• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

1. Genel Bilgi

Yüksekokulumuz,1989’da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu içinde  Hemşirelik Önlisans düzeyinde eğitime başlamış, 1992 Yılında Sağlık Bakanlığı tarafından açılan hemşirelikte Önlisans programıda  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesine alınmıştır. Başlangıçta iki program şeklinde yürütülen her iki hemşirelik önlisans programları 1996 yılında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Sağlık Bakanlığı (SB) arasında ilgili protokoller imzalanarak Meslek Liseleri kapatılma ve SB bünyesinde açılan hemşirelik önlisans programlarının üniversiteye devri gerçekleşmiştir.1996-1997 öğretim yılında öğrenimlerine  Eskişehir Sağlık Hizmetleri Meslek yüksekokulu bünyesinde hemşirelikte önlisans  programı ile  SB’na bağlı hemşirelikte önlisans programları ikinci sınıf öğrencilerinden akademik ortalaması 3 ve üzerinde olan gruplardan lisansa tamamlama programı oluşturulmuştur. Önlisans programı öğrencilerinin 4 yıllık statüye tabi tutulmaları, ancak isteyenlerin 2 yıllık önlisans diploması alarak mezun olabilecekleri bildirildiğinden, bu öğrencilerimiz.  02  Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı resmi gazetede yayımlanan, 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Eskişehir Sağlık Yüksekokulu 1997-1998 öğretim yılından itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı arasında imzalanan 22.11.1996 tarihli protokol gereği Eskişehir Sağlık Meslek Lisesi binasında  3. sınıftan itibaren lisans eğitimine başlamışlardır. 1997-1998 eğitim öğretim yılında lisans düzeyinde öğrenci alınmıştır.

Eskişehir Sağlık Yüksekokulu olarak 1999-2000 eğitim öğretim yılında Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol gereği öğrenimin sürdürüldüğü Sağlık Bakanlığına ait bina boşaltılarak, tüm eğitim birimleri Meşelik Kampüsü’nde konumlandırılmıştır. 2009-2010 öğretim döneminde kendi binasına taşınmıştır. Eskişehir Sağlık Yüksekokulunun binası üç katlı olup 10 derslik , 1 Uygulama laboratuarı, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 toplantı salonu ve kantini bulunmaktadır.

Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu bölümleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11.05.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; 5634 sayılı Hemşirelik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun’un 7.maddesi ile eklenen geçici madde 2’de yer alan “Hemşirelik eğitimine eşdeğer Sağlık Memurluğu Programı’nın adı, bu kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Hemşirelik programı olarak değiştirilir ve programlar birleştirilir.” hükmüne göre Sağlık Yüksekokulları bünyesindeki Hemşirelik programı ile Sağlık Memurluğu programlarının birleştirilmesi 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 2007-2008 öğretim yılına yeni kayıt olacak öğrenciler için, iki programın hemşirelik adı altında  birleştirilmesi uygun görülmüştür. Halen kayıtlı olan ve öğrenimlerine devam eden Sağlık Memurluğu öğrencileri Sağlık Memuru ünvanlı olarak mezun olmuştur.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere hemşirelik alanında lisans/ön lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans/ Ön Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için  her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240/120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

7. Programın Amacı

Hemşirelik bölümünün amacı;

Ø Toplum aile ve birey sağlığını korumada ya da hastalık durumunda, sağlığın korunması ve yeniden kazanılmasında araştırma yapabilen,

Ø  Araştırma sonuçlarını sağlığın korunması ve geliştirilmesi noktasında paylaşabilen,

Ø  Toplum aile ve birey sağlığını koruma ve hastalık durumunda sağlığın korunması ve yeniden kazanılmasında eğitim yapabilen, eğitimin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik ekip işbirliğine inanan,

Ø  Toplum aile ve birey sağlığını koruma ve hastalık durumunda sağlığın korunması ve yeniden kazanılmasında bireylere danışmanlık edebilen,

Ø  Yükseköğretim sistemi içersinde Avrupa Birliği normlarına uygun; eleştirel düşünme sürecini kullanarak ve kanıta dayalı olarak bakım planlayabilen yürütebilen,

Ø  Toplum aile ve birey sağlığını koruma ve hastalık durumunda sağlığın korunması ve yeniden kazanılmasında etkili iletişim kurabilen,

Ø  Bakımda bütüncül yaklaşımı kullanabilen, mesleğin gelişimine katkıda bulanabilen,

Ø  Hemşirelik uygulamalarında yasal ve etik ilkeleri esas alabilen

Ø Hasta haklarının savunucusu olma noktasında hasta ve ailelere bakıma yönelik her türlü bilgiyi paylaşabilen, hastalık sürecinde bireylerin iyileşmesinde gerekli bilgi ve beceriyi paylaşan

Ø Sağlığın korunmasında ve hastalıkların tedavisinde aileye bütüncül ve hümanist değerler doğrultusunda bakım verebilen lisans düzeyinde profesyonel hemşire olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır.        

   

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Mezunlarımızın;

1.   Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili gereksinimlerini belirleyebilir,

2.  Hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen gereksinimler çerçevesinde hemşirelik bakımını planlayabilir,

3.  Hemşirelik bakımını uygulayabilir,

4.  Hemşirelik bakımını denetleyebilir,

5.  Hemşirelik bakımını değerlendirebilir,

6.  Hasta ve sağlıklı bireyin sağlık alanı ile ilgili eğitim gereksinimini belirleyebilir,

7.  Belirlenen gereksinime uygun eğitim planı hazırlayabilir,

8.  Planlanan eğitimi uygulayabilir,

9.  Sonuçlarını değerlendirebilir,

10. Acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulayabilir,

11. Aile hekimliği uygulamasında yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri yapabilir

12. Hemşirelikle ilgili yönetim-idari görevlerinde çalışabilir.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Hemşireler, özel veya resmi tüm sağlık kuruluşlarında servis hemşiresi, servis başhemşiresi, klinik hemşiresi ve hastane başhemşiresi olarak görev alırlar. Hemşirelik temel eğitimine ek olarak öğretmenlik sertifikası alan ve lisans düzeyinde eğitim gören hemşireler, sağlık meslek liselerinde ve hemşirelik yüksekokullarında çalışabilir, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine katkıda bulunurlar.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

 Tam Zamanlı.

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksekokulu

Meşelik Kampüsü/Eskişehir Tel : 022202393750

Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU (Bölüm Başkanı) -Dahili No:1525

Yrd. Doç. Dr. Ayfer AÇIKGÖZ (Bölüm Başkan Yardımcısı) - Dahili No:1529

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Hemşirelik bölümünde 1 profesör, 4 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi, 4 öğretim elemanı, 6 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Eskişehir Sağlık Yüksek Okulu’nda 580 m² ‘lik toplamda 450 öğrenci kapasitesine sahip 8 derslik, 230 m² ‘lik toplamda 220 öğrenci kapasitesine sahip 2 amfi, 125 m² ‘lik toplamda 70 öğrenci kapasitesine sahip 3 mesleki beceri laboratuvarı, 31 m² ‘lik toplamda 24 öğrenci kapasitesine sahip 1 bilgisayar laboratuvarı, 77 m² ‘lik 1 adet sosyal mekân bulunmaktadır.

 

16. Akademik Personel

Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU (Hemşirelik Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Güler BALCI ALPARSLAN (Müdür Yrd. ve Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Ayfer AÇIKGÖZ (Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcısı)

Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖRSAL

Yrd. Doç. Dr. Elif GÜRSOY

Öğretim Görevlisi Şenay DURKAYA

Öğretim Görevlisi Dilruba BİNBOĞA

Öğretim Görevlisi Özlem ÇAĞAN

Öğretim Görevlisi Yeliz KAYA

Araştırma Görevlisi Berrak MIZRAK

Araştırma Görevlisi İlkay ÇULHA

Araştırma Görevlisi Burcu BABADAĞ

Araştırma Görevlisi Pınar DURU

Araştırma Görevlisi Hülya KÖK

Araştırma Görevlisi Esen ÖNGÜN


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;