• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Programı

1. Genel Bilgi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1980 yılında, Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi bünyesinde kurulmuştur. 1982 yılında Anadolu Üniversitesi'nin kurulmasıyla, Elektrik-Elektronik Bölümü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi çatısı altında öğretimine devam etmiştir. 1984 yılında ilk lisans mezunlarını vermesinden sonra, lisansüstü programı açılmıştır. 1993 yılında, Anadolu Üniversitesi'nin bazı fakülteleriyle birlikte Osmangazi Üniversitesi'nin oluşturulmasıyla, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Enstitünün diğer mühendislik ana bilim dallarıyla birlikteOsmangazi Üniversitesi bünyesine geçmiştir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, tam-zamanlı oniki daimi öğretim üyesiyle, Elektronik, Telekomünikasyon, Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Elektrik Tesisleri, Elektrik Makineleri, Devreler ve Sistemler, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Bilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde lisansüstü eğitim vermeye devam etmektedir. Bölüm öğretim üyelerimiz Raylı Sistemler lisansüstü programına da destek vermektedirler.

Bölüm yüzlerce yüksek mühendis ve doktorant mezun ederek insanlığın hizmetine sunmuştur. Ülke içinde özel sektörde ve kamu sektöründe çalışan mezunlarımız olduğu gibi, diğer ülkelerde çalışan mezunlarımız da vardır.  

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Yüksek Lisans veya Doktora diplomaları verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans üstü

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Her yarıyıl öncesinde öğretim üyelerinin öğrenci talepleri ve danışmanlık yükleri dikkate alınarak, bilim dallarına alınacak öğrenci sayıları belirlenir. Bu sayılar gazete ilanıyla potansiyel adaylara duyurulur. Başvuran adayların ALES, ÜDS/KPDS, ve diploma puanları sırasıyla %50, %25 ve %25 oranlarında alınarak aday sıralaması yapılır. Duyurulan kontenjanlara göre asıl ve yedek adaylar belirlenir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı’na Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunları doğrudan, Otomatik Kontrol, Bilgisayar, Kontrol (Kumanda), Haberleşme ve Mekatronik mühendislik mezunlarıyla  Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümleri mezunları bir bilimsel hazırlık programından sonra programa başlayabilirler.

Lisans üstü programlar arasında yatay geçiş yapmak da mümkündür.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrencinin başka eğitim kurumlarından almış olduğu lisansüstü düzeydeki bazı dersleri, öğrenci başvurusu ve danışman ve ana bilim dalı başkanları onayıyla öğrencinin kayıtlı olduğu derece programına sayılabilir.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 90 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmidört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de, en az kırksekiz kredilik onaltı adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, kredisi sayılmak koşulu ile en az yedi adet ve yirmibir kredilik dersi yüksek lisans programı derslerinden seçebilir. Alınacak derslerin en az yarısı doktora dersleri arasından seçilmelidir. Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin yüksek lisans programı sonrasında asgari 90 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Profili (Amacı)

 

1)    Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin alt dallarında ileri düzeyde analiz ve tasarım yapabilecek bilgi birikimine sahip,

2)    Seçtiği alt dalla ilgili donanım ve yazılımlarını etkin kullanabilen,

3)    Çalıştığı alt dalda geliştirilmiş model, teknik ve başka çalışmaları yeni uygulamalara uyarlayabilen veya yeni modeller ve yöntemler geliştirebilen,

4)    Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilecek yeteneğe ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip,

5)    Bireysel ve grup çalışmasına yatkın, sorumluluk duygusu gelişmiş, mesleki etik bilinci kazanmış,

6)    Sosyal sorumluluk ve özgüven sahibi,

7)    Teknik konulardaki gelişmeleri ve yayınları izleyebilecek, bu çalışmaları kavrayıp özetleyebilecek, uygun çıkarımlar yapabilecek, bu bilgileri ve kendi çalışmalarını etik kurallara uygun bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek

 Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisleri ve doktorantlar yetiştirmek.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)

 1.  

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve ilgili diğer alanlarda matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde uygulama becerisi.

 1.  

Yeni ve özgün fikirler ve yöntemler geliştirme; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirme becerisi.

 1.  

Çok disiplinli yenilikçi çalışmaları tasarlayabilme, planlayabilme, yönetebilme, sonuçlandırabilme ve uygulayabilme becerisi.

 1.  

Akademik çalışmaları her türlü akademik ortamda sunabilme ve yayınlayabilme becerisi.

 1.  

En az bir yabancı dili ileri düzeyde kullanabilme, sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi.

 1.  

Çalıştığı alanlarda ortaya konan fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme becerisi.

 1.  

İleri düzeyde mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı’ndan mezun olan yüksek mühendisler kamu ve özel sektör kuruluşlarında, elektrik enerjisinin üretilmesi, dağıtılması, başka enerjilere dönüştürülmesi, elektrikle işleyen makinelerin kontrolü, haberleşme ve bilgisayar sistemleri, elektronik denetim sistemleriyle ilgili alanlarda tasarım, üretim, işletme, satış ve bakım işlerinde görev alabilmektedirler. Doktora derecesi ile mezun olanlar da yukarıda belirtilen alanlara ek olarak, çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışabilmektedirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda doktora programlarında öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Lisansüstü derslerde genelde iki arasınav ve bir dönem sonu sınavı verilir. Bazı derslerde ise sınavların biri yerine bir proje veya dönem ödevi çalışması yaptırılır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları veErasmus Koordinatörü)

Ana Bilim Dalı İletişim Adresi:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Meşelik Yerleşkesi M4 Blok, 26480 Eskişehir

Tel: (222) 2393750/3259

Belgegeçer: (222) 2393613

e-posta: eee@ogu.edu.tr

 

Ana Bilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Hasan Hüseyin ERKAYA (hherkaya@ogu.edu.tr)  Dahili telefon: 3257

 

Ana Bilim Dalı Başkanı Yardımcıları:

Prof. Dr. Salih FADIL (sfadil@ogu.edu.tr)  Dahili telefon: 3264

Prof. Dr. Osman PARLAKTUNA (oparlak@ogu.edu.tr) Dahili telefon: 3262

 

Erasmus Koordinatörü:

         Doç.Dr. Rifat EDİZKAN (redizkan@ogu.edu.tr) Dahili Telefon: 3263

 

Farabi Koordinatörü:

Prof.Dr. Abdurrahman KARAMANCIOĞLU (akaraman@ogu.edu.tr) Dahili Telefon: 3267

 

15. Ana Bilim Dalı Olanakları

Ana Bilim Dalımızda halen 5 profesör, 1 doçent, 7 yardımcı doçent, 1 uzman, 1’i doktora derecesine sahip 7 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 20 öğretim elemanı bulunmaktadır. Öğretim elemanlarımızın tamamı tam zamanlı çalışmaktadır. Bunlardan 1 yardımcı doçent eğitim fakültesinde, 1 uzman rektörlükte kadrolu olup sosyal seçmeli derslerden bazılarını yürütmek üzere bölümümüzde görevlendirilmiştir. Bir araştırma görevlisi ise bir başka üniversitede kadrolu olup, doktora yapmak üzere bölümümüzde geçici olarak görevlendirilmiştir.

Ana Bilim Dalımızda çeşitli büyüklüklerde 9 adet sınıf mevcuttur. Mevcut sınıflarımızın hepsinde projeksiyon sistemi bulunmaktadır. Bu derslikler çoğunlukla lisans dersleri için kullanılmakta, B110 (26 kişilik), B418 (45 kişilik) ve B 419(45 kişilik) derslikleriyle B213 (20 kişilik) toplantı salonu ve B401 (30 kişilik) seminer salonu lisansüstü dersleri için kullanılmaktadır.

Ana Bilim Dalı’nda lisans düzeyinde eğitim amaçlı olarak kullanılan Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği, Kontrol, Mikroişlemciler, İşaret Tanıma, Elektronik 1 ve Elektronik 2 laboratuvarları yanı sıra Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı ile ortaklaşa kullanılan çeşitli araştırma laboratuarları mevcuttur.  Bu araştırma laboratuarları arasında, İleri Yazılım laboratuarı, Görüntü İşleme ve Paralel Bilgisayar Laboratuarı, Makinayla Öğrenme ve Bilgisayarlı Görü Laboratuarı, Yapay Zeka ve Robotik Araştırma laboratuarı ve İleri Güç Elektroniği laboratuarı mevcuttur.

 

16. Akademik Personel

Bölümümüzde Elektronik, Telekomünikasyon, Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Elektrik Tesisleri, Elektrik Makineleri, Devreler ve Sistemler, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği olmak üzere yedi anabilim dalı mevcuttur. Kadro atamalarına göre anabilim dallarındaki öğretim elemanları aşağıda verilmiştir:

Elektronik Bilim Dalı:

         Prof. Dr. Hasan Hüseyin ERKAYA

         Y. Doç.Dr. Bünyamin TAMYÜREK

         Araş. Gör. Dr. Efnan ŞORA GÜNAL

         Araş. Gör. Gülin ELİBOL

         Araş.Gör Sezgin SEÇİL

 

Telekomünikasyon Bilim Dalı:

         Prof.Dr. M. Bilginer GÜLMEZOĞLU

         Doç. Dr. Rifat EDİZKAN

         Y. Doç. Dr. Erol SEKE

         Y. Doç. Dr. Hasan Serhan YAVUZ

         Y. Doç. Dr. Semih ERGİN

         Araş. Gör Burak KALECİ

 

Kontrol ve Kumanda Sistemleri Bilim Dalı:

         Prof.Dr. Abdurrahman KARAMANCIOĞLU

         Prof.Dr. Osman PARLAKTUNA

         Araş. Gör. Hatice Hilal EZERCAN KAYIR

         Araş. Gör  Kemal KESKİN

 

Elektrik Tesisleri Bilim Dalı:

Prof.Dr. Salih FADIL

         Araş. Gör Burak URAZEL

 

Elektrik Makineleri Bilim Dalı:

         Y. Doç. Dr. Hakan ÇEVİKALP

         Y. Doç. Dr. Helin DUTAĞACI

 

Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri de lisansüstü programımızda ders açmaktadırlar:

Y. Doç.Dr. Nihat ADAR

Y. Doç.Dr. Selçuk CANBEK

Y. Doç.Dr. Ahmet YAZICI

Y. Doç.Dr. Kemal ÖZKAN

Y. Doç.Dr. Metin ÖZKAN


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;