısını ve kimyasal özelliklerini inceler.

Maddelerin birbiri ile etkileşimleri sonucu yeni bileşiklerin oluşumunu araştırır.

Maddelerin niteliklerini saptamak üzere çeşitli testler geliştirir.

Kimya alanındaki endüstriyel ürünlere ilişkin işlemleri geliştirici çalışmalar yapar, endüstriyel prosesleri kavrar ve karşılaşılan problemleri çözer.

Bir işletmede üretilecek maddeyi tasarlar, geliştirir, üretim yöntemini belirler.

Üretimin verimli ve emniyetli bir şekilde yürümesini sağlamak ve ürün kalitesinin ve verimin artırılması için denetler ve kalite kontrol yapar.

Depolama koşullarını belirler, ürün satışı yapar.

Çalıştığı işyerinde iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, toplam kalite yönetimi ile çevre koruma konularında çalışmalar yapar.

Çalışma koşullarının güvenliğinin sağlayacak bilgi ve becerisiyle her türlü işletmeyi yönetir.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Bu bölümden mezun olanlar, alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi, ilaç, tekstil, seramik, gıda, kozmetik, otomotiv alanındaki çeşitli kamu kurum  ve kuruluşların araştırma/geliştirme laboratuvarlarında iş bulabilmektedir. Ayrıca tezsiz yüksek lisans eğitimi alarak eğitim kurumlarında Kimya Öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler. Çağdaş ve modern koşullarda öğrencilerimiz laboratuarlarda kendilerini yetiştirme imkanları sunulmaktadır.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları, Erasmus Koordinatörü, Farabi Koordinatörü ve Mevlana Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Bölümü

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

Tel 222 239 37 50 / 2860

Prof. Dr. İsmail KIRAN (Bölüm Başkanı) Dahili: 2863

Doç. Dr. Necmettin CANER (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 2416

Yrd. Doç. Dr. Tufan GÜRAY (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 2877

Yrd. Doç. Dr. Müjgan ÖZKÜTÜK (Erasmus Koordinatörü) Dahili: 2423

Doç. Dr. Evrim HÜR (Farabi Koordinatörü) Dahili: 2872

Doç. Dr. Selma Yarlıgan UYSAL (Mevlana Koordinatörü) Dahili: 2869

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Kimya Bölümünde 7 Profesör, 8 Doçent, 7 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 22 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 8 öğretim yardımcısı, 1 uzman ve 3 idari personel görev yapmaktadır.

Kimya Bölümün de toplam 460 m2 kullanım alanında 26 adet ofis ve 6 adet derslik (4 adet F5 blok ve 2 adet F2 blok), 3 adet laboratuvar (F5 blokta) ve 1 adet mini bilgisayar laboratuvarı (F5 Blok) 1620 m2

Araştırma lab.16 adet 540 m2

 

16. Akademik Personel

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Prof. Dr. Tevfik GEDİKBEY

Prof. Dr. Sibel AKAR (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Ebru BİRLİK ÖZKÜTÜK

Yrd. Doç. Dr. Tufan GÜRAY

Araş. Gör. Fatih SAYIN

 

Anorganik Kimya Anabilim Dalı

Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL (Anabilim Dalı Başkanı)

Araş. Gör. Hakan ERER

Araş. Gör. Mürsel ARICI

 

Biyokimya Anabilim Dalı

Prof. Dr. İsmail KIRAN (Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Tamer AKAR

Araş. Gör.  Özge ÖZŞEN

 

Fizikokimya Anabilim Dalı

Prof. Dr. Vural BÜTÜN (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Gözen BEREKET

Prof. Dr. Aysel YURT

Doç. Dr. Necmettin CANER

Doç. Dr. Evrim HÜR

Yrd. Doç. Dr. Arzu PINARBAŞI

Araş. Gör. Dr. Berrin DURAN

Araş. Gör. Cansel TUNCER

Uzman Sami AVCUOĞLU

 

 

Organik Kimya Anabilim

Prof.Dr. Sevim BİLGİÇ (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Selma Yarlıgan UYSAL

Doç. Dr. Taner ARSLAN

Doç. Dr. Funda TAY

Yrd. Doç. Dr. Devrim ÖZÖĞÜT

Yrd. Doç. Dr. Handan Can SAKARYA

Yrd. Doç. Dr. Müjgan ÖZKÜTÜK

Yrd. Doç. Dr. Murat GÜNDÜZ

Öğr. Gör. Dr. Nimet KARAKOÇ

Araş. Gör. Dr. Murat DURAN

Araş. Gör. Dr. Kamuran GÖRGÜN


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;