• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

1. Genel Bilgi

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü 2009-2010 eğitim öğretim yılında kurulmuştur. Bölümde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında I. öğretim için 55 ve II. öğretim için 55 olmak üzere toplamda 110 öğrenciye lisans eğitimi verilmektedir.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Bölümün amacı; dinler ve ahlak öğretileri konusunda geniş bir bilgi birikimine, ulusal değerlerle evrensel değerleri birlikte analiz edebilme yeterliliğine sahip; insani ve toplumsal sorunları din ve ahlak öğretileri bağlamında analiz edebilen; daha erdemli bir toplum ve dünyanın inşasında aktif bir rol üstlenebilecek donanıma sahip; çok kültürlü ortamlarda görev yapabilecek; din kültürü ve ahlak bilgisi eğitimi alanında lider öğretmen adayları yetiştirmektir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

1.          İlahiyat alanına ilişkin temel kavramları tanımlar.

2.          Din, ahlak ve değer olgularının birey ve toplum için anlamını değerlendirme ve dinlerin tarihi gelişim süreçlerini bilir.

3.          Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretimine uygun ders materyali geliştirme ve bunları yaratıcı bir şekilde işe koşabilme bilgisine sahip olur.

4.          Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretiminde bilişim teknolojilerini ve medya araçlarını etkenlikle kullanır.

5.          Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretiminde güncel hayata ve insanın çevresiyle ilişkilerine dair ayet ve hadis metinlerini etkili bir şekilde seçer.

6.          Sınıf içinde karşılaşılabilecek disiplin ve araç-gereç sorunlarını çözer.

7.          Din kültürü ve ahlak bilgisi alanında yapacağı bilimsel etkinliklerde(Türkçe, İngilizce veya Arapça) okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini etkinlikte kullanır.

8.          Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için ders planı hazırlar.

9.          Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretiminin değerlendirme aşamasında uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanır.

10.      İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programlarında yer alan surelerin-duaların ve bunların anlamlarının öğretiminde etkili bir planlama yapar.

11.      Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını bilir.

12.      Kişisel, eğitsel, mesleki gelişimini sürekli olarak izler; amaç, süreç ve kazanımlarına ilişkin gerçekçi olarak değerlendirir.

13.      Öğrenileni özümser, geliştirir, tartışır ve analiz eder.

14.      Öğrenim ilke, yöntem ve prensiplerini tanır ve etkin bir biçimde kullanır.

15.      Din içi farklılıkları toplumun zenginliği olarak değerlendirip bu durumun toplumsal birlikteliği sağlaması için projeler geliştirir.

16.      Sosyal ilişkilerle toplumsal değerlere vurgu yapacak davranışlar geliştirir.

17.      Alan bilgilerini seçer, bilimsel kriterlere göre değerlendirir ve çeşitlendirerek öğrenenin seviyesine uygun hale getirir.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Eğitimi bölümünden mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilk ve ortaokullara Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak atanırlar.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Meşelik Kampüsü

26480, Eskişehir

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Mizrap Polat

Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Mizrap Polat

 

15. Bölüm/Program Olanakları

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü bir doçent ve iki araştırma görevlisi ile hizmet vermektedir. Lisans programında var olan alan derslerini İlahiyat Fakültesi’nden ilgili öğretim üyeleri, öğretmenlik meslek bilgisi derslerini ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri yürütmektedir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü’nde bulunan İlahiyat Fakültesi binasında bölümün kullanımına tahsis edilmiş 5 derslik ve 1 Hat/Kaligrafi atölyesi bulunmaktadır. Dersliklerin tümüne akıllı tahta ve projeksiyon cihazı vardır.

 

16. Akademik Personel

Arş. Gör. Aybiçe Tosun

Arş. Gör. İshak Tekin


;