• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı

Genel Bilgi

Maliye Anabilim Dalı Doktora Programına 2011-2012 yılından itibaren öğrenci kabul edilmektedir. Maliye Doktora Programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 adet ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yeterlilik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı için 3 yarıyılda öğrencinin toplam 30 kredilik (60 ECTS) ders yükünü tamamlaması gerekmektedir. Doktora derslerini tamamladıktan sonra doktora yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler atanan danışman öğretim üyesi ile birlikte tez çalışması yürütür ve tez çalışmalarını belirlenen jüri üyeleri önünde savunurlar. Ders dönemini ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz Maliye Anabilim Dalı alanında doktor ünvanına sahip olurlar.

Maliye Bölümü

1. Genel Bilgi

Bölümle ilgili genel bilgilere ilk sayfada yer verilmiştir.

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Maliye alanında doktora diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi

Doktora

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Maliye doktora programına başvuran adaylarda aranan koşullar aşağıda yer almaktadır:

 1. Maliye, iktisat, işletme, kamu yönetimi anabilim dallarının birinden yüksek lisans diplomasına sahip olması,
 2. Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının yüz tam puan üzerinden en az seksen puan olması,
 3. ALES eşit ağırlık puanının en az 60 olması,
 4. ÜDS/KPDS yabancı dil puanının en az 55 olması gerekir.

Maliye doktora programına öğrenci kabulü için, ALES puanının % 50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i ve yabancı dil puanının % 25’i giriş sınav puanını oluşturmada kullanılır. Maliye doktora programı sadece maliye, iktisat, işletme ve kamu yönetimi anabilim dallarında yüksek lisans derecesine sahip olanlara açıktır.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FFDZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 60 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

7. Program Profili (Amacı)

 1. Maliye programında akademik ortamda, özgün ve bağımsız çalışmalar yürütebilecek ve alana gerçekleştirdiği araştırmalar ile önemli bilimsel katkılarda bulunabilecek nitelikte araştırmacı ve uygulayıcılar yetiştirmek,
 2. Maliye Doktora Programı aracılığıyla, bilim dalında bilimsel araştırma gerçekleştirmek isteyen öğrenci, akademisyen ve yöneticilere akademik deneyim kazandırmak,
 3. Öğretim üyelerinin çalıştıkları alanda yeni araştırmacılarla bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları, böylece doktora öğrencilerinin nitelikli bilimsel araştırma yapabilme donanımı kazanmaları noktasında yardımcı olmak,
 4. Doktora öğrencilerinin aldıkları araştırma eğitimi sayesinde, Maliye alanını doğrudan ilgilendiren konularda projeler geliştirmelerini sağlamaktır.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 • Teori ve pratik arasındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde, mali konular ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgilerini kullanarak, mali ve iktisadi olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilir ve yorumlayabilir.
 • Alanı ile ilgili yaptığı araştırmalarda mesleki sorumluluk ve bilim etiğinin önemini kavrar.
 • Güncel gelişmeler ışığında kamu kesiminin iktisadi yönünü, kamu mali yönetimini ve kamu bütçesinin işleyişini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir.
 • Vergilendirme süreciyle ilgili sahip olduğu teorik ve hukuki bilgileri kullanarak, vergi sistemlerinin işleyişini analiz edebilir ve farklı sistemlerin karşılaştırmasını yaparak yorumlayabilir.  
 • Küreselleşme sürecinde kamu kesiminin iktisadi hayattaki etkileşimini saptayarak, uluslararası mali problemlere karşı çözüm önerileri geliştirebilir.
 • Alanı ile ilgili konular arasındaki ilişkileri sayısal yöntemler kullanarak analiz edebilir ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirebilir.
 • Mali konularla ilgili bir problemi bireysel ya da grup çalışması eşliğinde derinlemesine ele alarak bilimsel bir yayın safhasına getirebilir.
 • Alan ile ilgili bir konuda, bilgi kaynaklarına erişerek literatür araştırması yapabilir ve bağımsız çalışmaya yönelik beceri kazanabilir.
 • Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda kazandığı bilgi, beceri ve davranışlarıyla topluma örnek olur.
 • Edindiği bilgiler sayesinde gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde yönetim, denetim, muhasebe, finansman ve benzeri çeşitli alanlarında istihdam edilebilir.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma faaliyetlerini yürütebilmesi, bilimsel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla takip ederek sorgulama, yorumlama ve çözümleme sürecini tamamlayabilmesi için gerekli akademik yeterliliği kazandırmaktır.

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

----

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü A Blok - Meşelik 26480 Eskişehir

Tel 222 239 37 50

 

Prof.Dr. Emrah FERHATOĞLU (Bölüm Başkanı) Dahili: 1114

Doç.Dr. Ferdi ÇELİKAY (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 1114

Arş.Gör. Dr. Esra DOĞAN (Erasmus Koordinatörü) Dahili: 1500

15. Bölüm/Program Olanakları

Maliye Bölümü’nde 3 Profesör, 2 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 7 öğretim üyesi, 5 öğretim yardımcısı ve 2 personel görev yapmaktadır. Maliye Bölümü’nde 12 adet ofis ve 5 adet derslik bulunmakta olup 5 sınıf sabit Data Show ile donatılmıştır.

16. Akademik Personel

Prof. Dr. Emrah FERHATOĞLU

Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA

Prof. Dr. Erdal GÜMÜŞ

Doç. Dr. Ferdi ÇELİKAY

Doç. Dr. Ahmet TEKİN 

Dr. Öğr. Üyesi Melih ÇİLDİR

Dr. Öğr. Üyesi Gamze ÖZ YALAMAN 

Arş. Gör. Dr. Esra DOĞAN

Arş. Gör. Dr. Dürdane KÜÇÜKAYCAN

Arş. Gör. Funda BUZ

Arş. Gör. Gülnihal CAN AVŞAR

Arş. Gör. Gökhan SARIÇİMEN


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;