• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

İktisat Anabilim Dalı (Doktora)

1.Genel Bilgi

İktisat alanı insan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tüm kaynakların verimli kullanılması, doğal, parasal ve insan gücü kaynaklarının artırılarak toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi ve tüm bu faaliyetlere dayalı olarak üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ulusal ve uluslararası düzeydeki ekonomik konularla ilgili eğitim ve araştırmalar yapar. İktisat alanının uygulaması olan yerlerden bir tanesi olan iktisat bölümünde öğrencilere iktisat teorisi, politikası, tarihi, iktisadi gelişme ve uluslararası iktisat, istatistik, ekonometri, gibi uzmanlık dallarından başka çeşitli 4cilik, matematik, maliye ve vergi konularında çeşitli dersler verilmektedir.

İktisat Doktora Programı, iktisadın teorik ve uygulamalı ilgi alanlarında yeterli bilgiye sahip, ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik ve sosyal gelişmeleri yakından izleyebilen, sektör ve ülke verilerini yorumlayarak öngörüde bulunabilen, toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikte iktisatçılar yetiştirmeyi ve iktisat biliminin araştırma ufkunu genişletecek bilimsel faaliyetlere öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

İktisat Doktora Programında eğitim gören öğrencilerin iktisat biliminin kavranması ve iktisadi olayların analizi için gerekli araç, kavram, ilke ve yöntemlere hakim; analitik düşünme, bilimsel sorgulama ve problem çözme yeteneğine sahip, kendine güvenen, ifade yeteneği güçlü, çalışma disiplini kazanmış bireyler olarak mezun olmaları ve günümüzde rekabetin küresel hale dönüştüğü işgücü piyasasında bu nitelikleriyle öne çıkarak çeşitli istihdam alanlarında kendilerine kolaylıkla yer bulmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, iktisat biliminin tüm yönlerini kapsayan ders içeriğinde işletme, istatistik, matematik, ekonometri, maliye, hukuk, sosyoloji gibi bilimsel alanların derslerine de yer verilmektedir.

 2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere iktisat alanında doktora diploması verilir.

 3.Derecenin Düzeyi

Doktora

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

5.Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk doktora eğitimi alanında önceki örgün öğrenmenin tanınması ve yatay geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ" kapsamında gerçekleştirilmektedir.

6.Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrenci 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

7.Program Profili (Amacı)

 1. İktisat doktora programında akademik ortamda, özgün ve bağımsız çalışmalar yürütebilecek ve alana gerçekleştirdiği araştırmalar ile önemli bilimsel katkılarda bulunabilecek nitelikte araştırmacı ve uygulayıcılar yetiştirmek,
 2. ​İktisat Doktora Programı aracılığıyla, bilim dalında bilimsel araştırma gerçekleştirmek isteyen öğrenci, akademisyen ve yöneticilere akademik deneyim kazandırmak,
 3. Öğretim üyelerinin çalıştıkları alanda yeni araştırmacılarla bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları, böylece doktora öğrencilerinin nitelikli bilimsel araştırma yapabilme donanımı kazanmaları noktasında yardımcı olmak.
 4. Doktora öğrencilerinin aldıkları araştırma eğitimi sayesinde, iktisat alanını doğrudan ilgilendiren konularda projeler geliştirmelerini sağlamaktır.

8.Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 • İktisat alanında ileri düzeyde kavramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olarak, bu bilgileri bilimsel yöntem çerçevesinde sınıflama, analiz etme ve değerlendirme yetisine sahip olacak,
 • Ekonomide karşılaştıkları sorunları tespit edebilme, gerekli araştırma tasarımını yaparak çözüm yolları geliştirebilme becerisine sahip olacak,
 • İşletmecilik ve sosyal bilimler ile ilgili güncel eğilimleri izleyebilme ve değişimlere uyum sağlayabilme yetisi kazanacak,
 • Takım çalışmasını etkin olarak yürütebilme, takımdaki kişiler arasında görev paylaşımını ve koordinasyonu sağlayabilme becerisine sahip olacak,
 • Ekonomik göstergeleri iyi okuyarak pazardaki iş fırsatlarını tespit ederek bu fırsatlardan yararlanabilme yolları tasarlayabilecek,
 • Karşılaştığı sorun, tehdit ya da fırsatları edindiği bilgiler çerçevesinde değerlendirerek çözüm ya da önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme becerisine sahip olacak.
 • Sürekli gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini yakından izleyebilme ve kullanma becerisi kazanacak,
 • Etkin iktisat yorumları yapabilme becerisi kazanarak ilgili çevreye iktisat politikası önerebilme becerisine sahip olacaklardır.
 • Yasal, etik ve mesleki ilkeleri özümseyerek aldığı kararlarda ve uygulamalarında toplumsal sorumluluk bilincine sahip olacak.
 • Kişiler arası ilişkileri yönetebilecek ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olacak,
 • Yenilikçi fikirler üretebilme, yenilikçi fikirlerin üretilmesini teşvik etme ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilme becerisine sahip olacaktır.

9.Mezunların İstihdam Olanakları

Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma faaliyetlerini yürütebilmesi, bilimsel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla takip ederek sorgulama, yorumlama ve çözümleme sürecini tamamlayabilmesi için gerekli akademik yeterliliği kazandırmaktır.

10.Üst Derece Programlarına Geçiş

___

11.Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12.Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13.Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 14.Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

Batı-Meşelik 26480 Eskişehir

Tel: 222 239 37 50/1756

 

Prof. Dr. Özcan DAĞDEMİR (Bölüm Başkanı)

Yrd.Doç.Dr. Oytun MEÇİK -Erasmus Koordinatörü

15.Bölüm/Program Olanakları

İktisat Bölümünde 3 Profesör, 5 Doçent, 7 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır.

16.Akademik Personel

Prof.Dr. Özcan DAĞDEMİR

Prof.Dr. Selami SEZGİN

Prof. Dr. Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY

Doç.Dr. İnci PARLAKTUNA

Doç .Dr. Zeki KARTAL

Doç.Dr. Füsun YENİLMEZ

Doç.Dr. Mustafa Kemal BEŞER

 Doç.Dr. Şennur SEZGİN

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Naci BAYRAÇ

Yrd Doç.Dr. Hakan ACAROĞLU

Yrd Doç.Dr. Mehmet ŞENGÜR

Yrd Doç.Dr.  Esin KILIÇ

Yrd.Doç.Dr. Oytun MEÇİK

Yrd.Doç.Dr Seher Gülşah TOPUZ

Yrd.Doç.Dr. Taner SEKMEN

Arş. Gör. Melek BIYIKLIOĞLU

Arş.Gör. Seyfullah YÜRÜK

Arş.Gör. Ömer Faruk GÜNAL

Arş. Gör. Yılmaz KÖPRÜCÜ

Arş. Gör. Derviş Tuğrul KOYUNCU

17.Dersler – AKTS Kredileri

 

 


;