• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik (Doktora)

1. Genel Bilgi

Sanat ve Tasarım Lisansüstü Programı ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı altında yürütülmektedir. 

2.Kazanılan Derece

Sanatta Yeterlilik

3.Derecenin Düzeyi

Lisansüstü

4.Kabul ve Kayıt Koşulları

Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik programına doğrudan başlayabilmek için aşağıda belirtilen alanlarda Lisans ve Yüksek Lisans derecesine sahip olmak gerekir.

 

5.Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK"  kapsamında gerçekleştirilmektedir.

6.Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve iki yarıyıl 60 AKTS?den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi, tez çalışması, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.  Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi, tez çalışması, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalar olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

7.Program Profili (Amacı)

Program amaçları ana hatlarıyla şunlardır:
1)Sanat ve Tasarım alanında akademisyenler yetiştirmek
2)Sanat ve Tasarım alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenlere fırsatlar sağlamak
3)Üniversite ve sanayi/piyasa arasında işbirliği fırsatları oluşturmak
4)Şehrin kültürel gelişimine katkıda bulunmak
5)Toplumun eğitim düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.

8.Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 • Sanat ve tasarım alanında akademik düzeyde yenilikçi araştırma yöntemlerini bilir ve geliştirir.
 • Sanat ve tasarım teorisini, sanat ve tasarımla ilgili tüm kavram ve kuramları tartışacak ve yönlendirecek düzeyde bilir ve kavrar.
 • Deneysel, yaratıcı süreçler ve yenilikçi araştırma yöntemleriyle alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaların gelişimine katkıda bulunur.
 • Sanat ve tasarım alanında özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme becerisine sahiptir.
 • Sanat, tasarım ve bilim değerlendirme kurullarınca kabul görecek nitelikte özgün yapıt ve yayınlar üretir.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde alanına ilişkin kongre, sempozyum, panel, açık oturumlarda görüşlerini alanın uzmanlarına etkin bir biçimde aktarır, tartışmaları başlatıp yönetir ve fikir ve yöntemler geliştirir.
 • Sanat, tasarım ve kültürün gelişimine katkıda bulunacak uygulamalar gerçekleştirir.
 • Alanı ile ilgili konularda akademik öğretme değerlendirme ve denetleme becerilerini etkin bir şekilde kullanır.
 • Ulusal ve uluslararası boyutta bağımsız olarak bir sanat-tasarım etkinliğini ya da projeyi planlayıp, yönetir.
 • Sanatın ve tasarımın toplumu yönlendirici katkısı konusunda farkındalığı artıracak etkinliklerde bulunur, kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda da toplumu bilinçlendirme sürecine katkı sağlar.
 • Sanat ve tasarım alanında akademik düzeyde yenilikçi araştırma yöntemlerini bilir ve geliştirir.

9.Mezunların İstihdam Olanakları

 Lisansüstü programımızın birincil amacı Sanat ve Tasarım alanında akademisyenler yetiştirmektir. Sanat ve Tasarım alanında lisans derecesi genel olarak bir terminal derece olarak görülmekte, sonrasında sanatçı ve tasarımcıların kendi yetenekleriyle alanda ilerlemeleri ve profesyoneller olmaları beklenmektedir. Az sayıda sanatçı ve tasarımcı lisansüstü eğitime devam etmektedir. Çok az sayıda sanatçı ve tasarımcı da doktora düzeyinde sanatta yeterlik eğitimi almaktadır. Bu nedenle, Türkiye?de Ankara, İstanbul ve İzmir gibi metropolitan alanlar dışındaki üniversitelerde de Sanat ve Tasarım alanında öğretim üyesi bulma sorunu yaşanmaktadır. ESOGÜ?de açılan Sanat ve Tasarım alanındaki lisansüstü programların bu açığın kapatılmasına katkıda bulunması beklenmektedir.

10.Üst Derece Programlarına Geçiş

-

11.Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

 Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ders Bilgi Formu' nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12.Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrenci 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir. Sanatta yeterlik sınavından başarılı olmuş öğrenci teze geçer. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Öğrenci en son olarak tez savunmasına girer ve başarılı olan öğrenciler programdan mezun olur.

13.Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14.Adres ve İletişim Bilgileri 

 ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Bademlik Yerleşkesi 
Haktanır Sok. 26030 Odunpazarı/ESKİŞEHİR 

Doç.Dr. Gülbin Özdamar Akarçay (Anasanat Dalı Başkanı)

Telefon: +90(222) 230 39 72 - 4340 
Belgegeçer: +90(222) 221 00 96   

15.Bölüm/Program Olanakları

  Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı ve Görsel Sanatlar Bölümleri'nin birlikte oluşturduğu bir lisansüstü programıdır.

16.Akademik Personel

Prof. Düriye Kozlu İSLAMOĞLU (Bölüm Başkanı)

Doç. Deniz Korkmaz ELASHRY

Dr. Öğr. Üyesi Serenay ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi Müge SELÇUK (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Elif AVCI (Dekan Yardımcısı)

Öğr. Gör. Gaye KALAVLI (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Öğr. Gör. Parvin GORBANZADEH DIZAJI

Arş. Gör. Şeyma Nalan EKİCE


;