• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı

1. Genel Bilgi

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1977 yılında Dr. Filiz AKŞİT tarafından kurulmuştur. 
Başlangıçta Mikrobiyoloji–Biyokimya–Hematoloji-Kan Bankası olarak tek laboratuvar halinde faaliyet gösterirken,1981’de Mikrobiyolojiye  ayrılan mekana geçmiştir ve rutin ve araştırmaya yönelik mikrobiyolojik testler sayı, çeşit ve kalite açısından zenginleştirilmiş, Eskişehir bölgesinin İnfeksiyon Hastalıkları Mikrobiyolojisi  ile ilgili ilk, kapsamlı ve güvenilir epidemiyolojik verileri elde edilmeye başlanmıştır. Üniversitemiz Meşelik kampusüne 1990 yılında taşınan Anabilim Dalımız halen Bakteriyoloji, Mikoloji, Mikobakteriyoloji, Parazitoloji, Viroloji-İmmünoloji-Seroloji, Moleküler Mikrobiyoloji, Steril Malzeme ve Besiyeri  Hazırlama, Dekontaminasyon ve Yıkama, Hastane Merkez Laboratuvarında Hasta Kabul ve Acil Servisdeki Laboratuvar birimleriyle 24 saat hizmet vermektedir. Anabilim Dalımız Hastane ve Laboratuvar  İnformasyon Sistemlerine (HİS ve LİS) bağlı olup bir seminer salonu, internet olan bir kütüphanesi bulunmaktadır. 
            
Anabilim Dalımız, 1981’den beri tıp fakültemiz 2. ve 3. sınıflarının ve ayrıca Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) ile Eskişehir Sağlık Yüksek Okulu (ESYO)’nun  Mikrobiyoloji derslerini ve yaz stajlarını vermektedir. Anabilim Dalımız Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin Mikrobiyoloji derslerini 20 yıl yürütmüş ve Açık Öğretim Fakültesi  Programlarında (Kitap yazımı ve TV dersleri)  yer almıştır. Ayrıca Yüksek Lisans ve Doktora  programları mevcuttur. 

Anabilim Dalımıza Tıpta Uzmanlık Sınavı ile araştırma görevlisi alınmakta ve 4 yıllık eğitim sonunda bir hastane Klinik Mikrobiyoloji  Laboratuarını yönetme  yetkisi kazandıran “Tıbbi Mikrobiyoloji”  Anadal Uzmanlık eğitimi verilmektedir. Araştırma Görevlisi eğitiminde; “çekirdek eğitim programı” çerçevesinde teorik ve pratik dersler, fakültemiz ile  SHMYO ve ESYO öğrenci pratiklerinin hazırlanması ve uygulanmasında sorumluluk verilmesi, yılda en az 2 seminer vermesi ve en az 4 makale sunması, Anabilim Dalımızın tüm birimlerindeki  rutin hasta hizmetlerinin yürütülmesi, bilimsel etkinliklere - araştırma projelerine  katılımının sağlanması yer almakta ve bu etkinlikler bir asistan karnesi ile izlenip değerlendirilmektedir. 

Anabilim Dalımız laboratuarlarında bakteri ve mantar yönünden her tür kültür (aerob, anaerob, mikroaerofil, CO2’li etüv vb) yapılmakta,hem manuel hem de otomatize sistemlerde mikroorganizma identifikasyon  ve antimikrobiklere  duyarlılık testleri (Phoenix, Bactec 9240 otomatize kan kültürü, Bactec 460 radyometrik (Mycobacteriavb) uygulanmaktadır.Floresan boyama dahil boyalı veya boyasız her türlü mikroskobik mikrobiyolojik inceleme yapılmaktadır. Doğrudan taze inceleme, yoğunlaştırma ile boyalı inceleme, FAT ve kültür yöntemlerine dayalı parazitolojik incelemeler yapılmaktadır. İmmünolojik ve serolojik temele dayalı     olarak çoğu otomatik sistemlerde olmak üzere,Salmonelloz,Bruselloz,Sifiliz,İnfeksiyözMononükleoz  Viral hepatit(HAV, HBV, HCV, HDV, HEV), TORCH(Toxoplasma , Rubella, CMV), diğer viral ve paraziter hastalıklar (Kızamık, Kabakulak, AİDS, Rotavirus, RSV, Parvovirus, Ekinokok, Leishmania, Amibiazis, v.b) çalışılmaktadır. Ayrıca spesifik IgE, total IgE, ECP ve Phadiop testleri ile desteklenen in vitroallerji testleri uygulanmaktadır.Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuarında Hepatit-B, Hepatit-C, Sitomegalovirus, Tüberküloz, HerpessimplexVirus 1 ve 2, Parvovirus, Papillomavirus gibi mikroorganizmaların PCR ve/veya daha yeni tekniklerle kalitatif ve/veya kantitatif olarak nükleik asit bazlı testler ve ayrıca araştırmalar  için diğer moleküler  testler  yapılabilmektedir.

2. Kazanılan Derece

Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Doktoru

3. Derecenin Düzeyi

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktora diploması verilir.

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına başvurabilmek için adayın bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri diplomasına, Eczacılık Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olması ve başvurduğu programın puan türünde 55 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 80) standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olması gerekir. Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için ALES yerine; 50 puandan az olmamak koşulu ile Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) temel tıp puanı da kullanılabilir. Doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan alınması zorunludur.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini en az 3.00 not ortalaması ile başarmış olması, asgari Lisans derecesiyle kabul edilenlerden 240 AKTS, yüksek lisans derecesiyle kabul edilenlerden 180 AKTS  kredisini sağlaması, yeterlilik sınavından başarılı olması ve başarılı bir doktora tezi vermiş olması gerekmektedir.

7. Program Profili (Amacı)

Tıbbi mikrobiyoloji doktora programı, kariyer amaçlı araştırma ve eğitim yapmak isteyen öğrenciler için açılmaktadır.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Temel mikrobiyoloji ve  klinik mikrobiyoloji alanlarıyla ilgili teorik bilgilerin öğretilmesi yanı sıra klinik mikrobiyoloji laboratuvarında uygulamalı eğitim

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Çeşitli Enstitü, Fakülte ve Yüksekokullarda araştırmacı ve/veya öğretim elemanı olarak, resmi veya özel sağlık kuruluşlarında veya sağlıkla ilgili kuruluşlarda ( ilaç firmaları,klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında kullanılan kitleri ve tıbbi cihazları pazarlayan kuruluşlar vb) iş olanağı

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı tamamlayan öğrenciler; doktora sonrası programlarına başvurabilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 26480 Meşelik Eskişehir.

Tel 222 239 29 79/4550

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Gül Durmaz

Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı: Prof.Dr. Filiz Akşit

Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı: Doç..Dr. Yasemin Öz

15. Bölüm/Program Olanakları

Anabilim dalı içinde yer alan laboratuvarlarda bakteriyoloji, mikoloji, viroloji ve parazitoloji ile ilgili her türlü geleneksel ve hızlı tanısal testlerle deneysel ve klinik araştırma yapabilme olanağı

16. Akademik Personel

Prof.Dr. Gül DURMAZ

Prof.Dr. Filiz AKŞİT

Prof.Dr. Yurdanur AKGÜN

Prof.Dr. Tercan US

Prof.Dr. Nihal DOĞAN

Doç. Dr. Abdurrahman KİREMİTÇİ

Doç.Dr. Yasemin ÖZ

Doç.Dr. Nilgün KAŞİFOĞLU

Arş.Gör.Dr. Emrah AYDIN

Arş.Gör.Dr. Semra ÖZ

Arş.Gör.Dr. Egemen GÖKBOLAT

Arş. Gör. Dr. SuatYILDIZ


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;