• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

1. Genel Bilgi

Fakültemizin temel amacı İslam dininin ana kaynaklarına kendisi ulaşabilen, bunları okuyup değerlendirebilen ve zihin dünyasını oluştururken bunları referans alan, geçmişte ilahiyat temel alanında oluşturulmuş birikimden haberdar olan, içinde yaşadığı toplumun değerlerine yabancı kalmayan, kültürel mirası değerlendirebilen, yaşayan hayatı, bu hayatın etkin bir üyesi olarak kendi birikimiyle yorumlayabilen ve karşılaşacağı problemlere akademik bir bakış açısıyla çözüm üretebilen ilahiyatçılar yetiştirmektir.

Ülkemizdeki ilahiyat fakültelerinde lisans programı olarak uygulanan programlar şunlardır:

İlahiyat Lisans

Dünya Dinleri

Yaygın Din Eğitimi ve Uygulamaları

Uluslar arası İlahiyat

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yukarıda sayılan bu programlar içinden sadece “İlahiyat Lisans” programı uygulanmaktadır.

İlahiyat Fakültesinde lisans üstü düzeyde öğretim yapacak 3 bölüm bulunmaktadır. bu bölümler lisans programı öğrencisi kabul eden bölümlerden farklı olup, akademik yapılanmaya esas teşkil etmektedir.

Bölümler/Programlar:

1. Temel İslam Bilimleri Bölümü

2. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

3. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

4. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü

 

2. Kazanılan derece

Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programını ve tezini başarıyla tamamlayanlar Temel İslam Bilimleri alanında yüksek lisans derecesine (Temel İslam Bilimler Uzmanı) sahip olurlar. İsteyenlerin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ile toplumu din kültürü konusunda aydınlatma konusunu yerine getiren İmam, Müftü ve Vaizlere, yeni mezun olmuş ilahiyat mezunlarına eğitim vermektir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans düzeyi

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.   

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “yüksek öğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yandal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler bitirme tezi ve staj dahil bütün ders birimlerinden başarılı olmalı ve geçer not almalıdırlar.

 

7. Program Profili (amacı)

Üniversitelerin ihtiyacı olan akademik eleman ihtiyaçlarının karşılanmasında ilk adım sayılan yüksek lisans mezunu öğretim üyesi yetiştirmek. Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli birimlerinde istihdam edilecek, dini ilimler ve kültür seviyesi açısından nitelikli eleman yetiştirmek. Ülkemizin kültürel ve dini hayatına katkı sağlayacak elemanlar yetiştirmek. Akademik seviyesi yüksek, ülkemizin kültürel ve dini hayatına canlılık kazandırabilecek elemanlar yetiştirmek. İlk ve Orta Eğitim Öğretim kurumlarında seviyenin yükseltilmesinde etkin olabilecek elemanlar yetiştirmek. Diyanet İşleri Başkanlığının halka yönelik etkinliklerinde görev alabilecek nitelikli elemanlar yetiştirmek.

 

8. Program Yeterliliği (Öğrenim Çıktıları)

1- Kuran ayetlerinin manalarını anlayıp kavrar, yorum yapma kabiliyetini geliştiri.

2- Kuran meallerini ve tefsirlerini yakından tanır, aralarında mukayese yapabilir.

3- Kuran ve yorumuyla ilgilenenlerle uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.

4- Hadis ve sünnet kavramlarının anlam alanlarını bilir. Kur’an’ın anlaşılmasında sünnetin önemini bilir. Kur’an-sünnet ilişkisini bilir.

5- Tarihi süreçte ve günümüzde hadis ve sünnet konularıyla ilgili tartışılmış ve tartışılmakta olan konuları bilir. Üzerlerinde tartışmalar süren konuları değerlendirir. Problemlerle ilgili çözüm önerileri sunar.

6- Hadis ilminde kavramsal olarak tenkidin nasıl gerçekleştiğini bilir. İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.

7- İslâm Mezhepleri Tarihi’ni konuları ve amaçları bakımından, ayrıca diğer din bilimleriyle ilişkisi açısından tanır.

8- İslam Mezhepleri Tarihinin temel kaynakları, metodolojisi ile erken dönemlerden itibaren ortaya çıkmış olan ana dini akımları/mezhepleri tanır.

9- Klasik hadis ve tarih kaynaklarını, zihniyet yapılarını objekitif bir bakış açısıyla değerlendirir.

10- İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.

11- İslam inanç esaslarını tarihsel süreç ışığında kavrar ve analiz eder.

12- Mezhepler arası teolojik farklılıkların siyasal ve sosyal arka planını anlar ve değerlendirir.

13- İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.

14- İlahiyat alanı konularında kazanılmış bilgi ve bilimsel çalışmaların global anlamda belirli hedefleri gerçekleştirme ve paylaşımını hedefleyerek elde edilen tecrübelerin pratiğe dönüştürülmesini sağlamak.

15- İlmi disiplin ve bilimsel verilere bağlı kalınarak sistematik düşünceyi geliştirip, İslam hukukunun diğer yan dallarla bilgi alış verişi ve paylaşımını geliştirme yeteneğini sağlar.

16- Kaynak dil olan Arapça ile kaleme alınmış her türlü klasik ve modern metni anlayabilir.

17- Arap dili belagati konularına hakim olur ve bunları metinlerde yorumlayabilir.

18- Arap edebiyatı, şiiri ve edebî sanatlar hakkında yeterlilik kazanır.

19- Temel İslam ilimleriyle ilgili konuları tasavvufi açıdan yorumlar.

20- Genelde İlahiyat özelde ise tasavvufi alanlardaki verileri toplama, proje üretme, strateji geliştirme, etkinlik planlama, gerçekleştirme ve topluma sunma becerisine sahip olur.

 

 9. Mezunların İstihdam Olanakları

Üniversitelerde ilgili disiplinlerde akademik eleman olarak çalışma, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde çalışma, resmi ve özel kurumlarda öğretmen olma, resmi ve sivil toplum örgütleriyle şirketlerde alanına uygun işlerde çalışma vb. imkanları.

 

10. Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına müracaat edebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, E-öğrenme)

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

Meşelik Kampüsü Merkez 26480

Eskişehir Türkiye

Tel:0222 227 53 87

Fax:0222 217 57 58

 

15. Bölüm / Program Olanakları

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dallarında 5 Profesör, 7 Yrd. Doç, 3 Öğr.Görevlisi,1 Uzman ve 10 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

 

16.Akademik Personel

 Prof.Dr.Hüseyin AYDIN 

 Prof.Dr.Dursun HAZER

 Prof.Dr.Ali ÇELİK

 Prof.Dr.A.Rıza GÜL

 Prof.Dr.Ejder OKUMUŞ

 Yrd.Doç.Dr.Yusuf KARATAŞ

 Yrd.Doç.Dr.M.Naci KULA

  Yrd.Doç.Dr.Şenol KORKUT

  Yrd.Doç.Dr.Ali ÇETİN

  Yrd.Doç.Dr.Adil ŞEN

  Yrd.Doç.Dr.Adnan ADIGÜZEL

 Yrd. Doç. Dr. Abdullah ACAR

  Öğr.Gör.Ömer MÜFTÜOĞLU

  Öğr.Gör.Fatih TOK

  Öğr.Gör.Ahmet ÇETİNKAYA

 Uzman Ömer Faruk BAYRAKÇI

  Arş.Gör.Yunus ARAZ

 Arş.Gör.Sezai ENGİN

  Arş.Gör.Süleyman Recep ÇIBIKLI

   Arş.Gör.Fatma HAZAR

   Arş.Gör.Figen KERVANKAYA

    Arş.Gör.Meryem KARDAŞ

   Arş.Gör.Hatice AVCI

   Arş.Gör.Aynur KURT

   Arş.Gör.İshak TEKİN

   Arş.Gör.Aybiçe TOSUN

 

Bölümler
;