• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Tıp Tarihi ve Etik ABD Doktora

1. Genel Bilgi

Anabilim Dalımız, tıp etiğinin temel sorun alanları olarak sayılabileceğimiz sağlık uğraş alanı içinde iletişim, iletişimde sağlık çalışanlarının dili, iletişimde özel bilgi ve dikkat gerektiren kanser, çocuk hasta, hayatın başı ve sonu ile ilgili problemler, insan kökenli biyolojik maddelerin kullanılması, çeşitli kanser türleri, yaşam kalitesi, beden algısı konularında çalışmalarına sürdürmektedir. Hizmet alan ve verenler açısından insanı anlama, planlanan hizmetlerin gerektiği gibi yürütülebilmesi, ortaya çıkan değer sorunlarının zamanında tanımlanabilmesi, çözüm önerilerinin oluşturulabilmesi öncelikli eğitim programımız içinde öncelikli bir yer tutmaktadır.

Anabilim dalımızda tıp mesleğinin günümüze ulaşıncaya kadar kat ettiği süreci değerlendirmek amacıyla tarih metodolojisi temel alınarak hastalık kavramı, tanı ve tedavi metotlarının gelişimi, Tarihsel süreçte tıbbı eserler, tedavi ve eğitim kurumlarının gelişimi ve günümüze katkıları da incelenmektedir.

Bölümümüzde 1 Profesör, 1 Yardımcı Doçent, 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

2. Kazanılan Derece

Tıp Tarihi ve Etik ABD Doktora Programını  başarıyla tamamlayan öğrencilere Tıp Tarihi ve Etik  alanında Doktora diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi

Doktora

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenci kabul şartları Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğine uygun olarak yapılmaktadır. (Bkz:     )

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmidört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de, en az kırksekiz kredilik onaltı adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için, iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için, üç yıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya en az 3,00/4,00 genel not ortalaması sağlayamayan öğrenci, doktora programına devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanabilir.

Yeterlik sınavı, öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamasından ve 3,00/4,00 genel not ortalamasını sağlamasından sonra; temel ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalaması en az 75/100 puandır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

7.Program Amacı

Anabilim Dalımızda bilimsel düşünce,  eleştirisel, sorgulayıcı yaklaşımı benimsemiş, tarihte yöntem sorununu anlamış, toplumsal etkileşim, toplumsal yapılanma süreç ve ürünlerinin bilen, tıp uğraş alanı içinde giderek yoğunlaşan değer sorunlarını fark edebilen, evrimsel tıbbi inceleyerek günümüz modern tıbbı ile karşılaştırmalar yapabilen, etik ve sistematik açıdan tıp etiği ve ilklerini bilen, klinik etik uygulamalarda etiğin temel sorunlarına anlam ve yöntem açısından doğru yaklaşımda bulunabilen, kendi uğraş alanı ile ilgili hukuki metinler hakkında bilgi sahibi olabilen, günümüz teknik ve bilimsel gelişmelerini izleyerek bir bilimsel araştırma planlayabilen, araştırmacının etik sorumluluklarını bilen, özellikle bilim etiği konusunda yetkin araştırma görevlileri yetiştirmek amaçlanmıştır.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Anabilim Dalımız Doktora programını tamamlayan kişiler  bilimsel düşünce ve eleştirisel sorgulayıcı yaklaşımı benimsemiş, tarihte yöntem sorununu anlamış, toplumsal etkileşim, toplumsal yapılanma süreç ve ürünlerinin bilen, tıp uğraş alanı içinde giderek yoğunlaşan değer sorunlarını fark edebilen, evrimsel tıbbi inceleyerek günümüz modern tıbbı ile karşılaştırmalar yapabilen, etik ve sistematik açıdan tıp etiği ve ilklerini bilen, klinik etik uygulamalarda etiğin temel sorunlarına anlam ve yöntem açısından doğru yaklaşımda bulunabilen, kendi uğraş alanı ile ilgili hukuki mevzuat hakkında bilgi sahibi olan, bir bilimsel araştırma planlayabilen, yazan ve kendi konusunda görüş bildirebilen,   etik kurullarda görev alan kişilerdir.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Anabilim dalımız Doktora programını başarı ile tamamlayanlar çeşitli eğitim kurumlarında görev alabilirler. Örn: öğretim görevlisi ve öğretim üyesi. Etik kurullarda çalışabilirler. Tıp Etiği konusunda danışmanlık yapabilirler.

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Tez savunma sınavında başarılı olan, doktora tezinin enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda ciltlenmiş kopyasını tez savunma sınavını izleyen bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye doktora diploması verilir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)

 

TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Ömür ELÇİOĞLU

 

Yrd.Doç.Dr.Nurdan KIRIMLIOĞLU

(0222) 239 29 79- 4505

 

(0222) 239 29 79- 4506

elcioglu@ogu.edu.tr

 

 

nurdank@ogu.edu.tr

 

 

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Bölümümüzde 1 Profesör, 1 Yardımcı Doçent, 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

16. Akademik Persone

TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Ömür ŞAYLIGİL

Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU

Prof. Dr.Hüseyin İLHAN

Doç. Dr. Tarık GÜNDÜZ

Yrd.Doç. Dr. Nurdan KIRIMLIOĞLU

Araş Gör. Nilüfer DEMİRSOY

Araş. Gör. Hülya ÖZTÜRK

 

 


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;