• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Eğitim Yönetimi Doktora Programı

1. Genel Bilgi

Eğitim Yönetimi lisansüstü programları ilk öğrencilerini Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı adı altında 1997-1998 akademik yılında Sosyal Bilimler bünyesinde kabul etmiştir. 2009-2010 öğretim yılında Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün kurulmasıyla bu program, söz konusu enstitünün bünyesine dâhil edilmiştir. Söz konusu yüksek lisans programı yönetim bilimi, eğitim yönetimi, sosyal teori, etkili okul yönetimi, örgütsel davranış, liderlik, eğitim politikaları, Türk eğitim sistemi, okul kültürü, eğitim denetimi gibi konulara yoğunlaşmaktadır.

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Doktora Programı ilk öğrencilerini 2007-2008 akademik yılı içinde kabul etmiştir. 2009-2010 öğretim yılında Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün kurulmasıyla bu program, söz konusu enstitünün bünyesine dâhil edilmiştir. Eğitim Yönetimi doktora programı eğitim yönetiminin temel teorileri ve uygulamaları, liderlik teorileri, bilim felsefesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi, okul iyileştirme ve geliştirme, hesap verebilirlik ve iç kontrol, eğitim planlaması, eğitim ekonomisi, eğitim yönetimine farklı bakış açıları gibi konuları ele almaktadır. Programın ismi YÖK Kurulu kararıyla 2016 yılında Eğitim Yönetimi olarak değiştirilmiştir.

Eğitim Yönetimi yüksek lisans ve doktora programlarının amacı, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlara bağlı okullara yönetici; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve müfettişlerin sürekli mesleki gelişimlerini sağlamak, eğitim politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasına katkıda bulunmak, ilgili kurumların eğitim birimlerinde görev alacak yeterliklere sahip uzman ya da uzman yardımcısı yetiştirmektir.

2. Kazanılan Derece

Eğitim Yönetimi yüksek lisans programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere alanında yüksek lisans diploması, doktora programını başarıyla tamamlayan öğrencilere alanında doktora diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi

Yüksek lisans, Doktora

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Eğitim Yönetimi Tezli, Tezsiz ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başlamak için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 5. 11. ve 16. maddelerinde öğrenci kabulüne ilişkin esaslar göz önünde bulundurulmaktadır.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezli, Tezsiz ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 39. Maddesi esas alınarak yapılmaktadır.

Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 40. Maddesi esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 (on) adet ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Eğitim Yönetimi Tezsiz Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 (on) adet ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 27 krediden az olmamak koşulu ile en az 9 (dokuz) adet ders bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.  Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Eğitim Yönetimi Doktora Programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 (on) adet ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.  Yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 

7. Program Profili (Amacı)

Eğitim Yönetimi Tezli, Tezsiz ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarının temel hedefleri;

 • Eğitim kurumlarının yönetim, denetim, planlama ve ekonomi alanlarında mevcut sorunlarının farkına varmak ve bu sorunlara alternatif çözüm önerileri geliştirmek
 • Eğitim kurumlarını etkin ve verimli duruma getirecek, ileri teknolojiyi etkin biçimde kullanabilen, liderlik becerilerine sahip, eleştirel düşünen, ekip çalışması yapabilen, bilimsel süreçleri bilen ve kullanan yöneticileri yetiştirmek

Eğitim Yönetimi Doktora programının temel hedefleri;

 • Eğitim kurumlarının yönetim, denetim, planlama ve ekonomi alanlarında mevcut sorunlarının farkına varmak ve bu sorunlara alternatif çözüm önerileri geliştirmek
 • Alanla ilgili bilimsel bilgi üreterek ülkenin sosyal, politik, kültürel, ekonomik koşulları bağlamında özgün eğitim politikalarının oluşturulmasını sağlamak

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Eğitim Yönetimi Tezsiz ve Tezsiz Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans programlarını tamamlayan öğrenciler;

 • Eğitim yönetimi alanında kullanılan teori ve uygulamaları bilebilecektir.
 • Bilimsel araştırma sürecinin temel özelliklerini kavrayabilecektir.
 • Eğitim yönetimi alanında üretilen ulusal ve uluslararası düzeyde yayınları takip edebilecektir.
 • Eğitim yönetimi alanına ait sorunları karar verme, planlama, örgütleme, eşgüdümleme, denetleme ve değerlendirme gibi yönetsel süreçler açısından tartışabilecektir.
 • Etik ilkelerin farkında olacak ve bu ilkeleri alandaki uygulamalara yansıtabilecektir.
 • Eğitim yönetimi alanına uygulamada yaşanan sorunların farkına varabilecektir.
 • Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarla alanı destekleyebilmek için alan çalışanları ve uygulayıcılarla etkili iletişim kurabilecektir.
 • Eğitim örgütlerini yapısal ve işlevsel açıdan analiz edebilecektir.
 • Eğitim örgütlerinin diğer örgütlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, toplumla, iş çevresiyle olan ilişkisini değerlendirebilecektir.
 • Eğitim alanında alınan stratejik kararlar ve eğitim politikalarını, politika yapıcılar, araştırmacılar ve uygulayıcılar açısından analiz edebilecektir.
 • Türkiye Eğitim Sistemine egemen olan siyasal,  sosyal, tarihsel, kültürel, ekonomik ve uluslararası gelişmeleri bilebilecektir.
 • Eğitim örgütlerine liderlik edebilecek yönetici yeterliliklerini tartışabilecektir.
 • Eğitimin sosyolojisi, felsefe, siyaset bilimi, antropoloji, yönetim bilimleri, davranış bilimleri, psikoloji, edebiyat, ekonomi gibi diğer disiplinler arasındaki ilişkisini analiz edebilecektir.
 • Farklı ülkelerin eğitim sistemleri ve yönetim alanındaki uygulamaları hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
 • Alanda var olan bir sorunu bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak değerlendirebilecektir.

Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programlarını tamamlayan öğrenciler;

 • Eğitim yönetimi alanında kullanılan teori ve uygulamaları bilebilecektir.
 • Bilimsel araştırma sürecini detaylı bir biçimde açıklayabilecektir.
 • Eğitim yönetimi alanında üretilen ulusal ve uluslararası düzeyde yayınları takip edebilecektir.
 • Eğitim yönetimi alanına ait sorunları karar verme, planlama, örgütleme, eşgüdümleme, denetleme ve değerlendirme gibi yönetsel süreçler açısından tartışabilecektir.
 • Etik ilkelerin farkında olacak ve bu ilkeleri alandaki uygulamalara yansıtabilecektir.
 • Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarla alanı destekleyebilmek için alan çalışanları ve uygulayıcılarla etkili iletişim kurabilecektir.
 • Eğitim örgütlerini yapısal ve işlevsel açıdan analiz edebilecektir.
 • Eğitim örgütlerinin diğer örgütlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, toplumla, iş çevresiyle olan ilişkisini değerlendirebilecektir.
 • Eğitim alanında alınan stratejik kararlar ve eğitim politikalarını, politika yapıcılar, araştırmacılar ve uygulayıcılar açısından analiz edebilecektir.
 • Türkiye Eğitim Sistemine egemen olan siyasal,  sosyal, tarihsel, kültürel, ekonomik ve uluslararası gelişmeleri bilebilecektir.
 • Eğitim örgütlerine liderlik edebilecek yönetici yeterliliklerini tartışabilecektir.
 • Eğitimin sosyolojisi, felsefe, siyaset bilimi, antropoloji, yönetim bilimleri, davranış bilimleri, psikoloji, edebiyat, ekonomi gibi diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi analiz edebilecektir.
 • Farklı ülkelerin eğitim sistemleri ve yönetim alanındaki uygulamaları hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
 • Alanda var olan bir soruna bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak sistematik ve özgün çözüm önerisi getirebilecektir.
 • Temel istatistik becerilerini kazanabilecektir.
 • Alanla ilgili ulusal ya da uluslararası toplantılara katılarak bilginin paylaşımına katkı sağlayabilecektir.
 • Liderlik ve yönetim alanında öğrendiği bilgileri eğitim örgütlerinin niteliğini artıracak şekilde uygulamaya dönüştürebilecektir.

Eğitim Yönetimi doktora programını tamamlayan öğrenciler;

 • Eğitim yönetimi alanında özgün teori ve stratejiler geliştirebilecektir.
 • Nicel ve nitel araştırma becerilerini kullanarak alana katkı sağlayacak özgün araştırmalar desenleyebilecektir.
 • Eğitim yönetimi alanına ilişkin güncel ve karmaşık sorunları değerlendirerek ve diğer disiplinlerin yöntem, tasarım ve uygulamalarından yararlanarak, yeni bilimsel yöntemler geliştirebilecektir.
 • Eğitim yönetimi alanına farklı bakış açıları kazandıracak konularda ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilecektir.
 • Eğitim yönetimi alanına ait sorunları karar verme, planlama, örgütleme, eşgüdümleme, denetleme ve değerlendirme gibi yönetsel süreçler açısından tartışabilecektir.
 • Etik ilkelerin farkında olacak ve bu ilkeleri alandaki uygulamalara yansıtabilecektir
 • Eğitim yönetimi alanında üretilen ulusal ve uluslararası düzeyde yayınları takip edebilecektir.
 • Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarla alanı destekleyebilmek için alan çalışanları ve uygulayıcılarla etkili iletişim kurabilecektir.
 • Eğitim örgütlerini yapısal ve işlevsel açıdan geliştirecek özgün bilgi ve stratejileri üretebilecektir.
 • Eğitim alanında alınacak stratejik kararlar ve eğitim politikalarını şekillendirecek düzeyde bilimsel bilgi üretebilecektir.
 • Eğitim örgütlerinin ekonomik, politik, sosyal ve kültürel kalkınmadaki rollerini yerine getirmelerini kolaylaştırıcı bilgi üretebilecektir.
 • Türkiye Eğitim Sistemine egemen olan siyasal,  sosyal, tarihsel,  kültürel, ekonomik ve uluslararası gelişmeleri bilerek, bu yönde araştırmalar yapabilecektir.
 • Eğitim örgütlerine liderlik edebilecek donanıma ve yeterliliğe sahip olabilecektir.
 • Sosyolojisi, felsefe, siyaset bilimi, antropoloji, yönetim bilimleri, davranış bilimleri, psikoloji, edebiyat, ekonomi gibi diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme temelinde disiplinler arası çalışmalar yapabilmek için bilgi ve becerilerini geliştirebilecektir.
 • Farklı ülkelerin eğitim sistemleri ve yönetim alanındaki uygulamalarını yaşadığı ülkenin dinamikleriyle sentezleyerek alternatif bakış açıları oluşturabilecektir. 
 • Eğitimle ilgili araştırmalarda kullanılan ileri düzeyde istatistikî teknikleri tanıyacak ve çalışmalarında kullanabilecektir.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Eğitim Yönetimi Tezli, Tezsiz ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programlarını tamamlayan öğrenciler üniversitelerin eğitim fakültelerinde araştırma görevlisi ya da öğretim elemanı, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarının eğitim dairelerinde eğitim uzmanı/yardımcısı uzmanı olarak istihdam edilebilir.

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarda öğrenim görebilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12.  Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri

Eğitim Yönetimi ABD: Prof. Dr. Cemil YÜCEL

E-mail: cyucel@ogu.edu.tr

Tel: 0 (222) 239 37 50/1648

15. Akademik Personel

Akademik personel için tıklayınız:


;