• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı

1. Genel Bilgi

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanı eğitim-öğretim faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Söz konusu alanda mesleki yaşamlarına devam eden psikolojik danışmanların mesleki ve akademik bilgi ve becerilerini artırmaları gerekmektedir. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı bu gerekliliği hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda açılan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı ilk öğrencilerini 2013-2014 akademik yılı içinde kabul etmiştir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında kariyer arayan 10 kişi bu programa kabul edilmiştir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı ilk öğrencilerini 2013-2014 akademik yılı içinde kabul etmiştir. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında kariyer arayan 5 kişi bu programa kabul edilmiştir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik yüksek lisans programının temel amacı, nitelikli uzman psikolojik danışman yetiştirmek, alandaki gelişmeleri desteklemek ve alandaki yeniliklere öncülük etmektir. Bunun yanında bilimsel çalışmalar; psikolojik danışma ve rehberlik alanyazına katkıda bulunmayı, psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Eğitim öğretim faaliyetlerindeki temel amaç, programın genel amaçları doğrultusunda; bilimsel düşünebilen, araştıran ve kendini sürekli yenileyen, uzman psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık doktora programı günümüzde giderek daha fazla ihtiyaç duyulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine katkıda bulunacak, alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bu programa kabul edilen öğrencilerin mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı, grupla psikolojik danışma, bireyle psikolojik danışma, psikolojik danışma ilke ve teknikleri, güdülenme, ergenlik sorunları, psikolojik danışma kuramları, evlilik ve aile danışmanlığı gibi alanlarda yeterliliklerinin artırılması hedeflenmektedir.

2. Kazanılan Derece

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrencilere Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrencilere Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında tezli yüksek lisans diploması verilir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrencilere Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı: Tezli Yüksek Lisans derecesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı: Doktora derecesi

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına başlamak için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde öğrenci kabulüne ilişkin esaslar göz önünde bulundurulmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programına kabul olma ve kayıt edilme koşulları için gerekli bilgiler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde öğrenci kabulüne ilişkin esaslarda yer almaktadır.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeler esas alınarak yapılmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeler esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeler esas alınarak yapılmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programına bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeler esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

6.  Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına toplam 27 krediden az olmamak koşulu ile en az 9 (dokuz) adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.  Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 (on) adet ders ile Yarıyıl projesinden oluşur. Yarıyıl projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.   

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 (on) adet ders, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.  Yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

7. Program Profili (Amacı)

Programın temel hedefleri;

 • Kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile donanmış uzman personel yetiştirmek ve alandaki bilimsel gelişmelere katkıda bulunacak akademisyen yetiştirmek

 • Bilimsel çalışmalar; psikolojik danışma ve rehberlik alanyazına katkıda bulunmayı, psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarını yaygınlaştırmayı.

 • Hem okullarda hem de akademide psikolojik danışma uygulamalarını gerçekleştirebilecek çağdaş yaklaşımları bilen ve uygulayabilen uzman personeller yetiştirmektir.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlayan öğrenciler;

 •  Danışan sorunlarına uygun psikolojik danışma ilke ve tekniklerini psikolojik danışma kuramları çerçevesinde kullanabilme
 •  Rehberlik ve psikolojik danışma alanında bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma yapabilme
 • Grupla psikolojik danışma oturumlarını farklı grupla psikolojik danışma kuramlarına göre yürütebilme
 •  Psikolojik danışma ve rehberlik alanında kullanılan psikolojik testleri ve bu testlerin psikometrik özelliklerini kavrayabilme
 • Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı süreci ve aşamalarını anlayabilme
 • Psikolojik danışma hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun biçimde gerçekleştirmede kararlı olma
 • Çocuk ve ergenlik psikolojisi hakkında gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlama, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirebilme
 • Öğrencilerin kişisel, mesleki ve eğitsel gelişimini desteklemek için seminerler ve grup rehberliği etkinlikleri planlama ve uygulama bilgi ve becerisini sahip olabileceklerdir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programını tamamlayan öğrenciler;

 • Çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlılarla bireysel psikolojik danışma sürecini yürütebilme
 • Farklı araştırma desenlerini kullanarak rehberlik ve psikolojik danışma literatürüne katkıda bulunacak özgün araştırmalar tasarlama
 • Bireylerin ihtiyaçlarına ve çevresel özelliklerine uygun rehberlik programları geliştirebilme
 • Psikolojik danışma kuramlarını temel alarak kendine özgü psikolojik danışman oturumları yürütebilme
 • Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı alanındaki bilgilerini kullanarak mesleki yönlendirme ve kariyer danışmanlığı yapabilme
 • Farklı sorunları olan danışanlarla uygun kuram, ilke ve teknikleri kullanarak grupla psikolojik danışma yapabilme
 • Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili farklı disiplinleri kullanarak disiplinler arası çalışma yapabilme
 • Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel yöntemlerle aktarabilme bilgi ve becerisine sahip olabileceklerdir.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli, Tezsiz ve Doktora Programı mezunları; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda, dershanelerde, yurtlarda, rehberlik ve araştırma merkezlerinde; üniversitelerdeki psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinde psikolojik danışman ve/veya rehber öğretmen kadrolarına istihdam edilmektedir.  Ayrıca mezunlar, endüstri sektöründe insan kaynakları alanında ve Sağlık ve Adalet Bakanlıkları’nda görev yapabilmektedirler.

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli ve Tezsiz Programını başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda doktora programlarda öğrenim görebilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı / Yarı Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD: Prof. Dr. Nilüfer ÖZABACI

E-mail: nozabaci@ogu.edu.tr

Tel: 0 (222) 239 37 50/1633

15.  Akademik Personel

Akademik personel için tıklayınız:


;