• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Ebelik Doktora Programı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Ebelik Doktora Programı

1. Genel Bilgi

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 19.06.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında Eskişehir Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Ebelik Anabilim Dalı doktora programı açılmasına karar verilmiştir. Bu anabilim dalı başkanlığına 13.05.2014 tarih itibarıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nebahat Özerdoğan atanmıştır. Anabilim Dalımız kurucu kadrosunda, Eskişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünden 3 ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalından 3 öğretim üyesi olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi bulunmaktadır.                                                              

Doktora eğitimine doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağlayan toplam 10 öğretim üyesi bulunmaktadır.

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Ebelik alanında doktora diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi

Ebelik Doktora

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Ebelik Doktora Programına; Ebelik Anabilim Dalı Doktora programına başvurmak isteyen adayların Ebelik Lisans mezunu olup Sağlık Bilimleri Enstitülerinde Ebelik ve Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Yüksek lisans programlarında eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir.

Ebelik lisans eğitimi sırasında; Avrupa Birliğine uyum kapsamında oluşturularak geliştirilen ebelik lisans müfredatı gereğince öğrencinin mezuniyet öncesinde tamamlaması gereken kriterleri (Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik, 02-02-2008)  tamamlamış olması gerekmektedir. Önerilen Programa kabul koşulları için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliği göz önünde bulundurulacaktır. 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre gerçekleştirilmektedir.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmidört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de, en az kırksekiz kredilik onaltı adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için, iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için, üç yıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya en az 3,00/4,00 genel not ortalaması sağlayamayan öğrenci, doktora programına devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanabilir.

Yeterlik sınavı, öğrencinin derslerini başarı ise tamamlamasından ve 3,00/4,00 genel not ortalamasını sağlamasından sonra; temel ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalaması en az 75/100 puandır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

7- Program Profili (Amacı)

 1. Bilimsel anlayış kazanmış ve ebelik alanındaki bilgilerini uzmanlık alanında

     beceriye dönüştürebilen, kapsamlı ve çağdaş bilgi ve beceri donanımına, yaratıcı

     ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip,

 1. Ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, sağlığı koruma, geliştirme ve sağlık sorunlarının çözümüne yönelik toplum destekli, multidisipliner yaklaşımlı yöntemleri ebelik alanında kullanabilen,  
 2. Ebelik kavram, ilke ve yöntemlerine ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, bilimsel araştırma yapabilen, kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilen, öğretim ilke ve yöntemlerini ebelik alanında kullanabilen bilim uzmanı yetiştirmektir.

7. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Mezunlarımız;

1.Bağımsız olarak araştırma planlayıp uygulayabilir, elde ettiği sonuçları değerlendirebilir ve insanlığın yararına sunabilir.

2.Ebelikle ilgili yönetim-idari görevlerinde çalışabilir.

3.Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun ebelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili gereksinimlerini belirleyebilir,

4.Ebelik tanılama süreci kapsamında belirlenen gereksinimler çerçevesinde ebelik bakımını planlayabilir,

5.Ebelik bakımını uygulayabilir, denetleyebilir, değerlendirebilir,

6.Hasta ve sağlıklı bireyin sağlık alanı ile ilgili eğitim gereksinimini belirleyebilir,

7.Belirlenen gereksinime uygun eğitim planı hazırlayabilir,

8.Planlanan eğitimi uygulayabilir, sonuçlarını değerlendirebilir,

9.Acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulayabilir,

10. Aile hekimliği uygulamasında yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri yapabilir.

9- Mezunların İstihdam Olanakları

Yurt içi ve yurtdışındaki Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Enstitü, Sağlık Yüksekokullarında araştırmacı ve/veya öğretim elemanı olarak istihdam olabilirler. Ayrıca Tüm kamu ve özel sağlık kurumlarının ilgili bölümlerinde uzman olarak görev yapabilirler.

10- Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora diploması alan öğrenciler kendi alanlarında veya ilgili alanlarda doktora sonrası programlarına devam edebilirler.

11- Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12- Mezuniyet Koşulları

Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin en az üç kopya olmak üzere, enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda ciltlenmiş kopyasını, tez sınavını izleyen bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden de uygun bulunan doktora öğrencisine, doktora diploması verilir.

12- Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

13- Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)

Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü

Meşelik Kampüsü, 26480 ESKİŞEHİR

Telefon: 222. 239 37 50 (1103)

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Nebahat ÖZERDOĞAN

Tel.: 222. 239 37 50 (1108)

Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Neşe ÇELİK

Tel.: 222. 239 37 50 (1520)

Doç. Dr. F. Deniz SAYINER

Tel.: 222. 239 37 50 (1177)

 

14- Bölüm/Program Olanakları

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrenci dersliğinde 12 adet internet bağlantılı bilgisayar olmak üzere toplam 22 adet bilgisayar bulunmaktadır. Öğretim üyelerinin odalarında internet bağlantılı bilgisayar bulunmaktadır. Eskişehir Sağlık Yüksek Okulu’nda 580 m² ‘lik toplamda 450 öğrenci kapasitesine sahip 8 derslik, 230 m² ‘lik toplamda 220 öğrenci kapasitesine sahip 2 amfi, 125 m² ‘lik toplamda 70 öğrenci kapasitesine sahip 3 mesleki beceri laboratuvarı, 31 m² ‘lik toplamda 24 öğrenci kapasitesine sahip 1 bilgisayar laboratuvarı, 77 m² ‘lik 1 adet sosyal mekân bulunmaktadır.

15-Akademik Personel

Doç. Dr. Nebahat ÖZERDOĞAN (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. F. Deniz SAYINER

 

Yrd. Doç. Dr. Neşe ÇELİK

 


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;