• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı

1. Genel Bilgi

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı 2008-2009 öğretim yılında kurulmuştur. Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nın amacı okullarda, bakanlık ve kurumların eğitim birimlerinde, Talim ve Terbiye Dairesi'nde uzman ya da uzman yardımcısı yetiştirmektir.

2. Programlar

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı

Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı

3. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalında, Tezsiz Yüksek Lisans diploması, tezli yüksek lisans programını tamamlayanlara, tezli yüksek lisans diploması, doktora programını tamamlayanlara ise, eğitim programları ve öğretim doktora diploması verilir.

4. Derecenin Düzeyi

Tezli Yüksek Lisans Programı: Tezli Yüksek Lisans Derecesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Tezsiz Yüksek Lisans derecesi

Doktora Programı: Doktora derecesi

5. Kabul ve Kayıt Koşulları

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli, Tezsiz  Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başlamak için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde öğrenci kabulüne ilişkin esaslar göz önünde bulundurulmaktadır.

6. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgi maddeleri esas alınarak yapılmaktadır.

Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

7. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

a.Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ders Yükü ve Mezuniyet: Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 (on) adet ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 

b.Tezli Yüksek Lisans Programı

Ders Yükü ve Mezuniyet: Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 27 krediden az olmamak koşulu ile en az 9 (dokuz) adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.  Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.   

c. Doktora Programı

Ders Yükü ve Mezuniyet: Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 (on) adet ders, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.  Yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

8. Program Profili (Amacı)

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nın amacı okullarda, bakanlık ve kurumların eğitim birimlerinde, Talim ve Terbiye Dairesi'nde uzman ya da uzman yardımcısı yetiştirmektir. Ayrıca Eğitim Bilimleri alanına araştırmacı akademisyen yetiştirmek, eğitim programlarının tasarımı, uygulama ve değerlendirme alanlarında uzmanlaşmış, öğretim yöntem ve tekniklerinin en iyi şekilde kullanılması açısından yetişmiş insan gücü oluşturmaktır.

9. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 • Eğitimde program geliştirmenin felsefi, toplumsal, ekonomik, psikolojik, tarihsel temellerini açıklayabilecektir, Program geliştirme sürecini tüm boyutlarıyla analiz edebilecek ve tartışabilecektir
 • Çeşitli öğretme-öğrenme kuramlarına dayalı olarak öğrenme ve öğretmenin sürecini açıklayabilecektir, 
 • Türkiye ve çeşitli ülkelerin öğretmen yetiştirme sistemlerini karşılaştırmalı olarak inceleyebilecek ve değerlendirebilecektir, 
 • Program değerlendirme süreçlerine uygun bir program değerlendirme çalışması yürütebilecektir, 
 • Gereksinim belirleyebilecek ve gereksinime dayalı eğitim programı taslağı geliştirebilecektir,
 • Alanda edindiği bilgileri güncel eğitsel sorunların çözümünde kullanabilecektir,
 • Alanda edindiği kuramsal bilgileri farklı alanlardaki uygulamaların geliştirilmesinde kullanabilecektir,
 • Eğitim programları ve öğretim alanı ile ilgili sorunları belirleyebilecek ve ortaya koyabilecektir, 
 • Araştırmalarda nicel ve nitel araştırma yöntemlerini doğru ve uygun bir şekilde kullanabilecektir, 
 • Alanı ile ilgili bilimsel araştırmalarda elde edilen verileri uygun istatistiksel yöntem ve tekniklerle çözümleyebilecek ve yorumlayabilecektir,
 • Eğitim programları ve öğretim alanı ile ilgili araştırma bulgularını raporlaştırabilecektir,
 • Eğitim programları ve öğretim alanında yürüttüğü çalışmaları ilgili çevrelere sunabilecektir, 
 • En az bir yabancı dili doğu ve uygun bir biçimde kullanabilecektir, 
 • Bilimsel ve etik değerlere sahip olma ve araştırmaları etik değerler doğrultusunda sürdürebilecektir, 
 • Eğitsel sorunları yansıtıcı ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilecektir, 
 • Alanında bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir biçimde kullanabilecektir, 
 • Etkili iletişim kurabilecektir,

 

Eğitim Programları ve Öğretim doktora programını tamamlayan öğrenciler;

 • Alana ilişkin bilimsel bir araştırma tasarlayabilecek, çözümleyebilecek ve yorumlayabilecektir,
 • Eğitim sorunlarının çözümünde bilimsel araştırma süreçlerini etkin olarak kullanabilecektir,
 • Alanda yapılan bir bilimsel araştırmanın bulgularını rapora dökebilecektir,
 • Program geliştirme modellerini farklı bakış açılarından değerlendirebilecektir,
 • Kendi alanıyla ilgili bir program tasarısı geliştirebilecektir,
 • Öğrenci özellikleri, öğrenme çıktıları ve içeriğe uygun öğretim modelleri ve stratejileri seçebilecek ve uygulayabilecektir,
 • Öğrenme stilleri ve stratejileri odaklı öğretim tasarımları hazırlayabilecek ve uygulayabilecektir.
 • Mesleki ve etik sorumluluklarının farkında olabilecek ve bunları davranışlarına yansıtabilecektir,
 • Eğitimde program geliştirmeye ilişkin sorunları saptayabilecek ve bu sorunlara uygun çözüm önerileri geliştirebilecektir,
 • Uygun program değerlendirme yaklaşımlarını seçerek ve uygulayarak programın etkililiği hakkında karar verebilecektir,
 • Türk öğretmen eğitiminde güncel sorunların farkına varabilecek ve bu sorunlara çözüm önerileri getirebilecektir,
 • Alana ilişkin gelişmeleri izleyebilecek ve bilimsel etkinliklere katılabilecektir,
 • En az bir yabancı dili doğu ve uygun bir biçimde kullanabilecektir, 
 • Eğitsel sorunları yansıtıcı ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilecektir, 
 • Alanında bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir biçimde kullanabilecektir, 
 • Etkili iletişim kurabilecektir,

 

10.  Mezunların İstihdam Olanakları

Okullarda eğitim programcısı ve planlamacısı olarak,

Bakanlık ve kurumların eğitim birimlerinde,

Talim ve Terbiye Dairesi'nde uzman ya da uzman yardımcısı olarak,

Eğitim Bilimleri alanına araştırmacı akademisyen olarak,

Eğitim programlarının tasarımı, uygulama ve değerlendirme alanlarında uzmanlaşmış eleman ihtiyacı olan kurumlarda,

Özel kurumlarda eğitim gereksinimlerinin planlanmasında.

11. Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarda öğrenim görebilirler.

12. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

13. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

14. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı/Yarı Zamanlı

15. Adres ve İletişim Bilgileri 

Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü: Prof. Dr. Zühal Çubukçu

E-mail: zuhal_cubukcu@hotmail.com

Tel: 0 (222) 239 37 50/1651

16. Akademik Personel

Akademik personel için tıklayınız:


;