• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Disiplinlerarası Sinirbilimleri Doktora Programı

1. Genel Bilgi

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 29.08.2012 tarihli Genel Kurul toplantısında Eskişehir Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Disiplinlerarası Sinirbilimleri Anabilim Dalı kurulmasına karar verilmiştir. Bu anabilim dalı başkanlığına 17.10.2012 tarih itibarıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel ULUPINAR atanmıştır. Anabilim Dalımız kurucu kadrosunda, Anatomi, Biyofizik, Fizyoloji, Nöroloji, Histoloji-Embriyoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Farmakoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Genetik, Radyoloji, Nükleer Tıp, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dallarından olmak üzere doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağlayan 24 öğretim üyesi bulunmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerimize bu Anabilim Dalları bünyesinde bulunan zengin alt yapı ve teknik imkânları kullanma ve köklü bir kurumun modern laboratuvarlarında araştırma yapma fırsatı tanınmaktadır.

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Sinirbilimleri alanında doktora diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi

Sinirbilimleri Doktora

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına başvurabilmek için; adayın sinirbilimleri alanında bir yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri mezunları doğrudan doktora programına başvurabilirler. Adayın lisans not ortalaması en az 3,00/4,00 ve üzeri not ortalamasına sahip olması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı en az 55 sayısal ve Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı (KPDS) ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 55 puan alması gerekmektedir. Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için ALES yerine; 50 puandan az olmamak koşulu ile Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) temel tıp puanı da kullanılabilir.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmidört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de, en azkırksekiz kredilik onaltı adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için, iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için, üç yıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya en az 3,00 genel not ortalaması sağlayamayan öğrenci, doktora programına devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanabilir.

Yeterlik sınavı, öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamasından ve 3,00 genel not ortalamasını sağlamasından sonra; temel ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalaması en az 75/100 puandır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

7. Program Profili (Amacı)

Sinirbilimleri doktora programında öğrencilere sinirbilimleri alanında farklı disiplinlerden ileri düzeyde bilgi edinme fırsatı verilmektedir. Modern araştırma metotlarını ve tekniklerini kullanarak, eleştirel bakış açısına sahip, yenilikçi ve yaratıcı bilimsel araştırmalar yapabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Programı tamamlayan öğrenciler, sinir sisteminin normal yapısı ve işlevleri hakkında kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olacak, bilimsel araştırma ilkelerini ve yöntemlerini öğrenecektir.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Yurt içi ve yurtdışındaki Üniversitelerin çeşitli Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında araştırmacı ve/veya öğretim elemanı olarak istihdam olabilirler. Ayrıca çeşitli hastane, laboratuvar, klinik ve merkezlerde uzman olarak istihdam edilme olanağı da vardır.

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora diploması alan öğrenciler kendi alanlarında veya ilgili alanlarda doktora sonrası programlarına devam edebilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin en az üç kopya olmak üzere, enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda ciltlenmiş kopyasını, tez sınavını izleyen bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden de uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, 26480 Meşelik Eskişehir.

Tel: (222) 239 3750/1145

Prof.Dr.Emel ULUPINAR (Anabilim Dalı Başkanı) :

(222) 239 2979/ 4436

Prof.Dr.Demet ÖZBABALIK ADAPINAR (Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı): (222) 239 2979/ 3655

Prof.Dr.Fatma Sultan KILIÇ (Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı):

(222) 239 2979/ 4564

15. Bölüm/Program Olanakları

Anabilim Dalına katkı sağlayan farklı disiplinler bünyesinde; bilimsel çalışmalara imkân sağlayan çok sayıda modern araştırma laboratuvarları bulunmaktadır. Sinir sistemi ile ilgili yapıları makroskobik ve mikroskobik düzeyde incelemeye imkân veren doku laboratuvarları, SEM, TEM, floresan ve ışık mikroskobi üniteleri, immunohistokimya ve moleküler biyoloji laboratuvarları, fonksiyonel ve davranışsal parametreleri inceleyen üniteler, çeşitli biyokimyasal test ve tekniklerin kullanıldığı laboratuvarlar, bilgisayar destekli sayım, analiz ve görüntüleme üniteleri farklı Anabilim dallarına ait mekânlarda öğrencilere araştırma olanakları sunmaktadır.

16. Akademik Personel

Prof.Dr. EMEL ULUPINAR

Prof.Dr. FATMA SULTAN KILIÇ

Prof.Dr. KEVSER EROL

Prof.Dr. FERRUH YÜCEL

Prof.Dr. ZİYA KAYGISIZ

Prof.Dr. NEŞE TUNCEL

Prof.Dr. O.OĞUZ ERDİNÇ

Prof.Dr. BELGİN DEMET ÖZBABALIK

Prof.Dr. FERHAN ESEN

Prof.Dr. SEVİLHAN ARTAN

Prof.Dr. VAROL ŞAHİNTÜRK

Prof.Dr. İ.ÖZKAN ALATAŞ

Prof.Dr. GÜNGÖR KANBAK

Prof.Dr. ÇINAR YENİLMEZ

Prof.Dr. CEM KAPTANOĞLU

Prof.Dr. NEVZAT UZUNER

Doç.Dr. HÜLYAM KURT

Doç.Dr. DİDEM TURGUT COŞAN

Doç.Dr. ENGİN YILDIRIM

Doç.Dr. ALTAN EŞSİZOĞLU

Doç.Dr. GÜLCAN GÜLEÇ

Yrd.Doç.Dr. DİLEK BURUKOĞLU

Yrd.Doç.Dr. HÜSEYİN ASLAN

Yrd.Doç.Dr. FERDİ KÖŞGER

 


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;