• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Bütünleşik Doktora Programı

1. Genel Bilgi

Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Bütünleşik Doktora Programı ilk öğrencilerini 2012-2013 akademik yılı içinde kabul etmiştir ve şu anda doktora düzeyinde eğitim vermeye devam etmektedir. Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve İstatistik alanında kariyer arayan 5 kişi bu programa kabul edilmektedir.

Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve İstatistik bütünleşik doktora programı eğitim araştırmaları, eğitim istatistiği, nicel araştırma yöntemleri, nitel araştırma yöntemleri, ileri istatistik, uygulamalı istatistik, ölçme değerlendirme, program değerlendirme, sınıf içi değerlendirme, eğitim politikaları, ölçek geliştirme gibi disiplinleri kapsamaktadır. Bu uzmanlık alanı dünyada ve Türkiye’de ihtiyaç duyulan nitelikli akademisyen yetiştirilmesi için öncülük edecek bir programdır. Doktora programı kapsamında öğrenciler derslerini alırken nicel araştırma yöntemleri ve nitel araştırma yöntemleri üzerinde uzmanlaşmalarıma imkân sağlanacaktır. Bu uzmanlık alanı bir öğretim kademesi olarak eğitim alanında yapılan araştırmaların yapısı ve işleyişinin iyileştirilmesi üzerinde durmaktadır.

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve İstatistik alanında doktora diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi

Doktora

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve İstatistik bütünleşik doktora programına başlamak için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 5. ve 11. Maddelerinde öğrenci kabulüne ilişkin esaslar göz önünde bulundurulmaktadır.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve İstatistik bütünleşik doktora programına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 28. Maddesi esas alınarak yapılmaktadır.

Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve İstatistik bütünleşik doktora programına bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 29. Maddesi esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve İstatistik bütünleşik doktora programı, yüksek lisans programını bitirmiş öğrenciler için toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 (on) adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşurken lisans programı mezunu öğrencileri için toplam 48 krediden az olmamak koşulu ile en az 16 (onaltı) adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

7. Program Profili (Amacı)

Programın temel hedefleri;

 • Her düzeyde ve türde eğitim kurumlarının mevcut sorunlarına bilimsel yöntemlerle farklı çözüm önerileri geliştirmeye çalışmak,
 • Eğitim alanındaki ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan bilimsel gelişmeleri izleyen, mesleki ve akademik alanda sorgulayan ve araştıran, bilimsel araştırma sürecinde farklı yöntem ve teknikleri etkili biçimde kullanabilen, alana katkı sağlayacak ve ufuk açacak çalışmalar yapan akademik personele yetiştirmek,
 • Üniversitelerin lisans ve lisanüstü programlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin ve söz konusu alanlarda üretilecek bilimsel çalışmaların araştırma yöntemleri açısından daha nitelikli yetişmesini sağlayacak alan uzmanlarının yetiştirmek.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Programı tamamlayan öğrenciler;

 • Doktora derecesi düzeyinde bilgi, deneyim ve araştırma yeterliliklerine sahip olarak eğitimde araştırma yöntemleri alanındaki sorunları tespit edebilecektir.
 • Nicel ve nitel araştırma becerilerini kullanarak eğitimde araştırma yöntemleri ve istatistik alanındaki bilgilerden özgün bilgilere ulaşabilecektir.
 • Eğitimde araştırma yöntemleri alanına ilişkin güncel ve karmaşık sorunları, diğer disiplinlerin yöntem, tasarım ve uygulamalarından yararlanarak irdeleyecektir.
 • Eğitimde araştırma yöntemleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayın yapabilecektir.
 • Eğitimde araştırma yöntemleri alanı ile ilgili eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkıda bulunabilecek ve bu faaliyetlerin yayılmasına liderlik edebilecektir.
 • Etik ilkeleri yaşamındaki tüm alanlara yansıtabilecektir.
 • Etkili eğitimde araştırma ve istatistiksel yöntemleri geliştirerek uygulamaya dönük adımlar tasarlayabilecektir.
 • Bilimsel toplantılarda orijinal fikir ve çalışmalarla eğitimde araştırma yöntemleri alanına katkıda bulunabilecektir.
 • Eğitimde araştırma yöntemleri alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilmede yetkinlik geliştirebilecektir.
 • Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarla alanı destekleyebilmek için alan çalışanları, politika yapıcılar ve uygulayıcılarla etkili iletişim kurabilecektir.
 • Eğitim araştırmaları yapan kurumların yapısal ve işlevsel açıdan geliştirecek bilgi ve stratejileri geliştirebilecektir.
 • Türkiye eğitimde araştırma yöntemlerine egemen olan siyasal,  sosyal, kültürel, ekonomik ve uluslararası gelişmeleri yakından takip edebilecektir.
 • Eğitimde araştırma yöntemleri kurumlarına liderlik edebilecek donanıma ve yeterliliğe sahip olabilecektir.
 • Sosyolojisi, felsefe, siyaset bilimi, antropoloji, yönetim bilimleri, davranış bilimleri, psikoloji, edebiyat, ekonomi gibi diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme temelinde disiplinler arası çalışmalar yapabilmek için bilgi ve becerilerini geliştirebilecektir.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve İstatistik bütünleşik doktora programını tamamlayan öğrenciler üniversite bünyelerinde eğitimde araştırma merkezlerinde ve üniversitelerdeki Ölçme ve Değerlendirme anabilim dallarında uzman olarak istihdam edilebilir.

10.  Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisansüstü eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.

11.  Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12.  Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13.  Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14.  Adres ve İletişim Bilgileri

Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Bütünleşik Doktora Programı : Prof. Dr. Zühal Çubukçu

E-mail: zuhal_cubukcu@hotmail.com

Tel: 0 (222) 239 37 50/1651

15.  Akademik Personel

Akademik personel için tıklayınız:


;